Inaktuell version

Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1996-02-22
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2015:269
Upphäver
Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Stöd kan lämnas enligt denna förordning för att skapa bättre förutsättningar för jordbruk inom områden i norra Sverige där det med hänsyn till klimat och andra produktionsförutsättningar är särskilt svårt att driva sådan verksamhet.

Stödområden

2 §  Stöd lämnas inom de områden som framgår av bilagan till denna förordning.

Vem som är berättigad till stöd

3 §  Stöd kan lämnas till jordbrukare med produktion av mjölk, smågrisar, slaktsvin, getter, ägg, potatis, bär eller grönsaker och till företag som transporterar mjölk till mejeri.

[S2]Stöd lämnas dock inte till jordbrukare som brukar mindre än tre hektar jordbruksmark inom stödområdena.

4 § Har upphävts genom förordning (2008:29).

Stödformer

5 §  Stöd lämnas i mån av tillgång på medel för

 1. produktion av mjölk med ett visst belopp per kg,
 2. produktion av smågrisar med ett visst belopp per modersugga,
 3. produktion av slaktsvin eller getter med ett visst belopp per djur,
 4. produktion av ägg med ett visst belopp per insatt höna,
 5. potatis-, bär- eller grönsaksodling med ett visst belopp per hektar,
 6. transport av mjölk med ett visst belopp per kg.

Stödets storlek

6 §  Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområdeöre/kg mjölk
1136
2a75
2b63
320

[S2]Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri eller för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som företaget har sålt genom direktförsäljning.

[S3]Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor. Förordning (2015:269).

7 §  Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/sugga
11 093
2687
3350

[S2]Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor.

[S3]För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen. Förordning (2010:1152).

8 §  Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/djur
1229
2147
330

[S2]Stöd lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin.

[S3]Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning att köttet har godkänts vid besiktning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Inför slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stödområde eller utanför stödområdet. Förordning (2010:1152).

9 §  Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/get
1508
2–3430

[S2]Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst fem getter som berättigar till stöd.

[S3]För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen. Förordning (2010:1152).

10 §  Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområdekr/insatt höna
114,45
211,70
31,90

[S2]Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2010:1152).

11 §  Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/ha
13 400
2a2 800
2b1 700
31 200

[S2]Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje skifte inte understiger 0,1 hektar. Förordning (2010:1152).

12 §  Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/ha
1–22 850
31 850

[S2]Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3 hektar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker som stöd får lämnas för enligt första stycket. Förordning (2010:1152).

13 §  Stöd för transport av mjölk lämnas med högst följande belopp.

Stödområdeöre/kg mjölk
14,3
23,9
33,0
Förordning (1996:300).

14 §  Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr betalas inte ut. För stöd enligt 11 § gäller dock att stöd som är lägre än 500 kr inte betalas ut. Förordning (2008:29).

Förfarandet i stödärenden

15 §  Frågor om stöd enligt 6, 8, 10 och 13 §§ prövas av Jordbruksverket. Frågor om övriga stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

[S2]Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (2010:1152).

Tillsyn och kontroll

16 §  Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar tillsyn och kontroll i enlighet med artikel 6 punkt 3 i kommissionens beslut K(2010) 6050 av den 8 september 2010 om ett system för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Förordning (2015:269).

17 §  Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs.

[S2]Kontrollen ska i största möjliga mån samordnas med annan kontroll som utövas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Förordning (2015:269).

18 §  Tillsyn och kontroll enligt 16 § utövas av länsstyrelsen. Förordning (1996:300).

Upphävande av beslut

19 §  Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får Jordbruksverket eller länsstyrelsen besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

Återbetalningsskyldighet

20 §  Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned.

[S2]Jordbruksverket får besluta att återbetalning skall ske genom avdrag från det första förskott eller den första utbetalning som stödmottagaren är berättigad till efter det att beslutet om återbetalning fattades.

Ränta

21 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall återbetalas, skall ränta betalas till staten enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Jordbruksverket eller länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

Verkställighet av beslut

22 §  Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Jordbruksverket och länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt förordningen skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklagande

23 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

24 §  Beslut av Jordbruksverket som första instans i frågor om stöd som avses i denna förordning får omprövas av verket. Begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren fått del av beslut som rör stödet. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får inte överklagas.

[S2]Jordbruksverkets övriga beslut som omfattas av förordningen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

25 §  Föreskrifter om avgränsning av delar av församlingar berättigade till stöd meddelas av Jordbruksverket. Verket får också meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

Rapportering

26 §  Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 6 i kommissionens beslut K(2010) 6050 av den 8 september 2010 om ett system för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

[S2]Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år. Förordning (2015:269).

Bilaga

Förteckning över stödområden

Län Kommun Församling*
Stödområde 1
Norrbottens län Kiruna Boden Gällivare Pajala Övertorneå Överkalix Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur Edefors, Gunnarsbyn
Västerbottens län Skellefteå Lycksele Åsele Vilhelmina Dorotea Sorsele Storuman Malå Norsjö Vindeln Kalvträsk, Jörn Åmsele
Jämtlands län Härjedalen Berg Åre Strömsund Krokom Rätan, Klövsjö, Åsarna, Storsjö Undersåker, Kall, Mörsil, Åre Tåsjö, Bodum, Fjällsjö, Frostviken, Gåxsjö, Alanäs, Ström Offerdal, Hotagen, Föllinge, Laxsjö
Västernorrlands län Sollefteå Ånge Ramsele, Junsele Haverö
Gävleborgs län Ljusdal Den del som i norr och öster avgränsas av Ljusnan, i söder av Ängraån och i väster av gränsen mot Jämtlands län
Dalarnas län Älvdalen Idre, Särna
Stödområde 2 A
Norrbottens län Haparanda Boden Piteå Luleå Älvsbyn Kalix Överluleå
Västerbottens län Skellefteå Umeå Vännäs Robertsfors Vindeln Bjurholm Nordmaling Burträsk, Lövånger, Fällfors, Byske, Kågedalen, Boliden, Skellefteå landsförs., Bureå, Skellefteå S:t Örjan, Skellefteå S:t Olov Vindeln
Jämtlands län Östersund Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke Ragunda Myssjö, Oviken, Hackås, Berg Marby, Hallen, Mattmar Hammerdal Rödön, Näskott, Aspås, Ås, Alsen
Västernorrlands län Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Trehörningsjö, Björna, Skorped, Anundsjö Graninge, Resele, Helgum, Ådals-Liden, Edsele Holm, Liden
Dalarnas län Mora Älvdalen Venjan, Våmhus och de från huvuddelen av Mora församling friliggande delarna av Mora församling Älvdalen
Malung-Sälen
Värmlands län Arvika Torsby Bogen Norra Ny, Dalby, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga, Östmark, Nyskoga, Vitsand, Lekvattnet
Stödområde 2 B
Västernorrlands län Örnsköldsvik Sollefteå Gideå, Grundsunda, Mo, Själevad, Nätra, Sidensjö. Arnäs, Örnsköldsvik Sollefteå, Multrå, Långsele, Ed, Boteå, Överlännäs, Sånga
Kramfors Sundsvall Härnösand Timrå Ånge Sundsvalls Gustav Adolf, Skönsmon, Skön, Alnö, Sättna, Selånger, Stöde, Tuna, Attmar, Njurunda, Indal
Gävleborgs län Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Den del som inte ingår i stödområde 1
Stödområde 3
Gävleborgs län Bollnäs Söderhamn Gävle Ovanåker Ockelbo Hamrånge
Dalarnas län Ludvika Falun Mora Orsa Rättvik Leksand Gagnef Vansbro Säfsnäs Bjursås, Enviken, Svärdsjö Sollerön och den del av Mora församling som inte ingår i stödområde 2 a
Värmlands län Säffle Arvika Hagfors Filipstad Sunne Årjäng Grums Torsby Eda Kil Långserud, Svanskog Brunskog, Mangskog, Älgå, Ny, Gunnarskog, Glava, Högerud, Stavnäs, Arvika Västra, Arvika Östra Rämmen, Gåsborn Lysvik, Gräsmark Värmskog Fryksände Boda
* Med försmaling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2008:29).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 maj 1996, då förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall upphöra att gälla, och i övrigt den 15 mars 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.
  Förordningen skall i fråga om 6 §, såvitt avser företag med direktförsäljningskvot för mjölk, tillämpas från och med den 1 april 1995 och i övrigt från och med den 1 juli 1995, med undantag för 6 §, såvitt avser företag med leveranskvot för mjölk, och 8 §. Vid den tillämpningen skall, i stället för 10 § andra stycket, gälla att stöd lämnas för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 under perioden den 1 juli 1995-den 31 december 1996. Stöd som efter den 1 juli 1995 lämnats enligt förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall avräknas från stöd enligt denna förordning. Förordning (1996:300).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:291, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:JoU13
  CELEX-nr
  392R3887
  Ikraftträder
  1996-03-15

Förordning (1996:300) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

  Omfattning
  ändr. 7, 9, 13, 18 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1997:660) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1997. Förordningen skall dock i fråga om 8 och 10 §§ tillämpas från och med den 1 januari 1995 och i fråga om 6 § från och med den 1 april 1996.
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 10 §§, bil.
  CELEX-nr
  392R3950
  Ikraftträder
  1997-08-15

Förordning (1998:1582) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 7, 8, 9, 10, 12 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1388) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2001:158) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-06-01

Förordning (2004:287) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004. Förordningen skall dock i fråga om 6-8 och 12 §§ tillämpas från och med den 1 januari 2003.
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 §§
CELEX-nr
32003R1788
Ikraftträder
2004-06-15

Förordning (2005:24) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före den 1 januari 2005.
Omfattning
ändr. 16 §, bil.
CELEX-nr
32004R0796
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:249) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:841) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 8 §
CELEX-nr
32004R0854
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2008:29) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007 om inte annat sägs under 3.
 3. Ändringarna i bilagan ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 14, 17 §§, bil.
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2009:84) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 16, 17 §§
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2010:1152) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 12 § och i övrigt den 15 november 2010.
 2. Bestämmelserna i 6 §, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 10 och 11 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock från den 1 juli 2010.
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 §§
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2010-11-15

Förordning (2015:269) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser perioden före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6, 16, 17 §§; ny 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2015:1071) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, den nya bil. 1; ny 6 a §, bil. 2
Ikraftträder
2016-01-19

Förordning (2016:332) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 15 §, bil. 2
Ikraftträder
2016-04-20

Förordning (2017:11) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 24 §; nya 25 a, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 27, 29 §§
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2018:194) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2018-05-02

Förordning (2018:970) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr 24 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1556) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2018-10-15