Upphävd författning

Förordning (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1998-09-03
Ändring införd
SFS 1998:1192 i lydelse enligt SFS 2005:631
Ikraft
1998-10-24
Upphäver
Förordning (1988:912) med instruktion för Datainspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Datainspektionen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

[S2]Inspektionen skall särskilt inrikta sin verksamhet på att informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).

[S3]Datainspektionen skall följa och beskriva utvecklingen på IT- området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

2 §  I 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) finns bestämmelser om Datainspektionens uppgifter enligt personuppgiftslagen.

[S2]Datainspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

[S3]Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

3 §  Datainspektionen fullgör de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter när det gäller att lämna uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till konventionen.

4 §  Datainspektionen är nationell tillsynsmyndighet enligt

  • artikel 23 i konventionen om upprättande av europeisk polisbyrå (Europolkonventionen),
  • artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), och
  • artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (TIS-konventionen). Förordning (2003:299).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 17 § tillämpas på Datainspektionen.

Datainspektionens ledning

6 §  Datainspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

Styrelsen

7 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Organisation

8 §  Inom Datainspektionen skall det finnas en chefsjurist.

[S2]Inspektionen beslutar i övrigt själv om sin organisation.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Datainspektionen.

10 § Har upphävts genom förordning (2005:631).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998 då förordningen (1988:912) med instruktion för Datainspektionen skall upphöra att gälla.

1 §  i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i Datainspektionens verksamhet i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen.

Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (2000:879) om ändring i förordningen (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2003:299) om ändring i förordningen (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:631) om ändring i förordningen (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2005-09-01

Ändring, SFS 2007:975

Omfattning
upph.