Upphävd författning

Förordning (1997:1159) om IT-utbildning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
SFS 1997:1159 i lydelse enligt SFS 1999:733
Ikraft
1997-12-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning under tiden den 1 december 1997-den 31 mars 2000 i form av informationsteknikutbildning (IT- utbildning). Förordning (1999:733).

2 §  Med IT-utbildning enligt denna förordning avses utbildning som genomförs inom det nationella programmet för IT- utbildningen och som har till syfte att tillhandahålla en arbetsmarknadsutbildning som ger yrkeskompetens för bristyrken inom IT-näringen.

3 §  IT-utbildning bedrivs vid utbildningar som upphandlas av Föreningen Yrkesutbildning SwIT till följd av en överenskommelse mellan föreningen och staten. Av överenskommelsen framgår att utbildningarna samt urvalsförfarandena före ansökan och certifiering eller diplomering av elever som genomgått utbildningen med godkänt resultat skall upphandlas enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Vem som får delta i IT-utbildningen

4 §  IT-utbildning får beviljas

 1. den som är eller riskerar att bli arbetslös och som söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen,
 2. den som har anställning men behöver förnya eller byta arbetsuppgifter, om arbetsgivaren skriftligen godkänner att arbetstagaren genomgår IT-utbildningen med bibehållna anställningsförmåner.

[S2]För både 1 och 2 gäller att personen i fråga måste ha genomgått ett urvalstest enligt 7 § med godkänt resultat. Förordning (1998:1202).

5 §  IT-utbildning får beviljas från och med den dag sökanden fyller 20 år.

[S2]Följande personer får beviljas IT-utbildning trots att de inte har fyllt 20 år:

 • unga handikappade,
 • de som får dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och
 • ungdomar enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar i de kommuner där avtal inte träffats. Förordning (1998:1792).

Utbildningsbidrag

6 §  Den som har beviljats IT-utbildning enligt 4 § 1 har rätt till utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Ansökan och beslut om IT-utbildning

7 §  Den som vill genomgå en IT-utbildning skall före ansökan genomgå ett urvalstest. Urvalstestet utförs av föreningen som sägs i 3 §.

8 §  Ansökan om IT-utbildning skall göras hos länsarbetsnämnden. Resultatet av urvalstestet skall fogas till ansökan. Nämnden beslutar om utbildningen.

9 §  Av det totala antalet personer som deltar i IT-utbildningen skall minst 75 procent vara arbetslösa och vid beslutstillfället söka arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.

10 §  Vid beslut om utbildning skall särskild hänsyn tas till kvinnor, invandrare och arbetshandikappade.

11 §  Länsarbetsnämndens beslut om IT-utbildning skall återkallas om

 1. personen inte inställer sig till utbildningen senast den dag som personen skulle ha börjat utbildningen och inte heller anmäler giltigt förhinder,
 2. deltagaren inte kan tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet, eller
 3. deltagaren avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

[S2]Anvisningen får också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för det.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (1998:1792).

12 §  Om en deltagare på grund av misskötsamhet eller av andra skäl inte kan tillgodogöra sig utbildningen, får länsarbetsnämnden besluta att deltagaren inte får fortsätta utbildningen. Detsamma gäller om en deltagare allvarligt stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.

[S2]I ett ärende om att en deltagare inte får fortsätta utbildningen får länsarbetsnämnden, om det finns särskilda skäl, med omedelbar verkan avstänga deltagaren från utbildningen. Förordning (1999:733).

Överklagande

13 §  Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning om IT-utbildning får överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen av den som har anvisats utbildningen. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

[S3]Länsarbetsnämndens beslut att inte bevilja en sökande IT- utbildning skall dock omprövas av länsarbetsnämnden, om den som beslutet angår begär det. Förordning (1999:733).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1159) om IT-utbildning

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:44, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU11
  Ikraftträder
  1997-12-22

Förordning (1998:1202) om ändring i förordningen (1997:1159) om IT-utbildning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-10-20

Förordning (1998:1792) om ändring i förordningen (1997:1159) om IT-utbildning

Omfattning
nuvarande 13 § betecknas 12 §, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 12 §; ändr. 5, 11 §§, den nya 12 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:733) om ändring i förordningen (1997:1159) om IT-utbildning

Omfattning
ändr. 1, 12 §§; rubr. närmast före 12 § sätts närmast före 13 §; ny 13 §
Ikraftträder
1999-10-01

Ändring, SFS 2000:634

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för personer som anvisats verksamhet enligt dem.
Omfattning
upph.