Upphävd författning

Förordning (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998:1235 i lydelse enligt SFS 2006:1105
Ikraft
1998-10-24
Upphäver
Förordning (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens personadressregisternämnd är huvudman för det statliga personadressregistret (SPAR).

[S2]Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadress- registret framgår att nämnden också är personuppgiftsansvarig för SPAR.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

3 §  Av 11 § andra stycket förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket framgår att verket svarar för ett kansli åt nämnden. Chefen för kansliet utses av nämnden i samråd med Skatteverket. Förordning (2004:1338).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut,

[S8]35 § om överklagande.

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9 och 11 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs slutligt, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ordföranden ändå avgöra ärendet. Ett sådant ärende skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen eller särskilda beslut överlämna till chefen för kansliet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende som skall avgöras vid sammanträde med nämnden.

Avgifter

9 §  Avgifter från verksamheten med SPAR skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken. Förordning (2006:1105).

Utseende av ledamöter

10 §  Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd

Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (2004:1338) om ändring i förordningen (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1105) om ändring i förordningen (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:784

Omfattning
upph.