Upphävd författning

Kontoföringsförordning (1999:146)

Version: 2009:590

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1999-03-11
Ändring införd
SFS 1999:146 i lydelse enligt SFS 2009:590
Ikraft
1999-04-01
Upphäver
Aktiekontoförordning (1989:845)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter om

  1. storleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 4 § andra stycket,
  2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,
  3. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att i vissa fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,
  4. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna besked enligt 8 kap. 3 § första stycket,
  5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 9 kap. 1 §,
  6. en central värdepappersförvarares löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 9 kap. 1 §, och
  7. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen. Förordning (2009:590).

2 §  Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till avstämningsregistren som förs enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.

3 §  Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast tjänsteman hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument eller ärenden enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som har sådan behörighet. Förordning (2005:386).

4 §  När en tjänsteman hos Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, skall följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk databehandling:

  1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,
  2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och
  3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

[S2]Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet. Journalen skall bevaras i minst två år.

5 §  I 4 a kap. förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation. Dessa bestämmelser ska tillämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare. Förordning (2009:590).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kontoföringsförordning (1999:146)

Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:1104) om ändring i kontoföringsförordningen (1999:146)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:920) om ändring i kontoföringsförordningen (1999:146)

Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:386) om ändring i kontoföringsförordningen (1999:146)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggning av ärenden enligt insiderstrafflagen (2000:1086).
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2009:590) om ändring i kontoföringsförordningen (1999:146)

Omfattning
ändr. 1 §; ny 5 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2016:69

Omfattning
upph.