Upphävd författning

Socialförsäkringsregisterförordning (1998:1576)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
SFS 1998:1576 i lydelse enligt SFS 2002:876
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om socialförsäkringsregister enligt socialförsäkringsregisterlagen (1997:934).

Användning av socialförsäkringsregister

2 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om hur Statens pensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpensioner får använda och ha direkt åtkomst till socialförsäkringsregister enligt 4 och 15 §§socialförsäkringsregisterlagen (1997:934).

Sambearbetning

3 §  Socialförsäkringsregister får genom sambearbetning tillföras uppgifter från

 1. folkbokföringsdatabasen som förs enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet,
 2. beskattningsdatabasen som förs enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet,
 3. register hos Centrala studiestödsnämnden,
 4. utsöknings- och indrivningsdatabasen som förs enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet,
 5. register hos Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnder och arbetslöshetskassor,
 6. sådana register som innehåller uppgifter om hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
 7. register hos sådana organ i andra stater som har att handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EG- rättsliga regler,
 8. register hos Pliktverket, och
 9. register hos Kriminalvårdsstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. Förordning (2002:876).

4 §  I de fall uppgifter i socialförsäkringsregister får lämnas ut på medium för automatiserad behandling får sådana identifieringsuppgifter som är nödvändiga för utlämnandet tillföras socialförsäkringsregister genom sambearbetning. Förordning (2001:1160).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister

5 §  Uppgifter i socialförsäkringsregister får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till sådana organ som avses i 3 § 7.Förordning (2001:1160).

5 a §  Uppgifter om enskilds namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer samt de uppgifter som avses i 7 § 1, 2 och 16 socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får av de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

[S2]Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direkt åtkomst till uppgifter som avses i första stycket. Förordning (2001:1160).

6 §  För information om fastställd dagpenning och för redovisning av utbetalade aktivitetsstöd får uppgifter i socialförsäkringsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (2000:1043).

7 §  För verkställighet enligt utsökningsbalken och annan författning får uppgifter i socialförsäkringsregister om utbetalda socialförsäkringsersättningar och bidrag lämnas ut på medium för automatiserad behandling till kronofogdemyndighet.

[S2]För beskattningsändamål får följande uppgifter i socialförsäkringsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till skatteförvaltningen:

 1. försäkring mot kostnader för sjuklön,
 2. sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete, och
 3. utsänd person. Förordning (2001:1160).

8 §  För utbetalning av socialförsäkringsersättningar och bidrag och för information får uppgifter i socialförsäkringsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpensioner. Förordning (2001:1160).

9 §  För betalningar får nödvändiga identifieringsuppgifter och uppgifter om belopp lämnas ut från socialförsäkringsregister på medium för automatiserad behandling till bank och till den som bedriver bankgiro- eller postgiroverksamhet. Förordning (2001:1160).

10 §  I de fall uppgifter får tillföras socialförsäkringsregister genom sambearbetning får nödvändiga identifieringsuppgifter lämnas ut på medium för automatiserad behandling till den som skall tillhandahålla uppgifterna. Förordning (2001:1160).

Sökbegrepp

11 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om begränsningar av användningen av uppgifter som sökbegrepp i socialförsäkringsregister enligt 18 § fjärde stycket socialförsäkringsregisterlagen (1997:934).

Gallring

12 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om kortare gallringsfrist enligt 19 § första stycket socialförsäkringsregisterlagen (1997:934).

[S2]Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § tredje stycket socialförsäkringsregisterlagen.

Verkställighetsföreskrifter

13 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) och denna förordning.

Särskilt om Premiepensionsmyndighetens register

14 §  Om föreskrifter enligt 2, 11, 12 eller 13 § gäller socialförsäkringsregister som förs särskilt för Premiepensionsmyndigheten skall Riksförsäkringsverket och Riksarkivet samråda med Premiepensionsmyndigheten innan föreskrifterna beslutas.

Ändringar

Socialförsäkringsregisterförordning (1998:1576)

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1043) om ändring i socialförsäkringsregisterförordningen (1998:1576)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:605) om ändring i socialförsäkringsregisterförordningen (1998:1576)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1160) om ändring i socialförsäkringsregisterförordningen (1998:1576)

Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 5 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:876) om ändring i socialförsäkringsregisterförordningen (1998:1576)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2003:766

Omfattning
upph.