Förordning (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-11-19
Ändring införd
SFS 1998:1379 i lydelse enligt SFS 2018:980
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Vem kan få ersättning?

1 §  Ersättning av staten för sakskada enligt denna förordning kan lämnas till

 1. polismän,
 2. arrestantvakter eller stämningsmän vid Polismyndigheten, och
 3. anställda inom Kriminalvården eller väktare som har förordnats att utföra bevakningsuppdrag inom Kriminalvården. Förordning (2014:1156).

När ersätts en sakskada?

2 §  Ersättning lämnas om en sakskada

 1. har vållats av en intagen i polisarrest, häkte eller kriminalvårdsanstalt,
 2. på något annat sätt har vållats av någon annan eller uppkommit av våda under tjänsteutövning av en för tjänsten typiskt riskfylld verksamhet, eller
 3. uppkommit i anledning av tjänsten genom någon annans vållande.

3 §  Ersättning för en skada som under tjänsteutövning uppkommit på en anställds motorfordon lämnas bara om skadan har uppkommit när den anställde har medgetts att använda fordonet i tjänsten eller om det finns särskilda skäl.

4 §  Ersättningen bestäms enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Om det finns särskilda skäl får ersättningen bestämmas till ett lägre belopp. Ersättningen lämnas bara till den del skadan inte ersätts genom en försäkring, statens personskadeavtal eller enligt trafikskadelagen (1975:1410).

Inom vilken tid skall en ansökan lämnas in?

5 §  En ansökan om ersättning skall göras inom ett år från det att skadan inträffade. En ansökan som görs senare får ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Beslutande myndighet

6 §  En ansökan om ersättning ges in till och prövas i fråga om polismän av anställningsmyndigheten och i övriga fall av den myndighet där sökanden arbetade vid skadetillfället. Förordning (2014:1156).

Överklagande

7 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:980).

7 a §  Ett beslut får inte överklagas innan det har omprövats. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.

[S2]Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till sökandens nackdel. Förordning (2014:1156).

7 b §  En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till den beslutande myndigheten inom tre veckor från den dag då sökanden fick del av beslutet. I begäran om omprövning ska sökanden ange vilket beslut som avses och vilken ändring som han eller hon begär. Förordning (2014:1156).

7 c §  Den beslutande myndigheten prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent ska den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten har lämnat den enskilde felaktig information om hur man begär omprövning. Förordning (2014:1156).

7 d §  Beslut enligt 7 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets sökanden arbetade vid skadetillfället. Förordning (2014:1156).

7 e § Ny beteckning 7 d § genom förordning (2014:1156).

Utbetalning

8 §  Ersättningen betalas ut av den myndighet som först har beslutat i ärendet.

[S2]Ersättningen får betalas ut även om beslutet har överklagats.

Överlåtelse av skadeståndsfordran till staten

9 §  Rätt till ersättning enligt denna förordning förutsätter att den skadelidande intill ersättningens belopp till staten överlåter sin rätt att få skadestånd av den skadeståndsskyldige. Bestämmelser om en åklagares skyldighet att förbereda och utföra en talan om enskilt anspråk som grundas på ett brott finns i 22 kap. 2 § rättegångsbalken. Förordning (1998:1379).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom skall upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden där en framställning om ersättning gjorts före den 1 januari 1999.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:18) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. för skada på egendom

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2000.
 2. Föreskrifterna i 7 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 7 §
Ikraftträder
2000-02-15

Förordning (2005:1020) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av en annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattas före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
Omfattning
ändr. 6, 7 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e §§, rubr. närmast före 7 §, 7 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2009:886) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.

Omfattning
ändr. 7 e §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2014:1156) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 7 a §, rubr. närmast före 7, 7 a §§; nuvarande 7 b, 7 c, 7 d, 7 e §§ betecknas 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§; ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:980) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01