Upphävd författning

Förordning (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-03-07
Ändring införd
SFS 1996:147 i lydelse enligt SFS 2001:313
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör livsmedel, i den mån sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet.

[S2]Till Livsmedelsverket hör besiktningsveterinärsorganisationen.

Verksamhetens mål

2 §  Livsmedelsverket skall i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Uppgifter

3 §  För att uppnå målen skall Livsmedelsverket

  1. utarbeta normer inom livsmedelsområdet,
  2. utöva tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) samt leda och samordna livsmedelskontrollen,
  3. informera om viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
  4. aktivt medverka till att riksdagens och regeringens riktlinjer i fråga om kost och hälsa fullföljs,
  5. verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga undersökningar om livsmedel och matvanor samt utveckla metoder för livsmedelskontrollen.

4 §  Livsmedelsverkets arbete enligt 3 § med normer, tillsyn, information och kunskapsuppbyggnad skall i så stor utsträckning som möjligt grundas på internationellt samarbete särskilt inom EU.

5 §  Föreskrifter om Livsmedelsverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242).

5 a §  Livsmedelsverket skall till Livsmedelsekonomiska institutet lämna ut de uppgifter inom verkets verksamhetsområde som institutet behöver.

[S2]I frågor som rör medel som används för missbruksändamål skall Livsmedelsverket samarbeta med Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket. Förordning (2001:313).

6 §  Livsmedelsverket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller enskilda. Verket fastställer en taxa för uppdragsverksamheten och övrig avgiftsbelagd verksamhet efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:456).

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Livsmedelsverket med undantag av 32 §.

Myndighetens ledning

8 §  Livsmedelsverkets generaldirektör är chef för verket.

Styrelsen

9 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Vetenskapliga råd

10 §  Till stöd i vetenskapliga frågor kan Livsmedelsverket utse fristående rådgivare. Sådana rådgivare benämns vetenskapliga råd.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Föreskrifter

12 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt.

13 §  Om en fråga om föreskrifter är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla den, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar m.m.

14 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag av Livsmedelsverket.

[S3]Andra anställningar beslutas av verket.

15 §  En anställning som professor skall kungöras ledig till ansökan.

[S2]I ett ärende om anställning som professor skall Livsmedelsverket hämta in förslag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd vid ett universitet eller en högskola.

[S3]De sökande till en anställning som professor skall ges tillfälle att yttra sig över Livsmedelsverkets förslag innan det överlämnas till regeringen. Förordning (1998:1021).

16 §  Professor vid Livsmedelsverket skall meddela utbildning inom området för sin kompetens i den omfattning som verket bestämmer.

[S2]I fråga om undervisning, handledning och examination vid högskoleenhet gäller de bestämmelser verket meddelar efter samråd med berörd högskoleenhet.

Ändringar

Förordning (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

    Ikraftträder
    1996-04-01

Förordning (1998:456) om ändring i förordningen (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1021) om ändring i förordningen (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:60) om ändring i förordningen (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:664) om ändring i förordningen (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (2001:313) om ändring i förordningen (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2001:1259

Omfattning
upph.