Upphävd författning

Förordning (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1526 i lydelse enligt SFS 2007:45
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor prövar frågor om tvister om tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA). Skiljenämnden prövar också överklaganden av beslut av Kammarkollegiet enligt

[S2]-– lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,

[S3]-– förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning, och

[S4]-– förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

[S5]Skiljenämnden prövar även andra frågor i den mån det framgår av avtal eller andra författningar eller beslut. Förordning (2002:247).

2 §  Skiljenämnden skall lämna underrättelser om sina beslut till Kammarkollegiet och den av parterna inrättade nämnden för bedömning av ärenden om personskadeersättning inom det statliga avtalsområdet (PSA-nämnden). Förordning (2002:247).

Organisation

3 §  Skiljenämnden består av ordförande och ytterligare två ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för en bestämd tid. För ordföranden utser regeringen en personlig ersättare. För varje övrig ledamot utser regeringen två personliga ersättare. En ledamot, dock inte ordföranden, och dennes ersättare utses efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

[S2]Ordföranden och ordförandens ersättare skall vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2007:45).

4 §  Skiljenämndens kansligöromål utförs av Kammarkollegiet, som utser sekreterare åt nämnden.

5 §  Staten som arbetsgivare företräds inför skiljenämnden av Arbetsgivarverket.

Ärendenas handläggning

6 §  Bestämmelserna i 7, 8, 30-34 och 43 §§ lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller för handläggningen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2000:583).

7 §  Skiljenämnden sammanträder när ordföranden anser att det behövs.

8 §  Ett ärende avgörs efter föredragning av sekreteraren.

9 §  Skiljenämnden får ge den som förväntas kunna lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara när nämnden behandlar ärendet, dock inte när den fattar beslut.

[S2]Den som har varit närvarande får av skiljenämnden tillerkännas skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

Ersättning m.m.

10 §  Bestämmelserna i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall tillämpas på skiljenämnden.

11 §  Kostnaderna för skiljenämndens verksamhet betalas av Kammarkollegiet.

Verksamhetsberättelse och årlig redovisning

12 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall inte tillämpas på skiljenämnden. Förordning (2007:45).

13 §  Skiljenämnden skall senast den 1 april varje år lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2007:45).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:8) om ändring i förordningen (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-02-15

Förordning (2000:583) om ändring i förordningen (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:247) om ändring i förordningen (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2007:45) om ändring i förordningen (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Omfattning
ändr. 3 §; nya 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2007-04-01

Ändring, SFS 2007:830

Omfattning
upph.