Inaktuell version

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2003:726
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Bestämmelser om kyrkoavgift finns i 7 och 8 §§ lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Lag (1999:957).

2 §  För den som tillhör Svenska kyrkan skall begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) räknas in i kyrkoavgiften. Detta gäller dock inte för den som är folkbokförd i en församling där kommunen är huvudman för begravningsverksamheten.

3 §  Avgifter som tas in med statlig hjälp beräknas på grundval av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

4 §  Vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av avgifter gäller skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1999:957).

  • RÅ 2006:15:En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.

5 §  Trossamfundet skall senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifterna.

[S2]Uppgifterna skall gälla för visst inkomstår och får endast avse personer som den 1 november året före det inkomstår för vilket avgiften skall tas in

  1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, eller
  2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas. Lag (2003:726).

  • RÅ 2006:15:En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.
  • RÅ 2006:13:Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.

6 §  Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan skall innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter skall tas in med statlig hjälp. Samtycket skall avse avgiftsskyldigheten till trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

[S2]Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket. Lag (1999:957).

  • RÅ 2006:15:En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.
  • RÅ 2006:13:Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.

7 §  Den som utträtt ur trossamfundet eller på annan grund inte längre är betalningsskyldig till trossamfundet skall genast få en skriftlig bekräftelse på detta från trossamfundet. Lag (1999:957).

8 §  Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som avses i 5 § betalar skadestånd till en person som är registrerad i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet skall det trossamfund som lämnat uppgiften ersätta staten i motsvarande utsträckning. Lag (2003:726).

9 §  Bestämmelser om beräkning av avgiftssats och utbetalning av avgifterna till trossamfundet finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (1999:957).

[S2]10 § har betecknats 9 §. Lag (1999:957).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för inkomståret 2000 och slutlig skatt enligt 2001 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (1999:957) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
upph. 2 §; nuvarande 3-10 §§ betecknas 2-9 §§; ändr. 1 §, de nya 4, 5, 6 §§, 8 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:190) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:726) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2011:1394) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2011/12:159, Prop. 2011/12:51, Bet. 2011/12:KU11
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01