Upphävd författning

Förordning (1992:813) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-08-07
Ändring införd
SFS 1992:813 i lydelse enligt SFS 1993:872
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1196) med instruktion för studiemedelsnämnderna
Förordning (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna
Förordning (1988:502) med instruktion för centrala studiestödsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.

[S2]CSN skall även fullgöra uppgifter enligt

 • lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning,
 • förordningen (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning,
 • förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, och
 • förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

[S3]CSN får vidare mot ersättning åta sig uppdrag av en kommun att sköta utbetalning av introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Förordning (1993:872).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på CSN med undantag av 13, 20, 21 och 25 §§.

Myndighetens ledning

3 §  CSN: s generaldirektör är chef för myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

[S2]/r3/ Styrelsen

4 §  CSN:s styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 §  Inom myndigheten finns ett huvudkontor som består av sex avdelningar, nämligen

-- studiestödsavdelningen

-- ekonomiavdelningen

 • systemavdelningen
 • administrativa avdelningen
 • utlandsavdelningen, samt
 • låneavdelningen. Dessutom finns en chefsjurist. Varje avdelning leds av en byråchef.
Inom myndigheten finns också en regional organisation. Den skall avpassas med hänsyn till att de som söker studiestöd skall kunna få en rimlig service. Förordning (1993:872).

6 §  Inom myndigheten får inrättas samrådsgrupper för prövningen av studiestödsärenden.

[S2]/r3/ Delegationen för utländska studerande

7 §  Hos CSN finns en delegation för utländska studerande med uppgift att avgöra ärenden om rätt till studiehjälp, studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd för den som inte är svensk medborgare.

[S2]Delegationen består av högst fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S3]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S4]/r3/ Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

9 §  CSN: s personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirek- tören och personalföreträdarna -- av överdirektören, cheferna för de sex avdelningarna och chefsjuristen.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. Förordning (1993:872).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen skall, i den mån frågorna inte ankommer på delegationen för utlän dska studerande, fatta beslut

 • om myndighetens anslagsframställning och årsredovisning,
 • i anledning av Riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter,
 • om sådana föreskrifter som är av principiell betydelse eller av särskild vikt ,
 • vid omprövningar av beslut i studiestödsärenden som är av principiell betydel se eller av särskild vikt.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

11 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, delegationen för utländska studerande eller personalansvarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av delegationen för utländska studerande eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

13 §  Ärenden om sådan omprövning som avses i 9 kap. 2 § studiestödsförordningen (1973:418) skall handläggas vid nämndens huvudkontor.

14 §  Delegationen för utländska studerande får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, till generaldirektören eller till någon annan tjänsteman att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av ordföranden i delegationen för utländska studerande eller av någon annan tjänsteman än generaldirektören inte behöver för edras.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

16 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av CSN.

17 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Detsamma gäller ordföranden och de andra ledamöterna i delegationen för utländska studerande.

[S2]Delegationen utser inom sig vice ordförande.

Ändringar

Förordning (1992:813) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:872) om ändring i förordningen (1992:813) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Omfattning
ändr. 1, 5, 9 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1996:502

  Omfattning
  upph.