Inaktuell version

Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2004:525
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag avser undersökning av en persons ögon och ögonrörelser i syfte att ta reda på om personen är påverkad av något annat medel än alkohol.

2 §  En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett motordrivet fordon samt på förare av ett maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med framförandet av fordonet.

[S2]Undersökningen enligt första stycket får genomföras endast om den kan ha betydelse för utredningen om brottet. Lag (2004:525).

3 §  En ögonundersökning enligt denna lag får endast omfatta yttre iakttagelser av ögonens utseende och funktion. Som hjälpmedel vid undersökningen får pupillometer, penna eller annat liknande föremål samt mindre ljuskälla användas.

4 §  En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av en polisman. Undersökningen skall göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, skall undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte begär det skall det föras ett protokoll vid undersökningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd.

5 §  Vägrar den som skall genomgå en ögonundersökning att medverka till detta får blodprov tas även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken.

6 §  För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap. 13 § rättegångsbalken inte gälla.

Ändringar

Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 1998/99:166, Prop. 1998/99:43, Bet. 1998/99:JuU15
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:525) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:328) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:518) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-09-01