Upphävd författning

Förordning (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Version: 2005:1039

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2005:1039
Upphäver
Förordning (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter och mål

1 §  Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillsynen över finansiella marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet.

2 §  De övergripande målen för Finansinspektionens verksamhet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet samt att verka för ett gott konsumentskydd.

[S2]Finansinspektionen har till uppgift att

 1. utöva tillsyn i enlighet med vad som anges i lag eller annan författning,
 2. följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet samt rapportera till regeringen om inspektionen bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt,
 3. meddela föreskrifter samt handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller annan författning,
 4. medverka i internationellt samarbete som rör inspektionens verksamhetsområde,
 5. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
 6. fullgöra sina uppgifter enligt förordnanden med stöd av atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009),
 7. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap,
 8. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som inspektionen har tillsyn över, samt
 9. fullgöra kanslifunktionen åt Bokföringsnämnden.

[S3]Inspektionen får fullgöra kanslifunktionen åt Insättningsgarantinämnden.

[S4]Inspektionen får föreskriva avvikelser och medge undantag som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten. Förordning (2005:1039).

3 §  Inspektionen skall samråda med

 • Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,
 • Riksbanken i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet,
 • Riksbanken i frågor som rör beredskapsplaneringen enligt förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap,
 • Krisberedskapsmyndigheten i försvarsberedskapsfrågor, i de frågor där inspektionen skall hålla styrelsen underrättad om beredskapsplaneringen,
 • Insättningsgarantinämnden i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och
 • Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut, om inte verket medger undantag från samrådsskyldigheten.

[S2]Vid samråd enligt första stycket skall inspektionen lämna berörda myndigheter de uppgifter som behövs. Förordning (2002:530).

4 §  Inspektionen ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2001:149).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Finansinspektionen med undantag av 3-5, 12 och 34 §§.

[S2]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2002:1043).

Myndighetens ledning

6 §  Finansinspektionen leds av en styrelse som ansvarar för myndighetens verksamhet.

[S2]Styrelsen består av högst nio ledamöter, generaldirektören inräknad.

[S3]Generaldirektören är chef för myndigheten samt ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (2002:1043).

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 6-9 och 13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sammankallande av extra bolagsstämma eller extra stämma i företag som står under Finansinspektionens tillsyn,
 2. tillstånd, återkallelse av tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,
 3. anmälan till regeringen om förhållande som kan föranleda återkallelse av koncessionen för en försäkringsgivare, utom i sådant fall som avses i 19 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Förordning (2002:1043).

9 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i ärendet. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Bisysslor

10 §  Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos inspektionen får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag vars verksamhet faller inom inspektionens tillsynsområde. Ledamoten eller tjänstemannen får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S2]Ledamöterna i styrelsen och de befattningshavare som styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under inspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen, generaldirektören inräknad, samt av inspektionen i annat fall. Förordning (2002:1043).

Ändringar

Förordning (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:474) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:778) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1999:1315) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 3, 8 §§
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:949) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:149) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2001:913) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:530) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1043) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 10 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:1068) om ändring i förordningen (2002:1043) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2002:1043
Ikraftträder
2003-02-03

Förordning (2005:1039) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2005-12-29

Ändring, SFS 2006:1022

Omfattning
upph.