Upphävd författning

Personuppgiftsförordning (1998:1191)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-09-03
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2004:1022
Upphäver
Dataförordning (1982:480)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter beträffande sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (1998:204).

Tillsynsmyndighet

Anmälan till Datainspektionen

3 §  Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter

 1. som utförs till följd av en myndighets skyldighet enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling,
 2. som till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller arkivförordningen (1991:446) utförs av en arkivmyndighet,
 3. som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning i andra fall än som nämns i 1 och 2.

4 §  Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter i löpande text.

 • RH 2004:51:Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om anmälningsskyldighet och förbud mot behandling av känsliga personuppgifter utan uttryckligt samtycke har i visst fall ansetts som ringa och därmed straffritt. - Fråga om direktivkonform lagtolkning, begreppet automatiserad behandling av personuppgifter, begreppet privat behandling av personuppgifter, undantag för personuppgifter i löpande text, begreppet hälsa, lagens förenlighet med regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om yttrandefrihet, det gemenskapsrättsliga proportionalitetsbegreppet, legalitetsprincipen samt straffrihet för ringa fall.

5 §  Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av känsliga personuppgifter som utförs med stöd av 17 § personuppgiftslagen. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller för en sådan organisations motsvarande behandling av andra slag av personuppgifter än känsliga personuppgifter.

6 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

7 §  Datainspektionen skall med automatiserad behandling föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som anmälts till inspektionen enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 15-19 §§personuppgiftslagen (1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Förordning (2001:582).

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m.

9 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Datainspektionen får också i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. Förordning (2001:582).

Förhandskontroll

10 §  Automatiserade behandlingar av personuppgifter om genetiska anlag som framkommit efter genetisk undersökning skall, oavsett om de omfattas av anmälningsskyldighet enligt 36 § personuppgiftslagen eller inte, anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen senast tre veckor i förväg. Detta gäller dock inte sådan behandling av personuppgifter som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning. Förordning (2003:618).

11 §  Datainspektionen skall i fråga om sådan behandling som anmälts dit enligt 10 § denna förordning eller enligt särskilda föreskrifter om förhandskontroll i någon annan författning särskilt fatta beslut, om det skall vidtas åtgärder med anledning av anmälan eller inte. Förordning (2001:751).

Överföring av personuppgifter till tredje land

12 §  En kommun eller ett landsting får till tredje land föra över personuppgifter som ingår i

 1. ett diarium och som anges i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100),
 2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,
 3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
 4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

[S2]Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

 1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och
 2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

[S3]Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.

[S4]Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses i ett sådant fall i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 3 kap. 25 § andra stycket kommunallagen (1991:900). Förordning (2001:582).

13 §  Personuppgifter får föras över till tredje land

 1. om och i den utsträckning Europeiska gemenskapernas kommission har konstaterat att landet har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter2 eller
 2. om personuppgifterna förs över med tillämpning av ett avtal som innehåller sådana standardavtalsklausuler som kommissionen enligt artikel 26.4 i direktivet har beslutat erbjuder tillräckliga garantier för att privatliv och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande rättigheter.

[S2]Beslut av kommissionen som avses i första stycket 1 anges i bilaga 1 till denna förordning. Av bilagan framgår att vissa av besluten enbart gäller överföringar till sådana mottagare som är specificerade i besluten.

[S3]Beslut av kommissionen som avses i första stycket 2 anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2002:142).

14 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) att till tredje land föra över personuppgifter som är under behandling och att föra över personuppgifter för behandling i tredje land om det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Datainspektionen får också under samma förutsättning i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. Förordning (2001:582).

Branschöverenskommelser

15 §  Datainspektionen skall på begäran av en organisation som företräder en väsentlig del av de personuppgiftsansvariga inom en viss bransch eller inom ett visst område avge yttrande över förslag till överenskommelser vad avser behandling av personuppgifter inom branschen eller området (branschöverenskommelse).

[S2]Ett yttrande enligt första stycket skall avse branschöverenskommelsens förenlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och andra författningar som reglerar den behandling av personuppgifter det är fråga om.

[S3]Inspektionen skall innan den avger yttrande om det är lämpligt se till att organisationer som företräder de registrerade har fått tillfälle att yttra sig över förslagen till branschöverenskommelser. Förordning (2001:582).

Bemyndiganden

16 §  Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,
 2. vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige,
 3. i vilka fall användning av personnummer är tillåten,
 4. vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla,
 5. vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas,
 6. anmälan till inspektionen och förfarandet när anmälda uppgifter har ändrats. Förordning (2001:582).

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

17 §  Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara registrerad i ett register som omfattas av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i ett land, som är anslutet till konventionen, får till Datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14, punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.

[S2]Framställningen skall innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,
 2. det register som framställningen avser eller den som är ansvarig för registret,
 3. ändamålet med framställningen. Förordning (2001:582).

Bilaga 1

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 3, 4 och 6 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specificerade mottagare i respektive land.
Tredje landBeslut
Argentina1. Kommissionens beslut 2003/490/EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.
Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou2. Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.
Förenta staterna3. Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat.
4. Kommissionens beslut 2004/535/EG av den 14 maj 2004 om adekvat skydd av personuppgifter som finns i Passenger Name Record för flygpassagerare som överförs till Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet.
Isle of Man5. Kommissionens beslut 2004/411/EG av den 28 april 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på Isle of Man.
Kanada6. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).
Schweiz7. Kommissionens beslut 2000/518/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.
Ungern8. Kommissionens beslut 2000/519/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Ungern.
Förordning (2004:1022).

Bilaga 2

Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat följande beslut enligt artikel 26.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.
 1. Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG7.
 2. Kommissionens beslut av den 27 december 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredje land i enlighet med direktiv 95/46/EG8. Förordning (2002:142).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Personuppgiftsförordning (1998:1191)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998 då dataförordningen (1982:480) skall upphöra att gälla. Dataförordningen gäller dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).
CELEX-nr
395L0046
Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:79) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. 10 §

Förordning (2000:1055) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
nuvarande 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före nuvarande 12, 13, 14 §§ sätts närmast före de ny 14, 15, 16 §§; ändr. 8 §, de nya 13, 15 §§; nya 11, 12 §§, bil.
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:582) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
nuvarande 8-16 §§ betecknas 9-17 §§, rubr. närmast före nuvarande 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 9, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 13 § sätts närmast före nya 12 §, rubr. närmast före nuvarande 14, 15 §§ sätts närmast före de nya 15, 16 §§; nya 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:751) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. 11, 13 §§, rubr. närmast före 16 § sätts närmast före 17 §; omtryck
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2002:142) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 13 §, bil.1; ny bil. 2
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2002-05-15

Förordning (2003:592) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2003-11-01

Förordning (2003:618) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:213, Prop. 2002/03:50, Bet. 2002/03:UbU18
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:199) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2004:688) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1022) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:49) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2006:1168) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1; nya 13 a §, bil. 3
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2006:1221) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. 4, 8, 10, 12, 13, 13 a 14 §§, rubr. nämast före 12 §, bil. 1, 2, 3; omtryck
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:707) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 3
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2007-10-01

Förordning (2008:663) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:750) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 3
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2010:193) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. 13 §, bil. 1, 2
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2010-05-15

Förordning (2010:293) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. 12 §, bil. 1
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2010-06-15

Förordning (2010:1765) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:354) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2012:619) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil.1
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2012-11-15

Förordning (2013:22) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 11 §
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2013:159) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2013-04-15

Förordning (2015:741) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:852) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-09-08

Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2018:219

Omfattning
upph.