Inaktuell version

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2010:1452
Upphäver
Lag (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller förhandsbesked om

 1. skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324),
 2. punktskatt som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),
 3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och
 4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S2]Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket. Lag (2003:666).

2 §  Skatterättsnämnden består av högst fjorton ledamöter och högst tio ersätta

Ändringar

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2000:488) om ändring i lagen (1988:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:336) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:243, Prop. 2000/01:110, Bet. 2000/01:SkU23
Omfattning
ändr. 1, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1008) om ändring i lagen (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2002/03:41, Prop. 2002/03:5, Bet. 2002/03:SkU2
Omfattning
ändr. 1 § i 2002:425

Lag (2003:666) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 6, 6 a, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:1452) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 17, 18, 21, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 9, 10, 20, 22 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1283) om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 1 § i 2011:1254

Lag (2015:885) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2015/16:65, Prop. 2015/16:14, Bet. 2015/16:SkU7
Omfattning
ändr. 1, 9, 17 §§
Ikraftträder
2016-01-01