Upphävd författning

Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Version: 2003:288

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2003:288
Upphäver
Förordning (1992:813) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.

[S2]CSN skall även fullgöra uppgifter enligt

 • förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, och
 • förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

[S3]CSN får vidare mot ersättning åta sig uppdrag av en kommun att sköta utbetalning av introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

[S4]CSN ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2001:116).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på CSN med undantag av 4 § andra stycket, 13, 21 och 32 §§. Förordning (1998:1638).

Myndighetens ledning

3 §  CSN:s generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]CSN:s överdirektör är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1998:1638).

Styrelsen

4 §  CSN:s styrelse består av en ordförande, generaldirektören och högst nio andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordning (1998:1638).

Försäkringsrådet

5 §  Hos CSN skall det finnas ett försäkringsråd med uppgift att medverka i arbetet med att för de statliga universiteten och högskolorna teckna en kollektiv personskadeförsäkring avseende studenter i Sverige med Kammarkollegiet. Rådet kan också medverka vid en samordning av frivilliga försäkringar för vissa utlandsstuderande som universiteten och högskolorna tecknar med Kammarkollegiet.

[S2]Rådet består av högst nio personer vilka företräder universitet, högskola och studenter. Minst tre av ledamöterna skall vara företrädare för studenterna. Rådet utser inom sig en av ledamöterna att vara ordförande. Förordning (2000:262).

Personalföreträdare

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11 och 12 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om

 1. myndigheternas årsredovisning, delårsrapport och anslagsframställning,
 2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,
 3. revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 5 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.,
 4. sådana föreskrifter som är av principiell betydelse eller av särskild vikt,
 5. omprövningar av beslut i studiestödsärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Förordning (2003:288).

Ärendenas handläggning

8 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2002:553).

9 §  Vid nämndens huvudkontor skall sådana ärenden om omprövning handläggas som avses i

10 § Har upphävts genom förordning (2002:553).

Anställningar m.m.

11 §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Anställningarna får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

[S2]Andra anställningar beslutas av myndigheten.

[S3]Frågor om anställningens upphörande prövas av regeringen även när det gäller överdirektören. Förordning (2001:1031).

12 § Har upphävts genom förordning (2002:553).

13 §  Ledamöterna i försäkringsrådet utses av styrelsen för en bestämd tid. Förordning (2000:262).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1110) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1638) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Omfattning
nuvarande 11 § betecknas 12 §; ändr. 2, 3, 4 §§; ny 11 §
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2000:262) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Omfattning
nya 5 a, 13 §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:116) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:433) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
Omfattning
ändr. 5, 9 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1031) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:553) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

Omfattning
upph. 5, 10, 12, rubr. närmast före 5 §; nuvarande 5 a § betecknas 5 §; ändr. 7, 8 §§; omtryck
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:893) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:288) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:1327) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Omfattning
ändr. 3, 7, 11 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1071

Omfattning
upph.