Upphävd författning

Lag (1997:1266) om arbetslivsutveckling

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1266
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetslivsutveckling skall inte anses som arbetstagare när han deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall han dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1-9 §§, 3 kap.1-4 och 7-14 §§, 4 kap.1- 4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för arbetslivsutveckling.

2 §  Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för arbetslivsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning utgör sådan med utfört arbete jämställd tid som avses i 19 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vid bestämmande av ramtid enligt den lagen räknas inte tid då den arbetslöse varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts.

3 §  När det gäller avstängning från rätt till ersättning skall vad som föreskrivs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 46 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gälla också i fråga om verksamhet som avses i 1 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:1266) om arbetslivsutveckling

Förarbeten
Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1998:1781

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats till verksamhet enligt förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion och förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling.
Omfattning
upph.