Upphävd författning

Förordning (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1982-09-16
Ändring införd
SFS 1982:877
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Länsstyrelsens regionala utvecklingsarbete

1 §  Länsstyrelsen skall verka för att de av riksdagen fastställda regionalpolitiska målen uppnås i länet och i detta syfte bedriva ett regionalt utvecklingsarbete.

[S2]I fråga om vad som gäller när ett sådant regionalt självstyrelseorgan som avses i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall överta uppgifter från länsstyrelsen finns bestämmelser i 26-31 §§. Förordning (1997:971).

2 §  Länsstyrelsen skall i sitt regionala utvecklingsarbete

 1. utgå ifrån en långsiktig sektorsövergripande strategi för länets utveckling,
 2. använda tilldelade resurser för regionala utvecklingsinsatser i enlighet med de regionalpolitiska målen för länets utveckling,
 3. verka för att statens, kommunernas och landstingens verksamhet samordnas med inriktning mot målen för länets utveckling,
 4. vidta de åtgärder i övrigt inom ramen för länsstyrelsens befogenheter som är motiverade från regionalpolitisk synpunkt. (Förordning (1994:578).

Regionalt utvecklingsarbete hos övriga statliga myndigheter

3 §  Övriga statliga myndigheter skall

 1. i sin planering ta hänsyn till verksamhetens betydelse för tillväxt, sysselsättning och service i olika regioner,
 2. beakta möjligheterna till decentralisering av sin verksamhet,
 3. inom sina verksamhetsområden även i övrigt verka för att de regionalpolitiska målen uppnås,
 4. i god tid samråda med länsstyrelsen om myndigheten avser att minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden.

[S2]När en myndighets verksamhet berör ett visst län skall myndigheten lägga länsstyrelsens strategi för länets utveckling till grund för sin egen planering av verksamheten. Förordning (1994:578).

4 §  Övriga statliga myndigheter skall inom sina verksamhetsområden lämna länsstyrelsen det biträde som behövs för det regionala utvecklingsarbetet.

Samverkan i det regionala utvecklingsarbetet

5 §  Länsstyrelsen skall i det regionala utvecklingsarbetet initiera en samverkan med andra statliga myndigheter, landsting, länets kommuner, det regionala utvecklingsbolaget, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer m. fl. organisationer i länet i syfte att åstadkomma en samsyn på länets utveckling.

[S2]Länsstyrelsen skall utse en beredningsgrupp för samverkan mellan länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och det regionala utvecklingsbolaget i frågor om tillväxt och sysselsättning. Förordning (1994:578).

5 a §  Länsarbetsnämnden skall samråda med länsstyrelsen före beslut om användningen av arbetsmarknadspolitiska medel, när det finns möjlighet till en regional flexibilitet i användningen av medlen. Förordning (1991:76).

6 §  Länsstyrelsen bör bereda landstinget och berörda kommuner tillfälle att avge yttrande i frågor som har regionalpolitisk betydelse.

[S2]Om landstinget eller någon av länets kommuner begär det, skall länsstyrelsen lämna en samlad information om det regionala utvecklingsarbetet till landstinget eller kommunen. Förordning (1994:578).

Strategin för länets utveckling

7 §  Länsstyrelsen skall i samverkan med bl. a. andra statliga myndigheter, landsting, länets kommuner och näringslivsorganisationer etablera ett sektorsövergripande arbete som skall resultera i en strategi för länets långsiktiga utveckling.

[S2]Vid utarbetandet av strategin skall särskilt iakttas vilka prioriteringar som är nödvändiga för att förbättra den inomregionala balansen och utvecklingen av gles- och landsbygden. Förordning (1994:578).

7 a §  Strategin skall

 1. innehålla en analys av utvecklingsmöjligheterna och problemen i länet som helhet och i dess olika delar grundat på ett könsperspektiv,
 2. innehålla en redovisning av de långsiktiga målen för länets utveckling grundade på de av riksdagen fastställda regionalpolitiska målen,
 3. redovisa inom vilka områden åtgärder skall vidtas för att de uppsatta målen skall uppnås,
 4. innehålla en tydlig prioritering mellan de olika områdena,
 5. redovisa inom vilka områden som det skall göras särskilda insatser för kvinnor och män,
 6. redovisa hur de samverkande organen medverkar i strategins genomförande,
 7. innehålla en översiktlig redovisning av hur insatserna skall finansieras, och
 8. redovisa hur uppföljning och utvärdering av åtgärderna skall ske. Förordning (1994:578).

7 b §  Länsstyrelsen skall följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas för att målen i strategin för länets utveckling skall uppnås. Förordning (1994:578).

7 c §  Länsstyrelsen skall fortlöpande följa upp utvecklingen i länet och vid behov ta initiativ till förändringar av strategin. Förordning (1994:578).

8 §  Länsstyrelsen skall i sitt arbete med länets långsiktiga utveckling beakta kommunernas översiktliga planering. Strategin för länets utveckling skall utformas så att den kan utgöra underlag för sådan planering och för samordning av statlig och kommunal verksamhet. Förordning (1994:578).

Sektorssamordning inom länen

9 §  Innan en statlig regional myndighet utarbetar flerårsplaner för sin verksamhet, skall myndigheten informera sig om de långsiktiga målen för länets utveckling såsom de framgår av länsstyrelsens strategi. Innan myndigheten fastställer sina flerårsplaner, skall den redovisa för länsstyrelsen hur de långsiktiga målen för länets utveckling skall beaktas. Förordning (1994:578).

10 §  Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga regionala myndigheterna följer länsstyrelsens strategi för länets utveckling.

[S2]De statliga regionala myndigheterna skall årligen informera länsstyrelsen om pågående och planerad verksamhet som har betydelse för länets utveckling. Förordning (1994:578).

11 §  När en myndighet anmäler till länsstyrelsen att den avser att minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden bör länsstyrelsen, tillsammans med myndigheten, andra berörda myndigheter, kommuner och privata intressenter, undersöka möjligheterna att, genom samordning av olika verksamheter, upprätthålla service inom området. Förordning (1994:578).

12 § har upphävts genom förordning (1990:644).

Regionala prognoser

13 §  Länsstyrelsen skall varje år upprätta sysselsättnings- och befolkningsprognoser.

[S2]Närings- och teknikutvecklingsverket meddelar föreskrifter om hur prognoserna skall upprättas. Förordning (1994:578).

[S3]14 § har upphävts enligt förordning (1994:578).

15 §  Prognos skall göras för varje kommun i länet. Finns i länet kommuner med kommundelar som i fråga om regionalpolitiska åtgärder behandlas olika, skall länsstyrelsen hålla ett underlag aktuellt som översiktligt belyser befolknings-, arbetskrafts- och näringslivsförhållanden i dessa kommundelar.

Myndighetsinformation

16 §  Statliga myndigheter är skyldiga att på anmodan av länsstyrelsen lämna länsstyrelsen sådana uppgifter om förändringar i antalet sysselsatta hos myndigheten, i myndighetens organisation samt investeringar som länsstyrelsen kan behöva i sitt arbete med strategin för länets utveckling och prognoser. Förordning (1994:578).

17 § har upphävts genom förordning (1987:323).

Regional projektverksamhet m.m.

18 §  För att kunna genomföra vissa regionalpolitiska åtgärder disponerar länsstyrelsen medel för projektverksamhet m.m. Förordning (1994:578).

19 §  Projektverksamhetens syfte skall bl.a. vara att konkretisera det regionala utvecklingsarbetet så att de åtgärder som behövs för att målen enligt strategin för länets utveckling skall kunna uppnås kan komma till stånd.

[S2]Projekten och övriga åtgärder skall ha en tydlig regionalpolitisk inriktning och den geografiska fördelningen av projektmedlen skall avspegla den regionalpolitiska prioriteringen i länet. Projekttiden bör normalt inte överstiga tre år. Förordning (1997:971).

20 §  Projektverksamheten bör så långt som möjligt bedrivas i programform. Program bör tas fram för de områden som prioriteras i strategin för länets utveckling. Förordning (1994:578).

21 §  När program utarbetas skall beaktas om det behövs särskilda insatser för kvinnor. Förordning (1994:578).

22 §  Av ett program skall framgå på vilket sätt åtgärderna skall utvärderas. Förordning (1994:578).

23 §  Medlen för projektverksamhet får inte användas som en allmän resurs i länet eller för åtgärder som skall bekostas genom annan statlig finansiering. Medlen får dock användas som komplement till annan statlig finansiering i väl avgränsade projekt under en period av högst tre år. Medlen får inte användas till åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, förordningen (1994:773) om små

[S2]företagsstöd eller förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service.

[S3]Medlen får inte användas som driftstöd eller för att ensamma finansiera verksamhet som bedrivs av någon annan. Om medlen används för att tillsammans med en privat intressent samfinansiera en regional utvecklingsåtgärd får medlen avse högst 50 procent av kostnaderna för åtgärden. Förordning (1997:971).

24 §  Om länsstyrelsen ställer medel för projektverksamhet till någon annans förfogande skall länsstyrelsen lämna riktlinjer för medlens användning som överensstämmer med målen för projektverksamheten. Förordning (1994:578).

25 §  Länsstyrelsens beslut om användning av medel för projektverksamhet får inte överklagas. Förordning (1994:578).

Försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning

26 §  I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan övertar det regionala utvecklingsansvaret och beslutanderätten i fråga om användningen av vissa regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. I dessa län gäller de avvikelser från förordningen i övrigt som framgår av 27-31 §§. Förordning (1997:971).

27 §  Vad som sägs om länsstyrelsens strategi i 3 § andra stycket, 9 § och 10 § första stycket skall i stället gälla det regionala självstyrelseorganets strategi. Skyldigheten att beakta kommunernas planering vid arbetet med länets långsiktiga utveckling enligt 8 § skall gälla såväl länsstyrelsen som det regionala självstyrelseorganet. Länsstyrelsens skyldigheter i fråga om uppföljning och utvärdering enligt 7 b och 7 c §§ kvarstår dock. Förordning (1997:388).

28 §  För den del av det regionala utvecklingsarbetet som övergår till det regionala självstyrelseorganet är länsstyrelsens uppgift att initiera en samverkan enligt 5 § första stycket begränsad till andra statliga myndigheter. Det regionala självstyrelseorganet skall för sin del av det regionala utvecklingsarbetet initiera en samverkan med statliga myndigheter och ersätter därutöver länsstyrelsen i fråga om att initiera en samverkan med övriga angivna myndigheter och organisationer.

[S2]Det regionala självstyrelseorganet ersätter vidare länsstyrelsen vid tillämpning av 5 § andra stycket i fråga om uppgiften att utse en beredningsgrupp för samverkan i frågor om tillväxt och sysselsättning. I fråga om det organ som länsarbetsnämnden är skyldig att samråda med enligt 5 a § gäller samrådsskyldigheten såväl länsstyrelsen som det regionala självstyrelseorganet. Länsstyrelsens skyldigheter enligt 6 § gäller inte med hänsyn till det regionala självstyrelseorganets skyldigheter enligt 6 § lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Förordning (1997:388).

29 §  Det regionala självstyrelseorganet ersätter länsstyrelsen vad gäller uppgiften att upprätta sysselsättnings- och befolkningsprognoser enligt 13 och 15 §§. Förordning (1997:388).

30 §  Statliga myndigheter skall lämna sådant biträde som avses i 4 § och sådan information som avses i 16 § till både länsstyrelsen och det regionala självstyrelseorganet i den utsträckning det behövs för att fullgöra dessa organs respektive uppgifter under försöksverksamheten. Förorordning (1997:388).

31 §  Beträffande regional projektverksamhet skall vad som sägs om länsstyrelsen i 18, 24 och 25 §§ även gälla det regionala självstyrelseorganet. Det regionala självstyrelseorganet ansvarar för all projektverksamhet med undantag av projekt för statlig samordning för ekonomisk tillväxt, projekt för servicelösningar i glesbygd och projekt för jämställdhet. För sådan projektverksamhet ansvarar länsstyrelsen. Förordning (1997:971).

[S2]Bilagan upphävd genom förordning (1994:578).

Ändringar

Förordning (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

Förordning (1984:90) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1984-03-27

Förordning (1987:323) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §; ändr. 11-13 §§, bil.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:698) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Omfattning
  ändr. 11 §, bil.
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:644) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:76
  Omfattning
  upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3 §; ny 11 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:76) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Omfattning
  ny 5 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:636) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:578) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:366, Prop. 1993/94:140, Bet. 1993/94:AU13
  Omfattning
  upph. 14 §, bil.; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 §§, rubr. närmast före 3, 7, 13 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 18 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:388) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 26 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:971) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:77, Prop. 1996/97:36, Bet. 1996/97:KU4
  Omfattning
  ändr. 1, 19, 23, 26 §§; ny 31 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1998:1634

Omfattning
upph.