Upphävd författning

Lag (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-06-13
Ändring införd
SFS 1996:786
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänt

1 §  Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Socialstyrelsen.

[S2]För tillsyn över hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten finns särskilda bestämmelser.

2 §  Med hälso- och sjukvård avses i denna lag sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125).

[S2]Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag sådan personal som omfattas av lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.

[S3]Med vårdgivare avses i denna lag fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård.

3 §  Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården avseende provtagning, analys eller annan utredning som utgör led i bedömningen av en patients hälsotillstånd eller behandling, står i denna verksamhet också under tillsyn av Socialstyrelsen.

4 §  Socialstyrelsens tillsyn skall främst syfta till att förebygga skador och eliminera risker i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall genom sin tillsyn stödja och granska verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder.

5 §  Om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast göra anmälan till Socialstyrelsen. Om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom genom sådan verksamhet som avses i 3 §, skall även den som bedriver sådan verksamhet göra anmälan till Socialstyrelsen.

[S2]I 7 a § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården finns bestämmelser om skyldighet för personalen att rapportera till vårdgivaren om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

6 §  Den som på grund av anställning, uppdrag eller annan liknande grund deltar eller har deltagit i verksamhet som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

[S2]För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

[S3]För den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda vården gäller bestämmelserna i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.

Anmälan av verksamhet m. m.

7 §  Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens tillsyn enligt denna lag skall anmäla detta till Socialstyrelsen senast en månad innan verksamheten påbörjas.

8 §  Anmälan enligt 7 § skall innehålla uppgift om

 1. verksamhetens inriktning,
 2. var verksamheten skall bedrivas,
 3. verksamhetschefen,
 4. vem som svarar för anmälningsskyldighet enligt 5 §,
 5. verksamhet som avses i 3 § som anlitas eller avses anlitas,
 6. patientförsäkring som tecknats för verksamheten.

9 §  Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, skall detta anmälas till Socialstyrelsen inom en månad efter genomförandet. Om verksamheten läggs ned, skall det utan dröjsmål anmälas till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens befogenheter

10 §  Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag och den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna handlingar, prover och annat material som rör verksamheten samt ge styrelsen de upplysningar om verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn.

[S2]Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten eller den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. I föreläggandet får vite sättas ut.

11 §  Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Den som utför inspektion har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen, dock inte bostäder, som används för verksamheten. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

12 §  Vid inspektion som avses i 11 § har den som utför inspektionen rätt att av polismyndigheten få det biträde som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras.

Åtgärder mot vårdgivare m.fl.

13 §  Om Socialstyrelsen får kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn, skall styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal.

14 §  Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare inte uppfyller kraven på god vård och missförhållandena är av betydelse för patientsäkerheten, får styrelsen förelägga vårdgivaren att avhjälpa påtalade missförhållanden. I föreläggandet får vite sättas ut. Detta gäller även verksamhet som avses i 3 § om verksamheten medför fara för patientsäkerheten.

15 §  Ett föreläggande enligt 14 § skall innehålla uppgift om de åtgärder Socialstyrelsen anser nödvändiga för att de påtalade missförhållandena skall kunna avhjälpas.

16 §  Om föreläggande enligt 14 § inte följs och missförhållandena är allvarliga, får Socialstyrelsen helt eller delvis förbjuda verksamheten.

17 §  Om det är fara för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller delvis förbjuda verksamheten.

18 §  Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 16 eller 17 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis förbjuda verksamheten.

[S2]Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas med ytterligare sex månader.

Åtgärder mot hälso- och sjukvårdspersonal

19 §  Om Socialstyrelsen finner att det finns skäl att ifrågasätta disciplinpåföljd, återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning av förskrivningsrätt enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område, skall styrelsen göra anmälan om detta hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

20 §  Socialstyrelsen skall, om inte annat följer av 33 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område, göra anmälan till åtal, om den mot vilken disciplinpåföljd kan ifrågasättas är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått brott, för vilket fängelse är föreskrivet.

[S2]Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 6 § lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa.

Ansvar

21 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar verksamhet eller i väsentlig del ändrar tidigare verksamhet utan att ha gjort föreskriven anmälan till Socialstyrelsen döms till böter.

22 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet fortsätter att bedriva verksamhet i strid med förbud enligt 16-18 §§ döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Överklagande m. m.

23 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

24 §  Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

 1. föreläggande enligt 10 § att lämna upplysningar, handlingar eller annat material,
 2. föreläggande enligt 14 § att avhjälpa missförhållanden i verksamheten,
 3. förbud att driva verksamhet enligt 16 eller 17 §, eller
 4. förbud tills vidare att driva verksamhet enligt 18 §.

[S2]Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Register

25 §  Socialstyrelsen skall föra ett register med hjälp av automatisk databehandling över verksamheter som anmälts enligt lagen. Registret får användas för tillsyn och forskning samt för framställning av statistik.

26 §  Registret får innehålla uppgift om

 1. namn eller firma och personnummer eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
 2. var verksamheten bedrivs,
 3. verksamhetens inriktning,
 4. verksamhetens omfattning,
 5. antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,
 6. namn, adress och telefonnummer till verksamhetschefen,
 7. patientförsäkring,
 8. när inspektion företagits,
 9. datum för Socialstyrelsens beslut angående verksamheten,
 10. när anmälan enligt 5 § gjorts.

[S2]Registret får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter.

27 §  Uppgifter enligt 26 § första stycket8-10 som har tagits in i registret skall tas bort efter fem år eller då verksamheten lagts ned. Övriga uppgifter som har tagits in i registret skall tas bort när ny uppgift kommer in eller då anmälan görs om att verksamheten lagts ned.

Bemyndiganden

28 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen får, om det är av särskilt värde för tillsynen, föreskriva att anmälan enligt 7 § skall innehålla uppgifter utöver dem som anges i 8 §.

29 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten enligt 5 § första stycket skall fullgöras.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 då stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m. upphör att gälla.
  2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som omfattas av lagen skall anmäla detta till Socialstyrelsen. Detta gäller inte den som erhållit tillstånd för verksamhet enligt stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m.
  3. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om när och hur anmälan enligt punkt 2 skall fullgöras. Sådan föreskrift får inte innebära att anmälan får göras senare än tre år efter lagens ikraftträdande.
  4. För den som vid lagens ikraftträdande erhållit tillstånd för verksamhet enligt stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m. och som inte uteslutande bedriver hälso- och sjukvård finns bestämmelser i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:791) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:281, Prop. 1995/96:176, Bet. 1995/96:SoU18
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1998:532

Omfattning
upph.