Lag (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
SFS 1997:724
Ikraft
1997-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Specialsjukhus för vård av psykiskt utvecklingsstörda som inrättats enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda skall vara avvecklade senast den 31 december 1997.

[S2]Vårdhem för vård av psykiskt utvecklingsstörda som inrättats enligt den lagen skall vara avvecklade senast den 31 december 1999.

2 §  Personer som vid avvecklingen är intagna för vård på specialsjukhus på grund av en domstols dom enligt 31 kap. 3 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1992, skall anses genom domen ha överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Anmälan för prövning enligt 16 § lagen om rättspsykiatrisk vård skall första gången göras senast den 30 april 1998.

3 §  Personer som vid avvecklingen är intagna på specialsjukhus med stöd av 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och som var intagna på kriminal- vårdsanstalt när de skrevs in i specialsjukhuset skall anses intagna för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

4 §  Om patienter som avses i 2 eller 3 § vid avvecklingen är utskrivna på försök eller om de har tillstånd att vistas på egen hand utanför sjukhusområdet, skall de anses ha tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden av vårdtiden respektive under del av vårdtiden enligt 10 eller 11 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Åläggande att iaktta särskilda föreskrifter eller förordnanden som har meddelats med stöd av 39 § andra stycket lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, skall därvid anses utgöra särskilda villkor enligt 10 § lagen om rättspsykiatrisk vård.

5 §  Om andra patienter än de som avses i 2 eller 3 § den 1 november 1997 är intagna för vård på specialsjukhus eller vårdhem med stöd av 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, skall de innan sjukhuset eller vårdhemmet avvecklas undersökas för vårdintyg enligt 4 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Om vårdintyg utfärdas, skall patienten överlämnas till en sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård skall prövas enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård.

6 §  Om ett mål hos allmän förvaltningsdomstol enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda inte är slutligt avgjort vid avvecklingen av den institution där patienten vistas, skall domstolen avgöra målet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård när det gäller patient som avses i 2 eller 3 § eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård beträffande patient som avses i 5 §.

Ändringar

Lag (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem

    Förarbeten
    Rskr. 1997/98:6, Prop. 1996/97:156, Bet. 1997/98:SoU5
    Ikraftträder
    1997-11-01