Inaktuell version

Lag (1998:543) om hälsodataregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §  Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd härav, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter för hälsodataregister.

Ändamål

Innehåll

4 §  Ett hälsodataregister får innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas enligt 3 §.

Samkörning

5 §  Den som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i ett hälsodataregister får för de ändamål som anges i 3 § hämta personuppgifter till registret genom samkörning.

Uppgiftsskyldighet

6 §  Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall lämna uppgifter till ett hälsodataregister för de ändamål som anges i 3 §.

Sökbegrepp

7 §  Som sökbegrepp i ett hälsodataregister får användas uppgifter som enligt 4 § får ingå i ett hälsodataregister.

Direktåtkomst

8 §  Endast den som är personuppgiftsansvarig får ha direktåtkomst till uppgifter i ett hälsodataregister.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 §  Personuppgifter i ett hälsodataregister får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för de ändamål som anges i 3 §.

Sekretess

10 §  I sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

Rättelse och skadestånd

11 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Bemyndiganden

12 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

  1. vilka myndigheter som får föra hälsodataregister enligt 1 §,
  2. begränsning av de i 3 § angivna ändamålen,
  3. begränsningar av de uppgifter som ett hälsodataregister enligt 4 § får innehålla,
  4. begränsningar av samkörning enligt 5 §,
  5. uppgiftsskyldighet enligt 6 §, och
  6. begränsningar i rätten att bevara uppgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:543) om hälsodataregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om behandling av personuppgifter för ett ändamål som avses i denna lag påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser t.o.m. den 30 september 2001 om behandlingen inte omfattas av ett hälsodataregister enligt denna lag.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:291, Prop. 1997/98:108, Bet. 1997/98:SoU23
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (2009:472) om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2018:439) om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2018-05-25