Upphävd författning

Lag (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1997-05-22
Ändring införd
SFS 1997:218 i lydelse enligt SFS 2010:1852
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag tillämpas då en näringsidkare till en konsument upplåter eller överlåter en rätt att periodvis nyttja en bostadslägenhet (bostadsandel), om

 1. avtalet ingås för en tid av minst tre år eller inte är tidsbegränsat, och
 2. bostadslägenheten får nyttjas under en eller flera regelbundet återkommande tidsperioder som är bestämda i avtalet eller som kan bestämmas med ledning av det.

[S2]Lagen gäller också när en näringsidkare har åtagit sig att som ombud upplåta eller överlåta en sådan rätt till en konsument.

2 §  I lagen avses med

[S2]konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

[S3]näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

3 §  Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne.

Information m.m.

4 §  Näringsidkaren ska lämna skriftlig information till den som begär upplysningar om en bostadsandel. Informationen ska innehålla

 1. uppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga status,
 2. uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och rättsliga status, om ägaren är någon annan än näringsidkaren,
 3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren enligt gällande rätt för att rättigheten ska kunna utnyttjas samt uppgift om i vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,
 4. en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den är belägen,
 5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som konsumenten ska få tillgång till och villkoren för detta,
 6. uppgift om principerna för hur underhåll, reparation, administration och förvaltning sköts,
 7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten ska betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt uppgift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och administrativa kostnader,
 8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidareförsäljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det kostar och om vem konsumenten ska vända sig till för att få delta i systemet,
 9. uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva återgång av avtalet,
 10. uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt 12 §, om förbudet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen och om de kostnader som konsumenten enligt 14 § kan bli skyldig att svara för om ångerrätten utnyttjas,
 11. uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa kreditavtal vid återgång eller frånträdande av upplåtelse- eller överlåtelseavtalet,
 12. uppgift om till vem konsumenten ska lämna sådana meddelanden som avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad som gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, och
 13. uppgift om var man kan få ytterligare information.

[S2]I all reklam som avser en bostadsandel ska det anges var den skriftliga informationen finns tillgänglig.

[S3]Den skriftliga informationen ska lämnas på något av de officiella språken i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Kan flera språk komma i fråga, väljer konsumenten vilket av språken som ska användas. Informationen behöver dock inte lämnas på något annat språk än de officiella språken i Europeiska unionen, isländska eller norska. Lag (2010:693).

5 §  Om bostadslägenheten inte är färdigställd, skall den skriftliga information som avses i 4 § även innehålla uppgift om

 1. hur långt bygget har kommit,
 2. när bostadslägenheten och sådana gemensamma anläggningar som konsumenten skall få tillgång till kommer att vara färdigställda,
 3. hur långt arbetet har kommit med gas, elektricitet, vatten, telefonledningar och andra sådana tjänster som skall göra bostadslägenheten fullt användbar,
 4. beteckningen på bygglov eller motsvarande tillstånd samt den myndighet som ansvarar för tillståndet och myndighetens adress, och
 5. den säkerhet som ställs enligt 10 §.

[S2]Upplysning skall också lämnas om att näringsidkaren inte får kräva eller ta emot betalning innan säkerhet har ställts enligt 10 §.

6 §  Om information enligt 4 och 5 §§ inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:501).

Prop. 2007/08:115: Av paragrafen framgår att marknadsstörningsavgift inte ska påföras vid en överträdelse av denna lag. Detta tydliggörande innebär ingen ändring jämfört med nuvarande reglering och har gjorts med anledning av

Lagrådets påpekande.

Avtalet

7 §  Ett avtal om upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel skall upprättas skriftligen och undertecknas av parterna.

[S2]Avtalet skall upprättas på något av de officiella språken i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Konsumenten väljer vilket av språken som skall användas.

[S3]Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är näringsidkaren skyldig att lämna konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet till ett av de officiella språken i det landet.

8 §  Avtalet skall innehålla de uppgifter och beskrivningar som anges i 4 § första stycket och 5 §.

[S2]I avtalet skall följande också anges:

 1. konsumentens namn och adress,
 2. dagen och platsen för undertecknandet,
 3. de tidsperioder under vilka bostadslägenheten får nyttjas, och
 4. den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt.

[S3]Av avtalet skall det vidare framgå att avtalet inte kommer att föranleda andra kostnader, avgifter eller förpliktelser för konsumenten än de som har angetts i avtalet.

9 §  Konsumenten får åberopa en uppgift eller beskrivning som har lämnats enligt 4 § första stycket eller 5 § även om en avvikande uppgift eller beskrivning har lämnats i avtalet. Detta gäller dock inte om avvikelsen särskilt har angetts i avtalet och

 1. parterna har träffat en uttrycklig överenskommelse om att avtalet får avvika från den skriftliga informationen, eller
 2. avvikelsen är en följd av omständigheter utanför näringsidkarens kontroll.

10 §  Är bostadslägenheten eller gemensamma anläggningar under uppförande, skall näringsidkaren ställa betryggande säkerhet för att konsumenten får tillbaka vad som betalats, om lägenheten eller anläggningarna inte färdigställs.

Konsumentens rätt att låta avtalet återgå

11 §  Om avtalet inte har upprättats i enlighet med 7 § eller inte innehåller de uppgifter och beskrivningar som föreskrivs i 8 §, är konsumenten inte bunden av avtalet. Detsamma gäller om näringsidkaren inte enligt 7 § tredje stycket lämnar konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet.

[S2]En konsument som vill att avtalet skall återgå på grund av ett förhållande som anges i första stycket, skall lämna meddelande om detta till den person som enligt avtalet skall ta emot ett sådant meddelande. Om en begäran om återgång grundas på att bestämmelserna i 7 § andra eller tredje stycket eller 8 § inte är uppfyllda, skall meddelandet lämnas inom tre månader från det att avtalet undertecknades. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

[S3]Om näringsidkaren kompletterar avtalet så att bestämmelserna i 7 och 8 §§ är uppfyllda innan konsumenten har utnyttjat sin rätt att kräva avtalets återgång, upphör konsumentens rätt att kräva att avtalet skall återgå.

Konsumentens ångerrätt

12 §  Konsumenten har rätt att frånträda ett bindande avtal (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom tio dagar från den dag som anges i andra stycket (ångerfrist) till den person som enligt avtalet skall ta emot ett sådant meddelande.

[S2]Ångerfristen börjar löpa dagen efter avtalets undertecknande. Om förhållandena är sådana som anges i 11 § första stycket, börjar ångerfristen i stället löpa dagen efter det att konsumentens rätt att kräva återgång har upphört enligt 11 § andra eller tredje stycket.

Betalning

13 §  Näringsidkaren får inte kräva eller ta emot betalning innan ångerfristen har löpt ut.

[S2]Om säkerhet skall ställas enligt 10 §, får näringsidkaren inte heller kräva eller ta emot betalning innan säkerheten har ställts.

[S3]Den som uppsåtligen bryter mot förbud enligt denna paragraf döms till böter.

14 §  Konsumenten är inte skyldig att betala näringsidkaren någon ersättning när avtalet återgår enligt 11 §.

[S2]En konsument som utnyttjar sin ångerrätt enligt 12 § är skyldig att betala kostnader som enligt nationell lagstiftning har uppkommit till följd av att avtalet slutits och frånträtts endast om kostnaderna avser sådana juridiska formaliteter som skall företas före utgången av ångerfristen.

Om meddelanden som konsumenten lämnar

15 §  Om ett meddelande som konsumenten skall lämna enligt 11 eller 12 § är skriftligt och har sänts på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

Kreditavtal

16 §  Om konsumenten med anledning av avtalet om upplåtelse eller överlåtelse har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, skall kreditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta, om

 1. upplåtelse- eller överlåtelseavtalet har återgått enligt 11 §, eller
 2. konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt 12 §.

Konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran, m.m.

17 §  Bestämmelserna i 2830 §§konsumentkreditlagen (2010:1846) ska tillämpas då näringsidkaren har lämnat konsumenten anstånd med betalningen enligt upplåtelse- eller överlåtelseavtalet eller då någon del av betalningen ska erläggas med ett belopp som konsumenten har lånat av näringsidkaren eller av någon annan kreditgivare på grund av en överenskommelse mellan den kreditgivaren och näringsidkaren. Lag (2010:1852).

Lagval

18 §  Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och rättsordningen i ett land utanför samarbetsområdet är tillämplig, gäller bestämmelserna i denna lag i den mån de ger konsumenten ett bättre skydd.

Tillsyn m.m.

19 §  Konsumentverket skall ha tillsyn över att denna lag följs. Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet för näringsidkaren än som är nödvändigt.

20 §  För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att göra inspektioner hos näringsidkaren och att ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

[S2]Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet.

21 §  Om Konsumentverket enligt 20 § andra stycket har förelagt en näringsidkare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 20 § får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Lag (2000:127) om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:162, Prop. 1999/2000:48, Bet. 1999/2000:LU12
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
394L0047
Ikraftträder
2000-05-15

Lag (2008:501) om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:693) om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
31994L0047
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1852) om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Förarbeten
Rskr. 2010/11:80
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:914

Omfattning
upph.