Upphävd författning

Förordning (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Version: 2006:1148

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2006:1148
Upphäver
Förordning (1996:226) med instruktion för Statens oljelager
Förordning (1995:1381) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

[S2]SGU förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja. Förordning (2000:1470).

2 §  SGU har till uppgift att tillhandahålla geologisk information framför allt för områdena miljö och hälsa, fysisk planering, hushållning och försörjning med naturresurser, jord- och skogsbruk och totalförsvar. SGU skall i detta syfte undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi. SGU skall marknadsföra geologisk information och verka för att den snabbt görs tillgänglig.

[S2]SGU skall verka för ett ekologiskt och ekonomiskt balanserat utnyttjande av landets mineralresurser.

3 §  SGU skall avveckla och miljösäkra statens anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket. Detta skall ske med hänsyn tagen till samhällsekonomi, teknik, säkerhet och miljö. Förordning (2000:1470).

4 §  SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten. SGU skall därvid fördela resurser och rapportera resultat, anställa annan personal än bergmästaren samt bistå med expertkunskap och administrativa tjänster åt Bergsstaten. Förordning (2005:164).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

5 §  SGU skall i övrigt

 1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln,
 2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
 3. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, och
 4. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området. Förordning (2006:1148).

6 §  SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning tas ut om inte annat är föreskrivet.

[S2]Myndigheten bestämmer ersättningen.

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

6 a §  SGU skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 5 § 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1148).

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på SGU med undantag av 4 § andra stycket och 35 §.

Myndighetens ledning

8 §  Generaldirektören är chef för SGU.

Styrelse

9 §  SGU:s styrelse består av högst tio personer, myndighetens chef inräknad.

Överklagande

10 §  Andra beslut av SGU än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. SGU:s beslut i frågor som rör förvaltningen av anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket, upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom får inte överklagas. Förordning (2000:1470).

Personalföreträdare

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:130, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:NU1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:882) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1155) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:1470) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Omfattning
ändr. 1, 3, 10 §§
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2001:1102) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:164) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2006:1148) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Omfattning
ändr. 5 §; ny 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:290) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1318

Omfattning
upph.