Upphävd författning

Lag (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996:598
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §  Bestämmelserna i denna lag gäller vid kontroll av att det som är eller kan antas vara yrkesmässig transport av varor genomförs i enlighet med bestämmelserna i

  1. lagen (1994:1776) om skatt på energi såvitt avser mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 a § nämnda lag,
  2. lagen (1994:1564) om alkoholskatt och
  3. lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2 §  Begreppet ledsagardokument har i denna lag samma innebörd som det har i de i 1 § angivna lagarna. Begreppet innefattar även förenklade ledsagardokument.

[S2]Med bevis om ställd säkerhet avses i denna lag sådan dokumentation om ställd säkerhet för skatt som föreskrivs i de i 1 § angivna lagarna.

[S3]Med skattskyldig avses i denna lag den som är skattskyldig enligt de lagar som anges i 1 §.

[S4]Med transportmedel avses varje slag av fordon som används för transport på väg.

Kontroll av transporter m.m.

3 §  Av de i 1 § angivna lagarna följer att ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet i vissa fall skall medfölja vid transporter mellan länderna i Europeiska unionen.

4 §  För kontroll av att transporter av varor genomförs i enlighet med bestämmelserna i de lagar som anges i 1 § är förare av transportmedel skyldig att legitimera sig och att i förekommande fall tillhandahålla beskattningsmyndigheten ledsagardokument samt bevis om ställd säkerhet.

[S2]Föraren är vidare skyldig att på förfrågan av beskattningsmyndigheten lämna upplysningar om vem som är eller kan antas vara skattskyldig för de transporterade varorna, vem som är uppdragsgivare, vem som är mottagare, varifrån varorna har transporterats, varornas destination samt att även i övrigt lämna upplysningar och tillhandahålla medförda handlingar som kan ha betydelse för beskattningen.

5 §  Beskattningsmyndigheten får vid kontrollen undersöka transportmedel samt behållare, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras under transport. Myndigheten får vidare granska ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet samt undersöka och ta prov på varorna.

[S2]För uttagna prov betalas inte ersättning.

[S3]Kontrollen skall genomföras på sådant sätt att den inte onödigt hindrar transporten.

Transporttillägg

6 §  Om ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte medföljer transporten skall beskattningsmyndigheten, om det föreligger en skyldighet att medföra sådana dokument enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna, påföra den skattskyldige en särskild avgift (transporttillägg). Transporttillägget är tjugo procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på varorna.

7 §  Om föraren av transportmedlet inte medför eller tillhandahåller ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet och det föreligger en skyldighet att medföra sådana dokument enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna skall beskattningsmyndigheten påföra honom transporttillägg med 5 000 kronor.

8 §  Om den skattskyldige eller föraren inkommer med ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet till beskattningsmyndigheten, skall transporttillägget undanröjas.

9 §  Transporttillägg får efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut tillägget.

10 §  Bestämmelserna om undanröjande och eftergift av transporttillägg skall beaktas även om yrkande om detta inte har framställts.

11 §  Transporttillägg tas ut på samma sätt som skatt enligt 5 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

[S2]Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är tillämplig beträffande transporttillägg.

Behörighet att fatta beslut m.m.

12 §  Av 1 kap. 5 § 1 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter framgår att Skattemyndigheten i Kopparbergs län är beskattningsmyndighet beträffande de i 1 § angivna lagarna.

[S2]Skattemyndigheten i Kopparbergs län får uppdra åt annan skattemyndighet att i visst ärende eller i viss grupp av ärenden fatta beslut i dess ställe enligt denna lag.

13 §  Polisen skall på begäran lämna biträde vid genomförandet av kontroll enligt denna lag. Förare av transportmedel är skyldig att stanna på polismans anmaning.

[S2]Tullmyndighet skall medverka i beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet genom att utöva kontroll i gränsnära områden. Därvid har tullmyndighet samma befogenheter som sådan myndighet har enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

[S3]Med gränsnära område avses det område inom vilket tullmyndigheten får ge anmaning att stanna enligt 5 § lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Straff

14 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att stanna på en anmaning enligt 13 § första stycket.

Omprövning och överklagande

15 §  Bestämmelserna om omprövning i 4 kap.3-12 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar beslut om transporttillägg.

16 §  Beslut om transporttillägg kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Övriga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag får inte överklagas.

17 §  Bestämmelserna om överklagande i 8 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar beslut om transporttillägg.

18 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna i 4 och 8 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter förstås med

  1. beskattningsår; det år under vilket beslutet om transporttillägg fattades,
  2. skattskyldig; den som påförts transporttillägg och
  3. beskattningsbeslut; beslut om transporttillägg.

Ändringar

Lag (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

Förarbeten
Rskr. 1995/96:291, Prop. 1995/96:197, Bet. 1995/96:SkU30
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1998:506

Omfattning
upph.