Upphävd författning

Förordning (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-07-16
Ändring införd
SFS 1998:995 i lydelse enligt SFS 1999:1226
Ikraft
1998-08-15
Upphäver
Förordning (1998:85) om begränsning av stödgivning inom EG:s strukturomvandlingsområden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Stödets syfte och utsträckning samt områden för stödet

1 §  För att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet får stöd lämnas enligt denna förordning inom de kommuner och delar av kommuner inom stödområde 2 och de tillfälliga stödområdena som ingår i EG:s strukturomvandlingsområden. Vilka dessa är framgår av 25 och 26 §§.

[S2]Stöd får, inom stödområdena, lämnas till verksamhet som är berättigad till stöd enligt 3 eller 5 §§.

[S3]Stöd får endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för stödet. Förordning (1999:1226).

2 §  I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 44, 51-55, 59, 62, 65, 67, 70, 73 och 75 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet.

Stödberättigad verksamhet

Stöd till företag

3 §  Stöd får lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Till ideella organisationer eller intresseorganisationer får stöd lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet från Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stöd lämnas endast om företaget, verket, myndigheten eller organisationen bedriver eller ämnar bedriva

 1. industriell eller industriliknande verksamhet,
 2. verksamhet med huvudsaklig inriktning på tjänster för den industriella produktionsprocessen (industriserviceverksamhet),
 3. partihandel med väsentlig betydelse för näringslivets, främst industrins, utveckling inom regionen,
 4. uppdragsverksamhet med inriktning mot näringslivet,
 5. privat tjänste- och serviceverksamhet som inte avser export och som inte riktar sig till en lokal eller regional marknad,
 6. turistverksamhet enligt närmare bestämmelser i 6 §,
 7. framställning av fasta bränslen enligt närmare bestämmelser i 7 §,
 8. uppförande av lokaler för uthyrning enligt närmare bestämmelser i 8 §,
 9. verksamhet i form av investmentbolag enligt närmare bestämmelser i 9 §, eller
 10. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivet i regionen eller annars bedöms ha särskild regionalpolitisk betydelse.

[S2]För stöd till direkt eller indirekt kommunägda företag tillämpas 5 §.

[S3]Stöd får inom de områden som anges i 26 § lämnas endast till sådan verksamhet som avses i första stycket 1-5 och 8-10.

4 §  Stöd får inte lämnas till

 1. fiskeri- eller transportverksamhet,
 2. jordbruksverksamhet som avser jordbruksprodukter som anges i bilaga 2 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller
 3. verksamhet enligt 3 § första stycket 1 inom stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

[S2]Stöd till annan verksamhet inom stålindustrin kräver godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, om stödet avser produkter i form av vissa sömlösa rör eller grövre svetsade rör.

[S3]Godkännande av kommissionen behövs även för stöd till sådan verksamhet inom syntetfiberindustrin, varvsindustrin och motorfordonsindustrin som omfattas av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler för respektive sektor. Stöd till motorfordonsindustrin kräver godkännande endast om stödet lämnas för projekt vars kostnader motsvarar lägst 50 miljoner ecu eller vars sammanlagda stöd motsvarar lägst fem miljoner ecu.

[S4]Om kommissionens godkännande krävs prövas stödet av regeringen.

Stöd till kommuner

5 §  Stöd får lämnas till kommuner eller till direkt eller indirekt kommunägda företag för verksamheter som anges i 3 § första stycket6-8.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Närings- och teknikutvecklingsverket medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalpolitiskt stöd har lämnats övertar också de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras.

Närmare bestämmelser om vissa verksamheter

6 §  Stöd till turistverksamhet enligt 3 § första stycket 6 skall i första hand lämnas till turistanläggningar som redan finns i turistorter. Stöd får lämnas även till verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

[S2]Stöd till turistanläggning får lämnas även om driften av anläggningen skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag skall i beslutet om stöd, som villkor för stödet, bestämmelser om arrendets storlek meddelas. Arrendet skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att det inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionalpolitiska stödet.

7 §  Stöd till framställning av fasta bränslen enligt 3 § första stycket 7 bör normalt lämnas som komplettering till stöd enligt förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden m.m.

[S2]Stöd skall i första hand lämnas till anläggningar där energiråvara i form av flis framställs eller förädlas eller i form av torv bryts eller förädlas. Vid torvproduktion får stöd avse också beredning av täkt eller anordningar för sådan beredning eller för brytning. Stöd får lämnas endast till verksamheter som bedrivs i större omfattning och har permanent karaktär. Stöd får inte lämnas till förbränningsanläggningar.

8 §  Stöd för uppförande av lokaler för uthyrning enligt 3 § första stycket 8 får lämnas för lokaler på mindre orter som har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna. I lokalerna får endast bedrivas sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 3 §.

[S2]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till företag som bedöms sakna möjlighet att själv uppföra lokaler och som uppfyller de villkor som framgår av allmänna bestämmelser för stöd som anges i 14-17 §§. Om det finns särskilda skäl, får stöd lämnas utan att föreskrifterna i detta stycke är helt uppfyllda. Frågor om undantag prövas av Närings- och teknikutvecklingsverket.

[S3]I de delar av stödområdet som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 och gemenskapsinitiativet Konver får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler och även på större orter. För sådana åtgärder skall det stöd som möjliggörs av medel från EG utnyttjas i största möjliga mån.

[S4]Om lokalen ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag skall som villkor för stödet gälla de bestämmelser om hyressättningen som meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket i samband med beslutet om stöd. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionalpolitiska stödet. Närings- och teknikutvecklingsverket skall pröva att ingångna hyresavtal stämmer överens med bestämmelserna om hyressättningen.

9 §  Stöd till investmentbolag enligt 3 § första stycket 9 kan endast lämnas av regeringen i form av lån. Bolaget får med hjälp av lånemedlen endast delta i sådana verksamheter som är stödberättigade enligt denna förordning och som huvudsakligen bedrivs inom de områden som anges i 25 eller 26 §. Lånevillkoren i övrigt bestäms av regeringen särskilt för varje enskilt fall.

[S2]Om stödet utgör statsstöd enligt artikel 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, får det lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt stödet.

Förhandsbesked

10 §  Efter ansökan lämnar Närings- och teknikutvecklingsverket förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att stöd får lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

[S2]Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd får lämnas till verksamheten.

[S3]Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet eller stöd till sådan verksamhet som anges i 3 § första stycket 9 skall Närings- och teknikutvecklingsverket med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om ansökan avser en fråga som har principiell betydelse eller är av stor vikt.

Stödformer

11 §  Stöd får lämnas som

 1. regionalt utvecklingsbidrag, och
 2. lån till investmentbolag.

[S2]Beslut om stöd skall förenas med de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan anledning. Förordning (1998:1742).

12 §  För lån till investmentbolag gäller vad som sägs i 9 §.

13 §  Regionalpolitiskt stöd får kombineras med andra former av statligt stöd om följande bestämmelser iakttas.

[S2]Andelen bidragsmedel i samband med en investering får inte överstiga den högsta andelen som gäller för en viss stödform i olika stödområden enligt denna förordning. Om stöd lämnas inom områden som anges i 26 § eller enligt 32 § får andelen bidragsmedel i samband med en investering inte överstiga den högsta andelen som gäller för en viss stödform enligt 33, 34 och 36 §§.

[S3]Det totala statliga stödet i samband med en investering får inte överstiga 50 procent av det godkända totala kapitalbehovet i samband med investeringen.

[S4]Om det finns synnerliga skäl, kan regeringen medge undantag från bestämmelserna i andra och tredje stycket. Ett regionalt utvecklingsbidrag till andra investeringar än som avses i 37 § får dock aldrig uppgå till mer än 50 procent av de bidragsberättigande utgifterna enligt närmare bestämmelser som framgår av 31 §.

Allmänna bestämmelser för stöd

14 §  Stöd får lämnas endast till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Stöd får inte lämnas till företag som är eller väntas bli föremål för rekonstruktionsåtgärd.

[S2]Vid bedömningen skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

[S3]Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte för stöd till ideella organisationer eller intresseorganisationer.

[S4]Bidrag får inte lämnas till utgifter för företagets normala drift.

15 §  Minst 40 procent av det antal arbetsplatser som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Om det finns särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges från denna bestämmelse av den som beviljar stödet. I ärenden om undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras.

16 §  Stöd får beviljas endast om mottagaren visar att de anställdas lön och andra anställningsförmåner är minst likvärdiga med vad som följer av tilllämpligt kollektivavtal.

[S2]En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.

17 §  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl. Medgivandet lämnas av den som skall avgöra ärendet om stöd eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Närings- och teknikutvecklingsverket.

18 §  För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om bl. a. upphävande, ändring och återkrav av stödåtgärd som med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

19 §  Om ansökan om stöd kan beviljas enligt förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service får stöd inte beviljas enligt denna förordning.

Vissa närmare definitioner

Små och medelstora företag

20 §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning företag som

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 40 miljoner ecu eller har en balansomslutning som motsvarar högst 27 miljoner ecu, och
 3. är fristående eller ägs med mindre än 25 procent av företag som inte uppfyller villkoren i 1-2.

[S2]Villkoret i första stycket 3 gäller inte, om ägaren är ett offentligt investeringsbolag, ett riskkapitalbolag eller en institutionell investerare, under förutsättning att de inte kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemensamt.

Utbildning

21 §  Med utbildning avses i förordningen

[S2]allmän utbildning: undervisning som inte är direkt och främst tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida position i det företag som får stöd, som har anknytning till företagets hela verksamhet och som ger kvalifikationer som till stor del är överförbara till andra företag eller arbetsområden,

[S3]särskild utbildning: yrkesutbildning som omfattar teoretisk och praktisk undervisning som är direkt och främst tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida position i det företag som får stöd, är kopplad till en viss verksamhet i företaget och endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till andra företag eller arbetsområden.

Forskning och utveckling

22 §  Med forskning och utveckling avses i förordningen

[S2]grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,

[S3]industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

[S4]utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda för försäljning eller användning fram till skapandet av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering.

[S5]teknisk genomförbarhetsstudie: sådan förberedande verksamhet som utförs före industriell forskning och utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet.

Särskilda bestämmelser avseende forskning och utveckling

23 §  Vid investeringar som gäller forskning och utveckling är följande utgifter stödberättigande.

 1. Personalkostnader, beräknade som en summa av det totala beloppet som behövs för att genomföra investeringen.
 2. Övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager, beräknade enligt 1.
 3. Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas uteslutande för forskning och utveckling.
 4. Kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och motsvarande.
 5. Övriga omkostnader som uppstår till följd av investeringen.

24 §  Stöd avseende investeringar som gäller forskning och utveckling får lämnas endast i det fall då stödet är en förutsättning för att den aktuella forskningen eller utvecklingen skall kunna genomföras och stödet inte utgör ett driftsstöd.

Stödområden

25 §  Följande kommuner och delar av kommuner ingår i EG:s strukturomvandlingsområden och stödområde 2.

[S2]Gävleborgs län: Hofors kommun.

[S3]Dalarnas län: Avesta, Ludvika och Smedjebackens kommuner.

[S4]Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner.

[S5]Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

[S6]Värmlands län: Filipstads, Hagfors och Munkfors kommuner.

26 §  Följande kommuner och delar av kommuner ingår i EG:s strukturomvandlingsområden och utgör områden i vilka regionalt utvecklingsstöd får lämnas under begränsad tid (tillfälliga stödområden).

[S2]Västmanlands län: Arboga och Hallstahammars kommuner.

[S3]Örebro län: Degerfors och Karlskoga kommuner samt Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar i Lindesbergs kommun.

[S4]Värmlands län: Storfors och Kristinehamns kommuner.

[S5]Västra Götalands län: Karlsborgs kommun.

[S6]Blekinge län: Olofströms och Ronneby kommuner.

[S7]Kalmar län: Högsby, Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner.

[S8]Östergötlands län: Valdemarsviks kommun.

[S9]För de områden som anges i första stycket finns särskilda bestämmelser i 33-36 och 50 §§.

Regionalt utvecklingsbidrag

27 §  Regionalt utvecklingsbidrag kan, i den utsträckning det finns medel, lämnas till verksamhet som anges i 3 § första stycket1-8 och 10 samt 5 §.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag kan lämnas för att täcka en del av utgifterna, inklusive utgifterna i samband med inkörningen, i samband med investeringar som gäller

 1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av markanläggningar,
 2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad avskrivningstid av mer än tre år,
 3. markberedning för torvproduktion, dock endast om det finns särskilda skäl, och
 4. forskning och utveckling såvitt avser utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet.

[S3]Regionalt utvecklingsbidrag kan även lämnas till utgifter för vissa andra investeringar enligt 37 §. Förordning (1998:1742).

28 §  När stöd lämnas till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer i samband med en etablering i stödområde eller en utökning av verksamheten där, får stödet även avse investeringar som gäller

 1. flyttning av maskiner och andra inventarier, och
 2. forskning och utveckling enligt 22 §.

Särskilda bestämmelser för regionalt utvecklingsbidrag

29 §  Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall grundas på de totala utgifterna för investeringen inklusive utgifter i samband med inkörningen och liknande. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till investeringens storlek och inriktning, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas samt angelägenheten från samhällssynpunkt av att investeringen genomförs.

[S2]Bidraget får inte vara större än vad som med hänsyn till andra finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter behövs för att investeringen skall komma till stånd och beloppet inte vara högre än vad som följer av 30 §. Om bidraget lämnas i samband med maskininvesteringar, skall hänsyn tas till eventuellt statligt stöd som lämnats till uppförande av lokalerna. Det sistnämnda gäller även om lokalen hyrs.

30 §  I de områden som anges i 25 § får regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 20 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier samt forskning och utveckling.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag till lokaler för uthyrning eller till markberedning för torvproduktion får dock lämnas med högst 15 procent av de totala utgifterna enligt första stycket.

31 §  Om det finns synnerliga skäl kan regeringen bevilja regionalt utvecklingsbidrag i ett visst ärende med högre belopp än vad som anges i 30 §, dock med högst 50 procent av de totala utgifterna enligt 30 § första stycket.

[S2]Ett sådant förhöjt regionalt utvecklingsbidrag får lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt stödet.

[S3]I de områden som anges i 25 § får dock lämnas förhöjt bidrag som uppgår till högst 35 procent av de totala utgifterna till små och medelstora företag och till högst 25 procent av de totala utgifterna till andra företag utan godkännande av kommissionen.

32 §  Om ett område som anges i 25 § drabbas av mycket omfattande strukturförändringar kan regeringen besluta att regionalt utvecklingsbidrag för en begränsad tid får lämnas inom området med en högre andel av utgifterna än vad som gäller enligt 30 §.

Närmare bestämmelser om stöd inom de tillfälliga stödområden, m.m.

33 §  Regionalt utvecklingsbidrag får inom de områden som anges i 26 § lämnas med högst 20 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier samt forskning och utveckling. Inom Degerfors, Karlskoga och Karlsborgs kommuner får dock regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 35 procent av nämnda kostnader till små och medelstora företag och till övriga företag med högst 25 procent av nämnda utgifter.

[S2]I samband med investeringar som avser lokaler för uthyrning eller markberedning för torvproduktion får dock regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 15 procent av utgifterna enligt första stycket.

34 §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § får inom de områden som anges i 26 § lämnas i form av ett bidrag med högst 20 procent och i form av ett medelstillskott eller ett villkorslån med högst 50 procent av nämnda utgifter. Inom Degerfors, Karlskoga och Karlsborgs kommuner får dock, utan hinder av bestämmelsen i 46 §, utvecklingsbidrag lämnas med högst 35 procent av utgifterna till små och medelstora företag och till övriga företag med högst 25 procent av nämnda utgifter.

35 §  I följande kommuner och delar av kommuner kan lämnas högre stöd enligt 32 §.

[S2]Dalarnas län: Smedjebackens och Ludvika kommuner.

[S3]Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

[S4]Värmlands län: Hagfors kommun.

36 §  Regionalt utvecklingsbidrag får inom de områden som anges i 35 § lämnas med högst 35 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier samt forskning och utveckling. Till andra företag än små och medelstora företag får bidrag lämnas inom de områden som anges i 35 § med högst 30 procent av nämnda utgifter.

[S2]I samband med investeringar som avser lokaler för uthyrning eller markberedning för torvproduktion får regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 15 procent av utgifterna enligt första stycket.

Särskilda bestämmelser för regionalt utvecklingsbidrag till vissa investeringar

37 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas även till utgifter för investeringar i form av patent, licenser, utbildning eller liknande.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag får även lämnas till utgifter för investeringar i form av informationskampanjer och kunskapsspridning. Bidrag enligt detta stycket får inte lämnas till andra företag än små och medelstora företag.

[S3]För utgifter för utbildning gäller de närmare bestämmelser som anges i 38 §.

[S4]I fråga om regionalt utvecklingsbidrag enligt denna paragraf tillämpas de särskilda bestämmelserna i 64-69 §§ och bestämmelserna om säkerhet, informationsskyldighet, förfarandet samt tillsyn och uppföljning i 51-63 och 72-75 §§, om inte annat följer av 39-46 §§. Om bidraget har lämnats i form av medelstillskott eller villkorslån skall bestämmelsen i 71 § tillämpas på motsvarande sätt.

38 §  Regionalt utvecklingsbidragkan lämnas till utbildning enligt 37 § enligt följande.

 1. Personalkostnader för lärare.
 2. Resekostnader för lärare och deltagare.
 3. Övriga driftskostnader, såsom material- och utrustningskostnader.
 4. Avskrivningar för instrument och utrustning samt mark och byggnader i förhållande till deras användning för det ifrågavarande utbildningsprojektet.
 5. Kostnader för konsulttjänster.
 6. Generella extrakostnader som har ett direkt samband med utbildningsprogrammet, dock högst tio procent av kostnaderna för projektet.
 7. Personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet, dock högst 50 procent av kostnaderna för projektet. Förordning (1998:1742).

39 §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § kan lämnas i form av ett bidrag, ett villkorslån eller ett medelstillskott.

[S2]Villkorslån får även lämnas till utgifter för forskning och utveckling såvitt avser utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet.

[S3]De olika formerna får kombineras med varandra i ett stödärende under förutsättning att de begränsningar som framgår av 42 och 43 §§ iakttas.

40 §  Vid beviljande av regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § skall särskilt beaktas om den investering för vilken bidrag söks kan leda till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som män.

41 §  Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § skall grundas på de totala utgifterna i samband med investeringen. För andra företag än små och medelstora företag får dock som stödberättigande utgifter för patent och licenser räknas högst 25 procent av utgifterna enligt vad som anges i 27 § första stycket1-2. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till investeringens storlek och inriktning, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten bedrivs samt angelägenheten från samhällssynpunkt av att investeringen genomförs.

[S2]Bidraget får inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd med hänsyn till andra finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter.

42 §  Av de totala utgifterna för den investering som det regionala utvecklingsbidraget enligt 37 § avser, får utvecklingsbidrag i form av ett bidrag lämnas i de områden som anges i 25 och 26 §§ med högst 20 procent av nämnda utgifter.

43 §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § i form av ett villkorslån eller ett medelstillskott får lämnas med högst 50 procent av utgifterna enligt 37 §. Lämnas även utvecklingsbidrag i form av ett bidrag för samma investering, får det sammanlagda utvecklingsbidraget uppgå till högst 50 procent av utgifterna.

[S2]Ett villkorslån eller ett medelstillskott bör i första hand lämnas för större, väl avgränsade, investeringsprojekt.

[S3]Ett villkorslån skall löpa med ränta efter samma räntesats som gäller för ett regionalt utvecklingslån, om inte särskilda skäl talar emot det, och förenas med villkor om återbetalning av lånet. Villkoren skall bestämmas med beaktande av investeringens beräknade framtida lönsamhet. Om den lönsamhet på vilken villkoren om återbetalningsskyldigheten har grundats inte uppnås, får uppföljningsmyndigheten efterskänka återbetalningen helt eller delvis. Ett villkorslån får dock inte efterskänkas med större del än att den sammanlagda subventionen motsvarar stödnivån för ett bidrag till samma företag.

[S4]Ett medelstillskott får beviljas under förbehåll att mottagaren förbinder sig att betala ersättning till staten i form av ett engångsbelopp eller i form av royalty eller någon annan löpande avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn till bland annat riskerna med projektet och det beräknade ekonomiska utfallet. Ersättningen skall bestämmas så att den minst uppgår till den subvention som medelstillskottet medfört i förhållande till ett regionalt utvecklingslån.

[S5]Om ett villkorslån eller ett medelstillskott utformas på något annat sätt än vad som sägs i denna paragraf, får den sammanlagda subventionen genom utvecklingsbidrag till en investering inte överskrida den procentandel som får lämnas i form av bidrag.

44 §  Ärenden om regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § prövas av länsstyrelsen, om utgifterna enligt 37 § för investeringen uppgår till högst 2,5 miljoner kronor. Uppgår utgifterna till ett högre belopp prövas ärendet av Närings- och teknikutvecklingsverket.

45 §  I särskilda fall kan regeringen bevilja regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § i form av bidrag i ett visst ärende med högre procenttal än vad som följer av 42 §.

[S2]Ett sådant förhöjt bidrag får lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt bidraget.

[S3]I de områden som anges i 25 och 26 §§ får dock lämnas förhöjt bidrag som uppgår till högst 35 procent av utgifterna enligt 37 § till små och medelstora företag och till högst 25 procent av utgifterna enligt 37 § till andra företag utan godkännande av kommissionen.

46 §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 32 § får lämnas med högst 35 procent av utgifterna enligt 37 §. Till andra företag än små och medelstora företag får sådant bidrag lämnas med högst 30 procent av nämnda utgifter.

47 § har upphävts genom förordning (1998:1742).
48 § har upphävts genom förordning (1998:1742).
49 § har upphävts genom förordning (1998:1742).

Förfarandet i ärenden om regionalt utvecklingsbidrag

51 §  Länsstyrelsen skall avgöra ett ärende om regionalt utvecklingsbidrag om det avser verksamhet enligt 3 § första stycket1-7 och det godkända kapitalbehovet som ligger till grund för ansökan uppgår till högst 20 miljoner kronor. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för byggnader samt maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling samt utbildning av personal, även medel för omsättningstillgångar m.m. Om dessa förutsättningar är uppfyllda skall länsstyrelsen även avgöra ärenden som gäller bidrag till verksamhet, vilken i ett förhandsbesked enligt 10 § har förklarats vara av den art att stöd kan lämnas enligt 3 § första stycket 10.

[S2]Länsstyrelsen skall dock med eget yttrande till Närings- och teknikutvecklingsverket lämna över ärenden som till någon del gäller

 1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
 2. bidrag enligt 28 §,
 3. bidrag enligt 4 § tredje stycket eller 31 §,
 4. bidrag enligt 57 § andra stycket,
 5. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för en sådan åtgärd, eller
 6. bidrag till affärsverk eller uppdragsmyndigheter.

[S3]Beträffande regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § finns särskilda bestämmelser om prövningsförfarandet i 44 §. Förordning (1998:1742).

52 §  Ärenden som inte skall avgöras av länsstyrelsen skall avgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket. Verket skall dock med eget yttrande till regeringens prövning lämna över

 1. ärenden som gäller stöd enligt 4 § tredje stycket eller stöd enligt 31 § som skall avgöras av regeringen,
 2. ärenden om stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, och
 3. ärenden som annars har principiell vikt eller är av stor betydelse.

53 §  Regeringen kan utan hinder av 51, 52 och 54 §§ direkt ta emot och pröva en ansökan om regionalt utvecklingsbidrag. Så får dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen får besluta i ärendet.

[S2]Om det för ett bidrag krävs ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, beviljar regeringen inte stödet innan den har fått ett sådant godkännande.

[S3]Beträffande regeringens prövning i vissa fall om regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § finns särskilda bestämmelser i 45 och 46 §§. Förordning (1998:1742).

54 §  En ansökan om regionalt utvecklingsbidrag skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En ansökan som inte skall prövas av länsstyrelsen får också ges in till Närings- och teknikutvecklingsverket. Framstår i sistnämnda fall ett yttrande av länsstyrelsen som obehövligt, får verket avgöra ärendet utan sådant yttrande. Förordning (1998:1742).

55 §  De ärenden i vilka ansökan skall ges in till länsstyrelsen skall beredas av länsstyrelsen.

[S2]Ärenden som skall avgöras av länsstyrelsen skall, innan beslut fattas, behandlas i den beredningsgrupp som avses i 5 § förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete. När ärendet behandlas där, skall företrädare för berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ges möjlighet att delta.

56 §  De ärenden i vilka ansökan skall ges in till Närings- och teknikutvecklingsverket skall beredas av verket.

57 §  När ett regionalt utvecklingsbidrag beviljas, bestäms stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat bidraget eller, om regeringen beviljat bidraget, Närings- och teknikutvecklingsverket, stödets storlek slutligt.

[S2]Endast om det finns synnerliga skäl får bidraget lämnas för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades. Förordning (1998:1742).

58 §  Den myndighet som svarar för uppföljningen enligt 62 § får medge ändring av villkor för regionalt utvecklingsbidrag. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frågan avgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket eller regeringen. Förordning (1998:1742).

59 §  Länsstyrelsen får för ett regionalt utvecklingsbidraget som tidigare har beviljats av regeringen eller Närings- och teknikutvecklingsverket medge ändring av säkerhet för bidraget. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt till vilket länsstyrelsen beviljar regionalt utvecklingsstöd skall komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, skall frågan lämnas över till verkets avgörande. Förordning (1998:1742).

60 §  Ett beslut om att bevilja regionalt utvecklingsbidrag upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som bidraget avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades eller inom den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om bidrag samt avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat bidraget medge förlängning av sådan tid. Har bidraget beviljats av regeringen beslutar Närings- och teknikutvecklingsverket om förlängning. Förordning (1998:1742).

61 §  Ett regionalt utvecklingsbidrag betalas ut i rater vartefter redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Bidraget får även betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för vilken bidraget beviljats har avslutats och redovisats eller ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

[S2]Bidraget får inte betalas ut förrän stödmottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan stödmottagaren fråntas rätten till den innestående delen av bidraget. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget, av Närings- och teknikutvecklingsverket.

Tillsyn och uppföljning

62 §  Den myndighet som beviljar ett regionalt utvecklingsbidrag skall utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall också svara för uppföljningen av ärendet (uppföljningsmyndighet). För regionalt utvecklingbidrag som har beviljats av regeringen svarar dock Närings- och teknikutvecklingsverket för tillsyn och uppföljning.

[S2]Verket kan, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

[S3]Vid beredning av uppföljningen av ett ärende skall myndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta. Förordning (1998:1742).

63 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse skall dock överlämnas till regeringen för avgörande.

[S2]Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.

Återkrav av regionalt utvecklingsbidrag

64 §  Ett regionalt utvecklingsbidrag kan av uppföljningsmyndigheten krävas åter helt eller delvis inom tio år från den dag bidraget helt utbetalats, om

 1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller
 2. bidraget utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts.

65 §  Ett regionalt utvecklingsbidrag eller en del av det kan av uppföljningsmyndigheten vidare krävas åter under en tid av fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

 1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
 3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrift som gäller för bidraget,
 4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
 5. något annat förhållande inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Närings- och teknikutvecklingsverket eller av verket till regeringen för avgörande.

66 §  Möjligheten till återkrav enligt 65 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av regionalt utvecklingsbidrag som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga bidragsbeloppet.

[S2]Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av Närings- och teknikutvecklingsverket eller regeringen.

67 §  Minskningen enligt 66 § av den del av bidragsbeloppet som kan krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras, kan den del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges i beslutet.

[S2]Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att länsstyrelsen genom redovisning enligt 73 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall vägras.

68 §  Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken regionalt utvecklingsbidrag har beviljats, skall uppföljningsmyndigheten ompröva bidragsfrågan. Myndigheten kan därvid

 1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom ändringen,
 2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 65-67 §§ till ett lån med villkor som anges i beslutet, eller
 3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan återkrävas.

69 §  I beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall lämnas upplysning om bestämmelserna i 65-68 §§.

70 § har upphävts genom förordning (1998:1742).
71 § har upphävts genom förordning (1998:1742).

Säkerhet för regionalt utvecklingsbidrag

72 §  För eventuella återkrav enligt 65-68 §§ skall den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till bidragets storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt denna förordning, förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service samt förordningen (1994:773) om småföretagsstöd.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan borgen skall bedömas med hänsyn till storleken av ägarnas kapitalinsats, andra säkerheter och övriga omständigheter. Förordning (1998:1742).

Informationsskyldighet

73 §  Så länge ett bidrag helt eller delvis kan krävas åter enligt 65-68 §§ skall den som har beviljats regionalt utvecklingsbidrag göra följande.

 1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
 2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar eller om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning eller om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.
 3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats bidraget.
 4. Ge Närings- och teknikutvecklingsverket och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

[S2]Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf. Förordning (1998:1742).

74 §  Redovisningen enligt 73 § skall innehålla uppgifter som visar hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt utvecklingsbidrag har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna. Förordning (1998:1742).

75 §  Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 62 §, genast underrätta Närings- och teknikutvecklingsverket om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 67, 68 eller 71 §§.

Överklagande

76 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

77 §  Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige

Ikraftträder
1998-08-15

Förordning (1998:1742) om ändring i förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. De upphävda bestämmelserna i 47-49 och 70-71 §§ samt 11, 27, 38, 51, 53-54, 57-62 och 72-74 §§ skall tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om ansökningar som har kommit in före den 1 januari 1999. Vidare skall bestämmelserna tillämpas i fråga om regionala utvecklingslån som har beviljats men ännu inte överlämnats till Stiftelsen Norrlandsfonden.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:204, Prop. 1997/98:62, Bet. 1997/98:AU11
Omfattning
upph. 47, 48, 49, 70, 71 §§, mellanrubr. närmast före 27, 47 §§; ändr. 11, 27, 38, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 74 §§, rubr. närmast före 27, 50, 72 §§,
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1226) om ändring i förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som inkommit till behörighet före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:279

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före den 1 januari 2000.
Omfattning
upph.