Inaktuell version

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-05-15
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2008:1183
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Länsstyrelsen skall upprätta en länsplan för länet till ledning vid fördelning av medel för nyinvesteringar och förbättringsåtgärder. Förordning (2002:76).

2 §  Länsplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region.

3 §  Länsplanen skall avse

 1. statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
 2. sådana anläggningar m.m. för vilka statsbidrag kan lämnas enligt 2 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,
 3. andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen. Förordning (2002:76).

3 a §  Länsplanen kan avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Banverket och Vägverket har ansvaret enligt förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar och förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan. Förordning (2002:76).

4 §  Länsplanen skall ange

 1. standard på anläggningarna,
 2. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder på dessa anläggningar som är nödvändig för att nå de transportpolitiska målen,
 3. redovisning av de större objekt som beräknas bli utförda under planens giltighetstid,
 4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader,
 5. redovisning av beräknade årliga bidrag för olika ändamål,
 6. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen. Förordning (2002:76).

5 §  Länsplanen skall avse tolv år.

[S2]Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen i det enskilda fallet beslutar något annat. Förordning (2002:76).

6 §  Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket skall bistå länsstyrelsen när länsplanen upprättas. Vid beredningen har länsstyrelsen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen så att dessa, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidrar till att uppnå de transportpolitiska målen. Förordning (2008:1183).

7 §  /Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket skall lämna underlag till länsplanen. Underlaget skall avse gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. Vägverket och Banverket skall därutöver lämna förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras samt lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader.

[S2]Länsstyrelsen skall också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från trafikhuvudmän, kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter. Förordning (2008:1183).

8 § Har upphävts genom förordning (2002:76).
9 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

10 §  Länsplanen fastställs av länsstyrelsen. Innan dess skall yttrande inhämtas över den upprättade länsplanen från de förslagsgivare som anges i 7 §. Även Försvarsmakten och andra berörda centrala verk samt berörda organisationer skall höras. Förordning (2002:76).

11 §  Om en väsentlig avvikelse behöver göras beträffande innehållet i en fastställd länsplan, skall länsstyrelsen ändra planen

[S2]Innan länsstyrelsen beslutar om ändring skall yttrande inhämtas från de förslagsgivare som anges i 7 §.

12 §  Länsstyrelsen skall sända en kopia av en fastställd länsplan till regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §.

13 §  Länsstyrelsen skall i länsstyrelsens författningssamling föra in meddelande om beslut att fastställa en länsplan och om ändring av en sådan plan.

14 §  Vägverket och Banverket skall fortlöpande underrätta länsstyrelserna om genomförandet av åtgärderna i länsplanen.

[S2]Vägverket och Banverket skall årligen till regeringen redovisa hur de fastställda länsplanerna genomförts. Redovisningen skall ske regionvis och omfatta uppgifter om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktningsmålen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning.

15 §  Vägverket får i samråd med Banverket meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 4 § 3.

16 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

17 §  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan ansvarar för vissa uppgifter som annars är länsstyrelsens. Dessa bestämmelser skall dock inte gälla åtgärd enligt 13 §.

[S2]Ett regionalt självstyrelseorgan skall fastställa länsplanen efter samråd med länsstyrelsen. Förordning (2002:851).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 1998-2007.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:174, Prop. 1996/97:53, Bet. 1996/97:TU7
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2001:139) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2002:76) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förarbeten
Rskr. 2001/02:126, Prop. 2001/02:20, Bet. 2001/02:TU2
Omfattning
upph. 8, 9, 16 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 10 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:851) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:1125) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1183) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:239) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Förarbeten
Rskr. 2008/09:145, Prop. 2008/09:35, Bet. 2008/09:TU2
Omfattning
upph. 5, 15 §§; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 10, 11, 12 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2010:137) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3, 3 a, 4, 6, 7, 14 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1753) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1127) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1569) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2016:128) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2017:943) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:2009) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Omfattning
upph. 13, 17 §§; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01