Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-05-05
Ändring införd
SFS 1983:293 i lydelse enligt SFS 2018:1414
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  En allmän farled eller en allmän hamn får inrättas, om farleden eller hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän farled får även inrättas, om den är av väsentlig betydelse för fiskerinäringen eller om den är av väsentlig betydelse för trafiken med fritidsbåtar och det behövs med hänsyn till säkerheten i farleden.

[S2]Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna farleder eller hamnar.

1 a §  Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2–4 kap. och 5 kap.35 och 18 §§miljöbalken tillämpas. Prövningsmyndigheten ska tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken. Lag (2018:1414).

Prop. 2016/17:200: De hänvisningar till bestämmelserna om planer och planeringsunderlag i 6 kap. miljöbalken som återfinns i nuvarande 1 b § lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn flyttar till 3 kap. och 5 kap.miljöbalken. ...

Prop. 2009/10:184: Genom hänvisningen till 2 kap. miljöbalken ska de nya bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra och tredje stycket miljöbalken tillämpas i stället för de tidigare bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra stycket och 16 kap. 5 § <a href="https://lagen.nu/1998:808" ...

1 b §  I ett ärende enligt denna lag ska

 1. frågan om farleden eller hamnen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap.26 och 27 §§miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap.2325 §§ har gjorts, om inte annat följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
 2. en specifik miljöbedömning göras och information lämnas enligt 6 kap.2841, 44 och 45 §§miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas,
 3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas,
 4. Sjöfartsverket och berörda länsstyrelser omfattas av de samråd som ska ske, och
 5. det som föreskrivs i 6 kap.miljöbalken om länsstyrelse ska gälla den länsstyrelse inom vars område verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

[S2]Berörda länsstyrelser ska ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.miljöbalken innan beslut fattas om att inrätta, utvidga eller avlysa allmän farled eller allmän hamn. Beslut i den frågan får inte överklagas.

[S3]I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag ska miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas. Lag (2017:959).

Prop. 2016/17:200: Paragrafen innehåller bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Bestämmelsen i första stycket om att en miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i ett ärende enligt lagen flyttas till en egen paragraf, 1 c §. Ändringarna innebär att hänvisningarna till 6 kap. miljöbalken uppdateras och ersätts med hänvisningar till relevanta bestämmelser i det föreslagna nya 6 kap. ...

Prop. 2023/24:152: 1. frågan om farleden eller hamnen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap.26 och 27 §§miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–25 §§ har gjorts, om inte annat ...

1 c §  Den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 b § och 6 kap.miljöbalken ska ingå i ett ärende enligt denna lag. Lag (2017:959).

Prop. 2016/17:200: Paragrafen är ny. En bestämmelse om att en miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i ett ärende enligt lagen återfinns i nuvarande 1 b § första stycket. Bestämmelsen uppdateras till följd av övriga ändringar med anledning av det nya 6 kap. miljöbalken.

Övervägandena finns i avsnitt 11.

1 d §  Sjöfartsverket skall med eget yttrande överlämna frågan om inrättande av en allmän farled till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av en allmän farled eller allmän hamn. Lag (2017:959).

2 §  En allmän farled eller en allmän hamn skall helt eller delvis avlysas

 1. om farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål utan att säkerheten äventyras,
 2. om farleden eller hamnen inte behövs för sitt ändamål,
 3. om farleden eller hamnen inte sköts så att dess ändamål tillgodoses.

3 §  Om det är påkallat med hänsyn till det ändamål som en allmän farled skall tillgodose, skyddet för hälsan eller miljön eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser, säkerheten i farleden eller i övrigt med hänsyn till allmänna intressen eller enskild rätt, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela särskilda föreskrifter om hur den allmänna farleden skall ordnas och begagnas. Lag (1998:868).

4 §  Beslut enligt 1 och 2 §§ fattas av regeringen. Regeringen får meddela föreskrifter om att annan myndighet får fatta sådana beslut.

[S2]Beslut av en förvaltningsmyndighet enligt första stycket får överklagas hos regeringen. Lag (2008:1348).

Prop. 2008/09:31: I första stycket lämnas bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter om att annan myndighet får fatta de beslut som avses. Bemyndigandet begränsas till 1 och 2 §§ eftersom ett bemyndigande redan finns i 3 §. Övriga ändringar är redaktionella.

4 a §  Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Lag (2010:886).

5 §  Sjöfartsverket skall föra ett register över allmänna farleder och allmänna hamnar enligt denna lag. I registret skall anges vem som svarar för farleden eller hamnen samt finnas uppgift om sådana särskilda föreskrifter som har meddelats enligt 3 §.

6 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (1991:652) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (1998:868) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 1 a, 3 §§; nya 1 b, 1 c §§
CELEX-nr
397L0011
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2004:601) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Rskr. 2003/04:235, Prop. 2003/04:116, Bet. 2003/04:MJU21
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2004-07-21

Lag (2005:186) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Rskr. 2004/05:193, Prop. 2004/05:65, Bet. 2004/05:MJU11
Omfattning
ny 4 a §
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-05-15

Lag (2005:576) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Rskr. 2004/05:312, Prop. 2004/05:129, Bet. 2004/05:MJU15
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2006:1012) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Rskr. 2005/06:387, Prop. 2005/06:182, Bet. 2005/06:MJU25
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2006-08-01

Lag (2008:1348) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:886) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Rskr. 2009/10:353, Prop. 2009/10:184, Bet. 2009/10:MJU24
Omfattning
ändr 1 a, 4 a §§
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2017:959) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:20, Prop. 2016/17:200, Bet. 2017/18:MJU5
Omfattning
nuvarande 1 c § betecknas 1 d §; ändr. 1 a, 1 b §§; ny 1 c §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1414) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2019-01-01