Inaktuell version

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1999-07-08
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2015:262
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Definitioner

1 §  I denna förordning avses med

 1. Schablonberäkningsområde: Ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Ett schablonberäkningsområde får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät.
 2. Inmatningspunkt: Den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i ett schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning).
 3. Uttagspunkt: Den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.
 4. Gränspunkt: Den punkt där

[S2]a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,

[S3]b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),

[S4]c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har olika nättariffer, ansluter till varandra, eller

[S5]d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.

 1. Förbrukningsprofil: Den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mätvärden rapporteras månadsvis, samt nätförluster.
 2. Andelstal: Den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör, elproducent och balansansvarig. Förordning (2012:511).

Allmänna bestämmelser

2 §  Innehavare av nätkoncession för område är inom sitt schablonberäkningsområde skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning, beräkning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen (1997:857).

[S2]Innehavare av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) är skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen.

[S3]Bestämmelserna i denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering som nätkoncessionshavaren utför för någon annans räkning. Förordning (1999:931).

2 a § Har upphävts genom förordning (2003:588).

3 §  Ett schablonberäkningsområde får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare. Den systemansvariga myndigheten skall fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.

Mätning

4 §  Mätning av överförd el skall ske i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

[S2]Mätningen skall avse flödet i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

5 §  Vid mätning i gränspunkt skall mätningen utföras av den nätkoncessionshavare vars nät har den högsta nätspänningen.

[S2]Om nätspänningen är densamma avgör nätmyndigheten vilken nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.

[S3]Nätmyndighetens beslut får inte överklagas.

6 §  Mätning i uttagspunkt och inmatningspunkt ska, för de elanvändare och elproducenter som inte omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857), avse överförd el under varje timme. Mätning i gränspunkt ska avse överförd el under varje timme.

[S2]Om en elproducent eller elanvändare begär det, ska mätningen i inmatningspunkten respektive uttagspunkten ske med kortare tidsintervall än en timme.

[S3]Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen begär annan mätning än den nätkoncessionshavaren tillämpar ska nätkoncessionshavaren utföra sådan mätning.

[S4]Om elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten ske med registrering per timme. Rapporteringen av mätresultaten för uttagspunkten får ske enligt 8 och 9 §§ eller 15–18 a §§. Förordning (2012:511).

7 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Lag (2010:855).

8 §  Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära rapporter utvisande mätresultaten för varje timme på dygnet enligt följande.

 1. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen inom schablonberäkningsområde respektive inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. den som är balansansvarig enligt 8 kap. 4 § ellagen.
  2. Affärsverket svenska kraftnät.

[S2]Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas utvisande mätresultat för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkterna.

 1. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det angränsande nätet. Denna skyldighet gäller inte om koncessionerna innehas av samma nätkoncessionshavare.

[S3]Om en mottagare av rapporter begär det, skall nätkoncessionshavaren sända rapporter med tätare tidsintervall än de av nätmyndigheten föreskrivna tidpunkterna.

/Träder i kraft I: 2015-07-01/

9 §  Innehavare av nätkoncession ska sända slutliga rapporter om de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet, ska sändas enligt följande.

 1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till
  1. berörd elanvändare,
  2. den som levererat el i uttagspunkten.
 2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom schablonberäkningsområde eller inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per elleverantör och balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
 3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det angränsande nätet.
 4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent som matat in el i inmatningspunkt.
 5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat per elproducent och balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. den som matat in el i inmatningspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för produktion av el i inmatningspunkterna.
 6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. Affärsverket svenska kraftnät,
  2. den som är balansansvarig.

[S2]Till Affärsverket svenska kraftnät ska också rapporter sändas som visar mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkten.

[S3]Till kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier ska rapporter sändas som visar mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

[S4]Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el. Förordning (2015:262).

9 a §  På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt eller en inmatningspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren eller elproducenten har utsett. Förordning (2014:350).

10 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. rättning och lagring av mätvärden,
 2. tidpunkter när rapporter ska sändas,
 3. utformning av rapporter, och
 4. förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

Framtagning av förbrukningsprofil och andelstal

11 §  Innehavare av nätkoncession skall ta fram och till den systemansvariga myndigheten rapportera förbrukningsprofiler för schablonberäkningsområdet som grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 8 § 1 och 9 § 6. Rapportering av förbrukningsprofiler skall ske samtidigt med den preliminära och slutliga rapporteringen av mätvärden.

[S2]Den systemansvariga myndigheten skall offentliggöra förbrukningsprofilerna.

12 §  Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad för nästkommande kalendermånad ta fram preliminära andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet per elleverantör, elproducent och balansansvarig. Andelstalsberäkningen skall vara baserad på uppgift om tidigare års förbrukningsprofil samt tidigare års produktion och förbrukning för elproducent respektive elanvändare, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande.

13 §  Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad, efter att mätresultat tagits fram enligt 16 §, ta fram slutliga andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet per elleverantör, elproducent och balansansvarig.

[S2]De slutliga andelstalen skall baseras på den mängd el som uppmäts enligt 16 §.

14 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om beräkning, periodisering, utformning, rättning och lagring av förbrukningsprofiler och av andelstal. Förordning (2011:964).

Rapportering av produktion och förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna

15 §  Innehavare av nätkoncession skall rapportera preliminära andelstal av förbrukningsprofiler inom schablonberäkningsområdet enligt följande.

 1. Den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig skall rapporteras till
  1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
 2. Den samlade produktionen per elproducent och balansansvarig skall rapporteras till
  1. den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för produktionsanläggningens inmatning.
 3. Den samlade förbrukningen per balansansvarig respektive den samlade produktionen per balansansvarig skall rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät.

16 §  Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska rapporteras per månad och avse

 1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för vilka elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857) ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts på detta sätt, och
 2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i övriga fall. Förordning (2012:511).

17 §  Nätkoncessionshavare skall rapportera mätresultat enligt 16 § till

 1. elanvändare,
 2. elleverantör,
 3. elproducent.

18 §  Nätkoncessionshavare skall rapportera slutliga andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet till

 1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
 2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna,
 3. den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,
 4. den som är balansansvarig för produktionsanläggningens inmatning,
 5. Affärsverket svenska kraftnät avseende den samlade förbrukningen respektive produktionen per balansansvarig.

18 a §  Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 8 och 9 §§ månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme till

 1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
 2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
 3. Affärsverket svenska kraftnät per balansansvarig. Förordning (2012:511).

18 b §  På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren har utsett. Förordning (2014:350).

19 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om tidpunkter för avläsning och rapportering, utformningen av rapporter samt förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

Leverantörsbyte m.m.

20 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om anmälningar enligt 8 kap. 6 § första stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

21 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap. 6 § fjärde stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

Övertagande av balansansvar

22 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap.9 § andra och fjärde styckena och 10 §ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

23 §  Den systemansvariga myndigheten får meddela föreskrifter om avräkning enligt 8 kap. 11 § ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Ikraftträder
1999-11-01

Förordning (1999:931) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2002:695) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 2 a §; ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2006:333) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:481) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-10-30

Förordning (2006:1590) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre lydelse av 16 § får tillämpas till och med den 30 juni 2009.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2010:855) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:964) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:1483) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:511) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 i fråga om 18 a § och i övrigt den 1 oktober 2012.
Omfattning
ändr. 1, 6, 16 §§; ny 18 a §
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2014:350) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
nya 9 a, 18 b §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:262) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:600) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 23 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 8, 17, 18 §§; nuvarande 18 a, 18 b §§ betecknas 17, 18 §§; ändr. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraftträder
2017-03-06

Förordning (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:352

Förordning (2016:1133) om ändring i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2016:835
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:198) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 17 §; nya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 2, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:204) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2020-01-01