Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:813 i lydelse enligt SFS 2010:1275
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Prop. 1997/98:45: Enligt paragrafen skall lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV) och dess promulgationslag träda i kraft den 1 januari 1999 dvs. samtidigt med miljöbalken. Tidpunkten för ikraftträdandet blir dock beroende av när miljöbalken och LSV kan komma att antas av riksdagen.

2 §  Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till bestämmelser som har ersatts av vad som föreskrivs i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller i denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

Prop. 1997/98:45: För en kommentar av den paragraf hänvisas till författningskommentaren till 3 § lagen om införande av miljöbalken.

3 §  Föreskrifter som gäller vid ikraftträdandet av lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i den lagen, om de har meddelats med stöd av bestämmelser i vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lag och föreskrifterna gäller frågor som regleras i den nya lagen. Detta gäller dock inte om regeringen föreskriver något annat. Det gäller inte heller för föreskrifter som har meddelats av en annan myndighet än regeringen, om den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

Prop. 1997/98:45: Vattenlagen (1983:291) innehåller endast ett fåtal bemyndiganden. Ett exempel är 10 kap. 1 §, där regeringen ges rätt att föreskriva hur bygdeavgifter skall användas. Bemyndigandet har utnyttjats i förordningen (1983:945) om avgifter enligt vattenlagen. I 6 kap. 1 § LSV upprepas bemyndigandet.

Föreskrifter ...

4 §  Vad som enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet gäller om ägare av en fastighet skall tillämpas även på den som innehar en fastighet med ständig besittningsrätt eller med fideikommissrätt.

Prop. 1997/98:45: Prop. 1997/98:45 För en kommentar av bestämmelsen hänvisas till författningskommentaren till 7 § lagen om införande av miljöbalken.

Särskilda övergångsbestämmelser till 2 kap. nya lagen

5 §  Genom 2 kap.2 och 3 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet inskränks inte den rätt som någon hade före lagens ikraftträdande på grund av dom, urminnes hävd eller någon annan särskild rättsgrund eller enligt 1 kap. 2 § andra stycket andra meningen vattenlagen (1918:523).

Prop. 1997/98:45: Bestämmelsen motsvarar 7 § lagen (1983:292) om införande av vattenlagen.

Bestämmelserna om rådighet över vatten innebär inte några inskränkningar i rättigheter som förvärvats tidigare. Uttrycket "annan särskild rättsgrund" avser t.ex. lantmäteriförrättning, privilegiebrev eller skattläggning. ...

6 §  Av 16 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att bestämmelserna om rådighet i 2 kap. 4 § 4 och 5 § första stycket 2vattenlagen (1983:291) fortfarande skall tillämpas i fråga om allmänna flottleder.

Prop. 1997/98:45: I paragrafen erinras om den paragaf i miljöbalkens promulgationslag varav framgår att vissa bestämmelser i vattenlagen (1983:291) alltjämt skall tillämpas i fråga om allmänna flottleder. Förevarande paragraf kommenteras i avsnitt 4.37.7 under rubriken Vattenverksamhet.

Särskilda övergångsbestämmelser till 3, 4 och 5 kap. nya lagen

7 §  Samfälligheter som har bildats enligt vattenlagen (1983:291) skall anses vara bildade enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Prop. 1997/98:45: I vattenlagen (1983:291) finns bestämmelser om samfälligheter i bl.a. 5– 7 kap. Bestämmelserna har överförts till lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet utan att ändras i sak. De nya bestämmelserna kan därför utan svårighet tillämpas på de gamla samfälligheterna. Lagtekniskt uppnås detta genom att samfälligheterna skall anses vara bildade enligt den nya lagen.

8 §  Bestämmelserna i 3 kap.12-25 och 27 §§, 7 kap.61-65 §§ samt 8 kap.38-45 §§vattenlagen (1918:523) om flera deltagares förvaltning av företag som har kommit till enligt den lagen skall tillämpas så länge företagets förvaltning inte har ordnats på något annat sätt.

Prop. 1997/98:45: Prop. 1997/98:45 Paragrafen motsvarar 26 § lagen (1983:292) om införande av vattenlagen.

Beträffande samfälligheter bildade med stöd av 1918 års vattenlag kan inte utan vidare de nya bestämmelserna tillämpas. ...

Särskilda övergångsbestämmelser till 6 kap. nya lagen

9 §  Om någon är skyldig att betala årlig avgift enligt 2 kap. 8 § eller 10 § eller 4 kap. 14 §vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre lag ska avgiften utan särskilt beslut räknas om årligen i förhållande till den ändring av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som har skett mellan avgiftsåret och året innan dess. Lag (2010:1275).

Prop. 1997/98:45: Paragrafen motsvarar 16 § tredje samt delar av femte stycket lagen (1983:292) om införande av vattenlagen.

I 16 § lagen om införande av vattenlagen har meddelats bestämmelser om omräkning av regleringsavgifter och fiskeavgifter enligt 1918 års vattenlag eller ännu äldre lag. Omräkning ...

Särskilda övergångsbestämmelser till 7 kap. nya lagen

10 §  Bestämmelsen om ändring av bygdeavgift och fiskeavgift i 7 kap. 15 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet gäller också avgifter enligt 2 kap.8 och 10 §§ samt 4 kap. 14 §vattenlagen (1918:523).

Prop. 1997/98:45: Paragrafen motsvarar delvis 19 § fjärde stycket lagen (1983:292) om införande av vattenlagen. Enligt den kan även fiske- och regleringsavgifter enligt vattenlagen (1918:523) omprövas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Att även fiske- och bygdeavgifter enligt <a href="https://lagen.nu/1983:291" ...

11 §  Bestämmelserna i 7 kap.17 och 18 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall tillämpas även på

  1. samfälligheter enligt 3 kap.vattenlagen (1918:523) som avser vattenreglering enbart för kraftändamål,
  2. samfälligheter enligt 7 kap.vattenlagen (1918:523),
  3. samfälligheter för de ändamål som avses i 8 kap. 20 § vattenlagen (1918:523), och
  4. samfälligheter enligt motsvarande äldre bestämmelser.

[S2]Om kretsen av deltagare i en sådan samfällighet eller kostnadsfördelningen mellan dem ändras genom omprövning enligt 7 kap. 17 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller godkännande av en överenskommelse enligt 7 kap. 18 § samma lag, skall en samfällighet enligt den nya lagen anses bildad.

  • MÖD 2004:81:Omprövning av andelstal i regleringsföretag-----Fråga är om omprövning av en samfällighet, som bildats för markavvattning enligt äldre vattenlagen (1918:812) och vad omprövningen skall avse. Ägare av fastighet, som enligt fördelningslängd hade andel i en samfällighet, yrkade i ansökan att det andelstal som belastade dennes fastighet skulle förklaras belasta en avstyckad fastighet, eftersom den mark som hade åsatts andelstal förts över till denna. Ägarna till den avstyckade fastigheten menade att yrkandet skulle ogillas, eftersom deras fastighet, på grund av senare invallningsföretag, inte hade båtnad av det äldre markavvattningsföretaget. Miljööverdomstolen (MÖD) fann sökanden behörig enligt 7 kap 17 § andra stycket lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (restvattenlagen). MÖD fann vidare att det inte förelåg någon skyldighet eller rätt att ompröva regleringsföretaget på någon annan grund än vad som yrkats i målet, men att omprövningen av viss fråga ändå kunde ha ett sådant samband med andra frågor att även dessa måste prövas på nytt. En ny avvägning eller omgradering av företagets mark kunde bli nödvändig om det visas att den ursprungliga nyttoberäkningen var så felaktig att den inte kunde ligga till grund för fördelningen av delaktigheten i företaget. MÖD fann det dock inte visat att så var fallet och avslog överklagandet.

12 §  Av 16 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att bestämmelserna om omprövning i 15 kap. 9 § vattenlagen (1983:291) fortfarande skall tillämpas i fråga om allmänna flottleder.

Prop. 1997/98:45: Liksom i 6 § erinras i denna paragraf om den paragaf i miljöbalkens promulgationslag varav framgår att vissa bestämmelser i vattenlagen (1983:291) alltjämst skall tillämpas i fråga om allmänna flottleder. Förevarande paragraf kommenteras i avsnitt 4.37.7 under rubriken Vattenverksamhet. ...

Särskilda övergångsbestämmelser till 8 kap. nya lagen

13 §  Bestämmelsen i 8 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall tillämpas också i fråga om andelskraft enligt vattenlagen (1918:523) och ersättning genom överföring av kraft enligt samma lag i dess lydelse före den 1 juli 1974.

Prop. 1997/98:45: Paragrafen motsvarar 15 § lagen (1983:292) om införande av vattenlagen.

Mottagare av andelskraft är i vissa fall som regleras i 8 kap. 4 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skyldig att utan ersättning tåla en minskning av den kraftmängd som utgår som andelskraft. ...

14 §  I fråga om ersättning som enligt vattenlagen (1918:523) i dess lydelse före den 1 juli 1974 skall lämnas genom överföring av kraft gäller fortfarande bestämmelserna i den lagen.

[S2]På talan av part får mark- och miljödomstolen bestämma att sådan rättighet till överföring av kraft skall avlösas mot ersättning i pengar, om detta inte medför betydande olägenhet för en motpart. För en sådan talan gäller bestämmelserna om talan som avses i 7 kap. 2 § 7 lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen bestämmer dag då skyldigheten att fullgöra kraftöverföringen upphör. Ersättningsgivaren skall innan dess ha betalat föreskriven penningersättning. I fråga om sådan ersättning gäller i övrigt bestämmelserna i 31 kap.miljöbalken. Lag (2010:938).

Prop. 1997/98:45: delse före den 1 juli 1974 skall lämnas genom överföring av kraft gäller fortfarande bestämmelserna i den lagen.

På talan av part får miljödomstolen bestämma att sådan rättighet till överföring av kraft skall avlösas mot ersättning i pengar, om detta inte medför betydande olägenhet för en motpart. För en sådan talan gäller bestämmelserna om talan som avses i 7 kap. 2 § 7 lagen (0000) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. ...

Ändringar

Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Förarbeten
Rskr. 1997/98:278, Prop. 1997/98:45, Bet. 1997/98:JoU20
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2010:938) om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2010:1275) om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01