Inaktuell version

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:896 i lydelse enligt SFS 2022:210
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-01

Myndigheternas ansvar

1 §  De statliga myndigheter som anges i denna förordning har var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Myndigheterna ska i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor om hushållningen med mark- och vattenområden. Tyngdpunkten i denna verksamhet ska läggas på frågor som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv och frågor vars utveckling Sverige enligt internationella åtaganden ska följa.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2015:401).

1 a §  Boverket har uppsikt över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas av 4 kap.1-7 §§miljöbalken. Boverket har dessutom allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden.

[S2]Bestämmelser om att Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken finns i förordningen (2022:208) med instruktion för Boverket. Förordning (2022:210).

1 b §  Länsstyrelsen har uppsikt inom länet över hushållningen med mark- och vattenområden. Förordning (2015:401).

Underlag om riksintressen m. m.

2 §  Myndigheterna ska, enligt den fördelning som anges i denna paragraf, efter samråd med Boverket samt de länsstyrelser och andra myndigheter som anges i andra stycket och som är berörda, lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap.miljöbalken. För ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska uppgifterna också lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.

[S2]Uppgifterna ska i fråga om områden

 1. av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §) lämnas av Sametinget,
 2. av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten,
 3. av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 §) lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsområden,
 4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikvarieämbetet,
 5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning,
 6. av riksintresse för anläggningar för industriell produktion (3 kap. 8 §) lämnas av Tillväxtverket,
 7. av riksintresse för anläggningar för energiproduktion och energidistribution (3 kap. 8 §) lämnas av Statens energimyndighet,
 8. av riksintresse för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (3 kap. 8 §) lämnas av Strålsäkerhetsmyndigheten,
 9. av riksintresse för anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 §) lämnas av Trafikverket och Post- och telestyrelsen inom sina verksamhetsområden,
 10. av riksintresse för anläggningar för avfallshantering (3 kap. 8 §) lämnas av Naturvårdsverket,
 11. av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning (3 kap. 8 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten, och
 12. av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (3 kap. 9 §) lämnas av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina ansvarsområden. Förordning (2015:401).

3 §  Länsstyrelsen ska ta de initiativ som behövs för att det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och beslutsprocesser tas hänsyn till 3 och 4 kap.miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt som möjligt i processerna. När 3 och 4 kap.miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att länsstyrelsen ska verka för att riksintressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.

[S2]Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de myndigheter som anges i 2 §. För ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska dock länsstyrelsens arbete grundas på planen.

[S3]En bestämmelse om tillämpningen av 3 och 4 kap.miljöbalken i mål och ärenden enligt miljöbalken finns i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. Bestämmelser om att 3 och 4 kap.miljöbalken ska tillämpas i mål och ärenden som prövas enligt andra lagar finns i

 1. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
 2. väglagen (1971:948),
 3. lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
 4. lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,
 5. minerallagen (1991:45),
 6. lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
 7. lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
 8. ellagen (1997:857),
 9. naturgaslagen (2005:403),
 10. luftfartslagen (2010:500), och
 11. plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2016:996).

4 §  Länsstyrelsen ska underrätta Boverket och andra berörda myndigheter som anges i 2 § om länsstyrelsen anser att

 1. ett ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 3 kap.miljöbalken, eller
 2. klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse enligt 3 kap.miljöbalken bör omprövas. Förordning (2008:232).

Lämplig användning samt översiktsplaner, regionplaner och havsplaner

5 §  Den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap.miljöbalken i ett ärende ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med de översiktsplaner, regionplaner och havsplaner som är tillämpliga i ärendet. Förordning (2015:401).

Underrättelse till regeringen i vissa fall

6 §  Länsstyrelserna och de andra myndigheterna ska vid uppsikten inom sina verksamhetsområden göra regeringen uppmärksam på om urvalet av områden av riksintresse enligt 4 kap.miljöbalken behöver regleras närmare. Förordning (2008:232).

7 §  En anmälan som en statlig myndighet lämnar till regeringen enligt 3 kap. 14 § eller 5 kap. 14 §miljöbalken ska innehålla uppgift om vilken samverkan som behövs mellan staten och den eller de berörda kommunerna för att kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska

 1. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap.miljöbalken, eller
 2. skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.miljöbalken följs. Förordning (2017:970).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:524) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1126) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:190) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2008:232) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
 2. För tiden före den 1 juli 2008 ska det som i 2 § sägs om Strålsäkerhetsmyndigheten i stället gälla Statens kärnkraftinspektion.
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1194) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:780) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2011:367) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:624) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:909) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2015:401) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2015-07-15

Förordning (2016:996) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:970) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Omfattning
ändr. 1 a §, 7 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2022:210) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2022-05-02

Förordning (2023:51) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2023-03-14