Lag (1997:736) om färdtjänst

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
SFS 1997:736 i lydelse enligt SFS 2019:901
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst).

Prop. 1996/97:115: Paragrafen har på Lagrådets inrådan utformats som en allmänt hållen portalparagraf. Genom paragrafen definieras färdtjänst och anges lagens innehåll.

 • RÅ 2009:74:Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel (I och II).

2 §  Med dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet och regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lag (2010:1068).

Prop. 1996/97:115: Länstrafikansvariga, regionförbund och trafikhuvudmannen har beskrivits i avsnitt 7.2. Se även kommentaren till lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

3 §  Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2006:1114).

Prop. 2005/06:160: Det införs ett nytt andra stycke med en bestämmelse som anger ett kvalitetsmål för anordnandet av färdtjänst. Bestämmelsen skall ses i samband med att Vägverket föreslås få ett uttryckligt sektorsansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket. Kvalitetsmålet ger inte någon rätt till omprövning eller överklagande av beslut.

Prop. 1996/97:115: I bestämmelsen anges att kommunen ansvarar för färdtjänsten. Vidare anges att ansvaret i första hand omfattar färdtjänst inom kommunen för kommuninvånarna.

Många resor med den nuvarande färdtjänsten går också till andra kommuner. Det bör även framdeles finnas en rätt att få tillstånd till färdtjänst till och från ett resmål i en annan kommun, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara att den sökande har sitt arbete i en grannkommun eller måste göra en nödvändig serviceresa ...

 • RÅ 2009:74:Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel (I och II).

4 §  Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

[S2]Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2019:901).

Prop. 1996/97:115: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Av första stycket framgår att kommunerna har frihet att själva välja hur de vill organisera administrationen för färdtjänst.

I andra stycket anges att kommunen får överlåta sina uppgifter till trafikhuvudmannen i länet. Lagrådet har påpekat att uppgifter av praktisk natur, såsom att utföra själva transporten eller beställningsverksamheten,...

5 §  Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar myndigheten, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Vidare får den regionala kollektivtrafikmyndigheten för invånare i kommunen anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2010:1068).

Prop. 1996/97:115: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Bestämmelsen innebär att trafikhuvudmannen ansvarar för att anordna färdtjänst inom sådan kommun i länet som överlåtit sina uppgifter till trafikhuvudmannen. På samma sätt som kommunen kan trafikhuvudmannen vara skyldig att anordna färdtjänst till eller från andra kommuner, inom eller utom länet, om det finns särskilda skäl (se kommentaren till 3 §). Liksom för kommunen finns en möjlighet för trafikhuvudmannen att anordna färdtjänst ...

Tillstånd till färdtjänst

6 §  Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). Lag (2010:1068).

Prop. 2005/06:160: Tredje stycket tas bort. Ändringen innebär att en trafikhuvudman inte längre är skyldig att höra den kommun där den som söker tillstånd till färdtjänst är folkbokförd innan en ansökning prövas.

Prop. 1996/97:115: I första stycket anges att det fordras tillstånd för att resa med färdtjänst.

I andra stycket anges att frågor om tillstånd skall prövas av hemkommunen respektive trafikhuvudmannen i det län där sökanden är

folkbokförd. Kommunen respektive trafikhuvudmannen kallas därvid tillståndsgivare.

Av tredje ...

7 §  Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

[S2]Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

[S3]Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114).

Prop. 2005/06:160: Det införs ett nytt andra stycke i förtydligande syfte. Färdtjänst skall beviljas den som på grund av ett inte endast tillfälligt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationsmedel. Små barn kan dock inte över huvud taget förflytta sig på sådana sätt, oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte, beroende på den utvecklingsnivå och mognad man har vid en sådan ...

Prop. 1996/97:115: I paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, anges de närmare förutsättningarna för att en person skall få färdtjänst.

Av första stycket framgår att tillståndsgivaren är skyldig att meddela tillstånd till dem som tillhör den personkrets som anges. Skyldigheten gäller för det geografiska område som anges i första meningen i 3 § respektive 5 §.

Lagrådets inrådan har som villkor för att tillståndsgivaren skall vara skyldig ...

 • RÅ 2009:74:Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel (I och II).
 • RÅ 2007:27:Tillstånd till färdtjänst har ansetts kunna meddelas för en person, vars funktionshinder bedömdes ha en varaktighet om tre till sex månader.
 • RÅ 2008:88:Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för (I) 85-årig kvinna som gick med rollator samt led av kärlkramp m.m., och (II) 79-årig kvinna som gick med rollator utomhus samt led av kraftiga ryggsmärtor.

8 §  Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren.

Prop. 1996/97:115: Avgift bör ej tas ut för den eller de ledsagare som behövs för att den som har tillstånd att resa med färdtjänst skall kunna företa resan. Behovet av

ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex. vistelsen vid resmålet. Det skall framgå av tillståndet om tillståndshavaren har rätt till ledsagare.

9 §  Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.

[S2]Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

 1. vilket färdsätt som får användas,
 2. inom vilket område resor får göras, och
 3. hur många resor tillståndet omfattar.

[S3]Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Prop. 2005/06:160: Paragrafen har redigerats om och det har även införts en ny bestämmelse i det tredje stycket i förtydligande syfte.

I första stycket anges för vilken tid tillstånd till färdtjänst kan meddelas.

Paragrafens andra stycke innehåller huvudregeln om när ett tillstånd till färdtjänst får förenas med föreskrifter.

Det tredje stycket innehåller en ny förtydligande bestämmelse som utgör ett undantag från huvudregeln i andra stycket. Undantaget ...

Prop. 1996/97:115: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I paragrafen anges att tillstånd meddelas för viss tid eller tills vidare. Vidare tas de vanligast förekommande föreskrifterna upp. I begreppet "i skälig omfattning" ligger t.ex. att resor till och från arbetet eller skolan och andra nödvändiga resor inte begränsas till antalet.

Med "färdsätt" avses inte bara vilket färdmedel som får användas utan också regler för samåkning och för hur beställning av resa skall ...

 • RÅ 2009:74:Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel (I och II).
 • RÅ 2000:8:Bestämmelserna i lagen (1997:736) om färdtjänst har inte ansetts medföra skyldighet att tillhandahålla färdtjänst med viss bestämd förare.
 • RÅ 2010:110:Resor till judoträning har, trots att de var av stor betydelse för den enskilde, inte ansetts vara sådana väsentliga resor som avses i 9 § tredje stycket lagen om färdtjänst.

Avgift

10 §  För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestäms enligt 11 §.

Prop. 1996/97:115: I enlighet med Lagrådets förslag har bestämmelserna om avgift delats upp i två paragrafer. I denna paragraf anges endast tillståndsgivarens rätt att ta ut avgifter för färdtjänstresor. Tillståndsgivaren kan dock inte i det enskilda fallet fatta ett självständigt beslut om hur stor avgiften lämpligen bör vara, utan har att tillämpa de grunder som bestämts enligt 11 §.

11 §  Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen.

[S2]Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av

 1. kommunerna och regionen i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet, eller
 2. enbart kommunerna i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet och om överenskommelse om detta har träffats med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

[S3]De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten får dock inte delta i beslutet. Kan enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna, ska dessa bestämmas av regeringen.

[S4]Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Lag (2019:901).

Prop. 2005/06:160: Andra stycket andra punkten utgår. Lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län upphävdes den 1 januari 2003 (SFS 2002:35). Med anledning härav togs även regionförbund bort ur lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik (SFS 2002:36). Ändringen i paragrafen företas mot denna bakgrund.

Prop. 1996/97:115: Enligt första stycket skall kommunen, om den är tillståndsgivare, bestämma grunderna för avgifterna.

I andra och tredje stycket regleras vem som skall bestämma grunderna för avgifterna när en trafikhuvudman är tillståndsgivare. En grundförutsättning för att få inflytande över avgifterna är att man hör till de länstrafikansvariga. Som anges i lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik är i normalfallet kommunerna och landstinget i ett län tillsammans länstrafikansvariga, ...

Återkallelse av tillstånd m.m.

12 §  En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.

[S2]Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.

Prop. 1996/97:115: Motsvarande bestämmelse finns i den nuvarande lagen (1993:963) om kommunal riksfärdtjänst. Återkallelse av tillstånd ...

 • utöver vad som är motiverat med hänsyn till förändringar hos tillståndshavarens person
 • kan bli aktuella genom att tillståndshavaren fått möjlighet att resa med allmänna kommunikationer efter en förbättring av tillgängligheten i linjetrafiken för persontransporter
 • RÅ 2008:64:Lagen om färdtjänst ska tillämpas på sådana tillstånd till färdtjänst som beviljats enligt 1980 års socialtjänstlag.

Handläggning av ärenden m.m.

13 § Har upphävts genom lag (2010:1068).

14 §  Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att anordna transport som avses i denna lag.

Prop. 1996/97:115: Enligt 1 kap. 2 § sekretesslagen får uppgift för vilken sekretess gäller inte röjas för enskild i andra fall än som anges i sekretesslagen eller i lag eller förordning till vilken sekretesslagen hänvisar. Bestämmelsen, som alltså måste kompletteras med en hänvisning i den föreslagna <a href="https://lagen.nu/1980:100#K7P37" ...

15 §  Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden.

Prop. 1996/97:115: Föregående paragraf nödvändiggör denna bestämmelse om sekretess och tystnadsplikt för anställda som faller utanför den krets som anges i 1 kap. 6 § sekretesslagen, dvs. utanför myndigheter och sådana juridiska personer där kommuner och landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande (innefattande trafikhuvudmän som är aktiebolag, se avsnitt 8). Bestämmelsen, ...

Överklagande

16 §  Tillståndsgivarens beslut enligt 610 och 12 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).

Prop. 1996/97:115: Förslaget har behandlats i avsnitt 11.

Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut blir enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) den myndighet som först beslutade i saken den enskildes motpart. Av 33 § nämnda lag följer att myndigheten därigenom får rätt att överklaga domstolens beslut. Tvåpartsprocessen är dock ...

Ändringar

Lag (1997:736) om färdtjänst

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:10, Prop. 1996/97:115, Bet. 1997/98:TU3
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2002:37) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Förarbeten
Rskr. 2001/02:138, Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2006:1114) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Förarbeten
Rskr. 2005/06:308, Prop. 2005/06:160, Bet. 2005/06:TU5
Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 9, 11 §§
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2010:1068) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Förarbeten
Rskr. 2009/10:379, Prop. 2009/10:200, Bet. 2009/10:TU21
Omfattning
upph. 13 §; ändr. 2, 4, 5, 6, 11, 16 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2019:901) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 4, 11 §
Ikraftträder
2020-01-01