Upphävd författning

Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2006:1256
Upphäver
Förordning (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

1 §  Verket för näringslivsutveckling skall genom företagsfinansiering, information och rådgivning samt stöd till program och processer stärka näringslivets förutsättningar och främja regional tillväxt. Verket skall därvid dels verka för förbättrade förutsättningar för nyetablering av företag samt ökad tillväxt och livskraft i befintliga företag, dels särskilt främja näringslivets utveckling i regionalpolitiskt prioriterade områden och i övrigt verka för en balanserad regional utveckling. Verket skall underlätta strukturomvandling och internationalisering.

[S2]Inom sitt verksamhetsområde skall verket

 1. följa den internationella utvecklingen,
 2. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
 3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet och vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter, och
 4. främja integration och jämställdhet. Förordning (2006:1150).

2 §  De insatser som Verket för näringslivsutveckling gör skall utgå från företagens och företagarnas behov. Verket skall utveckla sin beställarroll genom att utnyttja andra aktörers kompetens. Verket bör eftersträva att dess insatser är väl avgränsade i tid och omfattning och kontinuerligt följa upp och ompröva sin verksamhet.

3 §  Verket för näringslivsutveckling skall tillsammans med ALMI Företagspartner AB utgöra ett gemensamt kompetenscentrum genom att integrera och samordna de uppgifter som framgår av 1 §.

4 §  Verket för näringslivsutveckling skall främja ökad samordning mellan statliga aktörer inriktade på företagsutveckling och regional utveckling samt komplettera och stärka verksamhet som bedrivs av andra aktörer med närings- eller regionalpolitisk inriktning. Verket skall särkilt samverka med Verket för innovationssystem och Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Företagsfinansiering

5 §  Verket för näringlivsutveckling skall samverka med organisationer som har företagsutvecklande ändamål i ärenden om finansiellt stöd till företag och projekt. Förordning (2004:1372).

6 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. handlägga ärenden om regionalpolitiskt stöd,
 2. följa den regionalpolitiska stödgivningen och till regeringen rapportera iakttagelser av betydelse, och
 3. följa upp den regionalpolitiska stödgivningen samt samla in och genom bland annat utbildning sprida erfarenheter från denna.

7 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. bevaka statens intressen vid företagsrekonstruktion och konkurs samt när det i övrigt är nödvändigt, och
 2. i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska gemenskapernas kommission gör kontrollbesök som gäller statligt stöd. Förordning (2004:1372).

Regelförbättring

7 a §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. ta emot de rapporter som anges i 4 § förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor och senast den 1 juli varje år till regeringen ge in ett underlag baserat på rapporterna, som kan ligga till grund för regeringens årliga skrivelse om regelförbättring,
 2. vara en resurs för andra myndigheter i deras arbete med de konsekvensanalyser som avses i förordningen om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor,
 3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta administrativa eller andra kostnader för företag som regler för företagande kan medföra, och andra metoder som kan användas för att förbättra dessa regler,
 4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter och förslag som rör regler för företagande samt årligen svara för en sammanställning och analys av sådana synpunkter eller förslag som har kommit in till verket,
 5. delta i det internationella arbetet på regelförbättringsområdet, och
 6. även i övrigt vara en resurs i frågor om regelförbättring. Förordning (2004:1372).

Information och rådgivning

8 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är relevant för företagen,
 2. bedriva företagsrådgivning för blivande och redan etablerade företag och företagare,
 3. svara för information till företag när det gäller de regionalpolitiska stöden samt i övrigt lämna råd och upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i olika delar av landet,
 4. informera om EG:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell nivå, och
 5. vara svensk kontaktpunkt för småföretagsinriktade EU-program och samordnare i det svenska nätverket för Euro Info Centre.

Stöd till program och processer

9 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där kunskapsutbyte för företag och regional utveckling kan ske,
 2. på nationell nivå samordna den statliga finansieringen av vissa verksamheter vid Industriella utvecklingscentra (IUC), och
 3. lämna stöd till lokala kooperativa utvecklingscentra.

10 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. delta i arbetet med de regionala tillväxtavtalen och samverka med företrädare för den centrala och regionala nivån, och
 2. stödja och bidra till utveckling av tillväxtavtalsprocessen.

11 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de regionalpolitiska stödområdena genom särskilda insatser,
 2. stödja länsstyrelserna, samverkansorganen och de regionala självstyrelseorganen i deras strategi- och programarbete samt projektverksamhet,
 3. inom ramen för EG:s strukturfonder vara utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Öresund samt svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna i mål 1 och 2 och gemenskapsinitiativet Urban samt vissa program inom gemenskapsinitiativet Interreg III, och
 4. inom ramen för EG:s strukturfonder svara för samverkan mellan myndigheter och genomförandeorganisationer, övergripande information om genomförandet, utbildningsinsatser för myndigheter och organisationer samt för jämförbara ekonomiska analyser av genomförandet i andra medlemsstater. Förordning (2002:856).

11 a §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt för analys avseende turism,
 2. främja kunskaps- och kvalitetsutveckling avseende turism, och
 3. utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och turistnäringen för att stärka turistnäringens utveckling. Förordning (2005:1234).

11 b §  Verket för näringslivsutveckling skall, mot ersättning, utföra kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Förordning (2005:1234).

Övriga uppgifter

12 §  Verket för näringslivsutveckling får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

12 a §  Verket för näringslivsutveckling skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 1 § andra stycket 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1150).

Verksförordningens tillämpning

13 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Verket för näringslivsutveckling med undantag av 3, 5, 12, 32 och 34 §§.

[S2]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2003:340).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

Internrevision

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

13 a §  Verket för näringslivsutveckling skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1256).

Verkets ledning

14 §  Verket för näringslivsutveckling leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (2001:18).

14 a §  Hos Verket för näringslivsutveckling finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2003:340).

15 § Har upphävts genom förordning (2000:18).

Anställningar

15 a §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar än som anges i 23 § beslutas av myndigheten. Förordning (2005:200).

Personalföreträdare

16 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Verket för näringslivsutveckling.

Regionalpolitiska nämnden

17 §  Verket för näringslivsutveckling skall ha en regionalpolitisk nämnd med det antal ledmöter som regeringen bestämmer. Nämnden skall behandla regionalpolitiska frågor inom verkets ansvarsområde.

[S2]Innan verket beslutar i frågor om regionalpolitiskt företagsstöd som är av principiell eller större betydelse skall samråd ske med nämnden.

[S3]Samråd skall även ske i ärenden om näringspolitiskt stöd, när ärendet har väsentlig regionalpolitisk betydelse.

[S4]Ordföranden och ledamöterna i den regionalpolitiska nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

Rådet för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport

18 §  Inom verket finns ett råd för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport med uppgift att vara ett organ för att samordna och förstärka de insatser som på statens uppdrag genomförs för att främja miljödriven teknikutveckling, miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport.

[S2]Rådet skall stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft på den svenska och internationella marknaden inom området miljöteknik samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster.

[S3]Rådet skall i detta syfte

 1. utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk mellan marknadens olika aktörer så att utvecklingen och marknadsföringen av svensk teknik stärks inom området,
 2. identifiera och informera om Sveriges konkurrensfördelar inom området,
 3. samla in, analysera och sprida väsentlig information och kunskap inom området,
 4. uppmärksamma regeringen på hinder för samordning av de statligt finansierade insatserna för att främja innovation, produktutveckling, marknadsintroduktion samt export av miljöteknik samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster,
 5. bistå Regeringskansliet i dess internationella kontakter på området. Förordning (2005:200).

19 §  Rådet består av högst tio ledamöter. Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2005:200).

20 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2005:200).

21 §  Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor som inte har principiell betydelse eller är av större vikt. Förordning (2005:200).

22 §  Till rådet skall knytas ett kansli. Rådet beslutar om inriktningen på den verksamhet som kansliet bedriver. Förordning (2005:200).

23 §  Kansliet leds av en kanslichef. Kanslichefen anställs genom beslut av styrelsen för Verket för näringslivsutveckling efter samråd med rådet. Förordning (2005:200).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då förordningen (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket skall upphöra att gälla.
 2. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Närings- och teknikutvecklingsverket skall i stället avse Verket för näringslivsutveckling under förutsättning att besluten gäller frågor som hör till verkets ansvarsområde.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:18) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2002:856) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:340) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 13 §; nya 14 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:1372) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 i fråga om 7 § och i övrigt den 15 januari 2005.
 2. För stöd som har beviljats före den 15 januari 2005 gäller 5 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5, 7 §§; ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2005-01-15

Förordning (2005:200) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 15 a §; nya 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2005:1234) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
nya 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1150) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 1 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1256) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:17) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 9, 10, 11, 13, 17 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 15, 17 a, 17 b, 24 §§, rubr. närmast före 15, 24 §§
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2007-03-01

Ändring, SFS 2007:1155

Omfattning
upph.