Upphävd författning

Aktiekontoförordning (1989:845)

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:845 i lydelse enligt SFS 1996:1297
Ikraft
1989-12-08
Upphäver
Förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Bemyndiganden

1 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. registerföring enligt aktiekontolagen (1989:827),
 2. hur skyldigheten för Värdepapperscentralen att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 5 kap. 5 § första stycket samma lag skall fullgöras. Förordning (1996:1297).

Tillsyn

2 §  Finansinspektionen skall övervaka att Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) i sin verksamhet följer de författningar som gäller för verksamheten, bolagsordningen och de beslut som med stöd av lag eller bolagsordningen har fattats av bolagsstämman eller styrelsen.

[S2]Finansinspektionen skall även i övrigt med uppmärksamhet följa värdepapperscentralens verksamhet för att hålla sig underrättad om förhållanden som kan inverka på värdepapperscentralens säkerhet eller i övrigt är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten.

[S3]Finansinspektionen är inte skyldig att vaka över att sådana bestämmelser iakttas som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i värdepapperscentralen i förhållande till värdepapperscentralen eller till andra aktieägare eller sådana bestämmelser som angår värdepapperscentralens inre angelägenheter. Förordning (1991:1015).

3 §  Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av de handlingar som värdepapperscentralen enligt bolagsordningen skall skicka in till inspektionen och upplysningar som inspektionen vid undersökning hos värdepapperscentralen eller på annat sätt hämtar in.

[S2]Undersökning hos värdepapperscentralen skall ske när finansinspektionen anser det behövligt eller när regeringen beslutar om det. Förordning (1991:1015).

4 §  Om värdepapperscentralen överträtt aktiekontolagen (1989:827), lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag eller någon annan författning av väsentlig betydelse för värdepapperscentralens verksamhet, skall finansinspektionen anmäla förhållandet till regeringen.

[S2]Om värdepapperscentralen inte följer de föreskrifter och beslut som anges i 2 § första stycket eller om något annat förhållande råder som menligt inverkar på värdepapperscentralens säkerhet eller som kan äventyra en sund utveckling av värdepapperscentralens verksamhet, får bankinspektionen meddela värdepapperscentralen en skriftlig erinran. En sådan erinran får förenas med föreläggande om rättelse.

[S3]Råder missförhållande hos värdepapperscentralen i andra fall än dessa, får finansinspektionen i särskilt beslut göra anmärkning om det. Förordning (1991:1015).

5 §  Om värdepapperscentralen har fattat beslut som står i strid med lag eller bolagsordningen, får finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet verkställts, får inspektionen förelägga värdepapperscentralen att göra rättelse, om det kan ske. Förordning (1991:1015).

6 §  Finansinspektionen får kalla till sammanträde med värdepapperscentralens styrelse eller begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma. Har styrelsen inte följt en sådan begäran, får inspektionen kalla till extra bolagsstämma. Företrädare för inspektionen får närvara vid styrelsesammanträden som inspektionen har utlyst och vid bolagsstämmor samt delta i överläggningar. Förordning (1991:1015).

7 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om hur värdepapperscentralens räkenskaper skall föras och hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras. Förordning (1991:1015).

Information m. m.

8 §  Så snart utskrift av aktieboken gjorts eller uppgifter som avses i 8 kap. 9 § aktiekontolagen (1989:827) sammanställts beträffande visst aktiebolag, skall värdepapperscentralen tillställa bolaget ett exemplar av utskriften eller sammanställningen.

9 §  Värdepapperscentralen är skyldig att på begäran av aktieägare mot ersättning för kostnaderna vidarebefordra meddelanden till samtliga i aktieboken inregistrerade aktieägare och förvaltare, om meddelandet rör bolagets angelägenheter.

10 §  Den som har tillstånd som förvaltare av aktier skall på begäran av aktiebolaget eller Värdepapperscentralen mot ersättning för kostnaderna sända årsredovisningar och andra meddelanden till aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade hos förvaltaren. Motsvarande gäller meddelanden enligt 9 §. Förordning (1996:189).

11 §  Aktiebolag som genom beslut på bolagsstämma i bolagsordningen har infört avstämningsförbehåll skall, sedan beslutet registrerats, anmana aktieägarna att lämna in sina aktiebrev för makulering.

[S2]Anmaningen skall innehålla erinran om innehållet i 3 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 14 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 15 § andra stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).

[S3]Anmaningen skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som aktiebolagets styrelse bestämmer samt sändas till aktieägarna under de adresser som anmälts till bolaget.

12 §  Utskrifter av aktieböcker och uppgifter som avses i 3 kap. 11 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 11 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 12 § andra stycket bankaktiebolagslagen (1987:618) får förvaras i fotografisk eller därmed jämförlig återgivning. Detsamma gäller uppgifter som enligt 4 kap. 13 § aktiekontolagen (1989:827) avförts ur avstämningsregister.

Avgifter

13 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 8 kap. 1 § aktiekontolagen (1989:827) att registreras som förvaltare. För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 7 tillämpas. Förordning (1996:189).

Terminalåtkomst till Värdepapperscentralens avstämningsregister

14 §  Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till avstämningsregister som förs enligt aktiekontolagen (1989:827) för inhämtande av uppgifter enligt 5 kap. 5 § samma lag. Förordning (1996:1297).

15 §  Behörig att använda sig av terminalåtkomsten är endast tjänstemän hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt insiderlagen (1990:1342) eller ärenden som gäller brott mot 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som har sådan behörighet. Förordning (1996:1297).

16 §  När någon använder sig av terminalåtkomst hos Finansinspektionen skall följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk databehandling:

 1. vem som har använt sig av terminalåtkomsten,
 2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och
 3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

[S2]Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet. Journalen skall bevaras i minst två år. Förordning (1996:1297).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Aktiekontoförordning (1989:845)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 8 december 1989.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1970:600) om förenklad aktiehantering och förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
  Under tiden fram till den 1 januari 1991 skall aktiekontoförordningen, med undantag av bestämmelerna om tillsyn (2--7 §§), endast tillämpas för de emittenter och rättigheter som regeringen bestämmer i särskilda beslut. Intill dess regeringen meddelat något sådant beslut i fråga om en emittent skall den upphävda förordningen om förenklad aktiehantering alltjämt tillämpas för denne.
  Ikraftträder
  1989-12-08

Förordning (1991:1015) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 10 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:768) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)

  Omfattning
  nya 13 §, rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1996:189) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:180, Prop. 1995/96:50, Bet. 1995/96:NU11
  Omfattning
  ändr. 1, 10, 13 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1297) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)

Omfattning
ändr. 1 §; nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1999:146

Omfattning
upph.