Inaktuell version

Utsädesförordning (2000:1330)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2010:189
Upphäver
Utsädesförordning (1993:1375)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2005:1225 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av utsädeslagen (1976:298). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i utsädeslagen.

Krav för saluföring av utsäde

2 §  Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast saluföras om certifiering har skett.

[S2]Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras, trots att certifiering inte har skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de krav på kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket föreskriver.

[S4]Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om att visst utsäde av bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras, trots att certifiering inte har skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de krav som Jordbruksverket föreskriver. Förordning (2009:920).

3 §  Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 11 § andra stycket, får utsäde som avses i 2 § första stycket inte saluföras utan att tillstånd lämnats av Jordbruksverket. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls får tillståndet återkallas. Förordning (2005:1225).

4 §  Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land, som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska gemenskapen (EG) som tredje land, skall likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om

 1. villkoren i 8 §1 eller 2 är uppfyllda, och
 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av gemenskapen.

[S2]Första stycket gäller också utsäde av sådana sorter av lantbruksväxter som omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter1, under förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad. Förordning (2002:339).

5 §  Bestämmelserna i 2 § gäller inte

 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen,
 2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av Schweiz,
 3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige,
 4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål,
 5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, och
 6. utsäde av sorter från tiden före år 1990 av köksväxter som, efter det att sorten har anmälts till Jordbruksverket, säljs i små förpackningar i Sverige för att användas i icke yrkesmässig odling. Förordning (2005:1225).

6 §  Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller inte heller utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, i fråga om fröburna växtslag som avses i 4 § andra stycket, till Schweiz och certifieras i mottagarlandet.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde. Förordning (2002:339).

7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor för saluföring av utsäde än de som avses i 2 § samt om förbud mot saluföring av utsäde.

Certifiering av utsäde

8 §  Certifiering får ske av

 1. utsäde av sådana sorter av lantbruksväxterna i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som avses i 4 § andra stycket,
 2. utsäde av sådana sorter av köksväxterna i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. handelsutsäde av sådana arter av foderväxter, oljeväxter och spånadsväxter som Jordbruksverket föreskriver, och
 4. utsäde avsett endast för utförsel eller reproduktion för utförsel.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket föreskriva eller i enskilda fall medge att även annat utsäde än som avses i första stycket får certifieras. Förordning (2002:339).

9 §  En växtsort som vid officiell provning visat sig vara särskiljbar, stabil, tillräckligt enhetlig och ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde kan godkännas för intagning i den svenska sortlistan.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter. Förordning (2005:1225).

10 §  Jordbruksverket prövar frågor om godkännande av växtsorter och deras benämning för intagning i den svenska sortlistan. Sådant godkännande får återkallas.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om godkännande av växtsorter för intagning i sortlistan. Verket får dessutom meddela föreskrifter om hur en sort skall upprätthållas och om återkallelse av sortgodkännande. Förordning (2005:1225).

11 §  Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetskrav och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

[S2]Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd.

12 §  De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla

 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,
 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,
 3. utsädets sortrenhet,
 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,
 5. utsädets renhet, och
 6. för utsädespotatis även lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädet.

13 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering i fråga om

 1. provtagning,
 2. undersökning,
 3. partistorlek,
 4. märkning, och
 5. försegling.

14 §  Utsäde får certifieras av Jordbruksverket eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring.

[S2]Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225).

Fältbesiktningar

15 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om fältbesiktningar av utsädesodlingar och om godkännande av personer som skall utföra sådana besiktningar som ett led i certifieringen av utsäde. Jordbruksverket får i det enskilda fallet godkänna sådana personer. Förordning (2005:1225).

Laboratorieanalys

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om godkännande av laboratorier som skall analysera utsäde av visst slag. Förordning (2005:1225).

Annan kvalitetskontroll av utsäde än certifiering

17 §  Kvalitetskontroll av utsäde av arter i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter skall avse utsädets

 1. sortrenhet och sortäkthet,
 2. sundhet, livs- och lagringsduglighet, och
 3. renhet.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kvalitetskontrollen.

18 §  Leverantörer av sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller kraven enligt 17 §. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om registrering av leverantörer av sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras. Förordning (2010:189).

19 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om godkännande av leverantörer av sådant utsäde som skall kvalitetskontrolleras. Förordning (2005:1225).

19 a §  Jordbruksverket skall utföra kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, senast ändrat genom rådets direktiv 2003/61/EG och rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/54/EG. Förordning (2005:1225).

Skyldighet att göra anmälan och föra journal

20 §  Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sådan anmälan. Förordning (2005:1225).

21 §  Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde skall föra journal över vissa utsädespartier enligt de närmare föreskrifter som Jordbruksverket meddelar.

Införsel av utsäde

22 §  Utsäde av arterna i bilaga 1 får föras in i landet endast om utsädet enligt 4 § är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket. Förordning (2002:339).

23 §  Utsäde av arterna i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter får föras in i landet endast om utsädet uppfyller de krav som uppställs i enlighet med 17-18 §§ i denna förordning.

24 §  Den som för in utsäde i landet skall anmäla detta till Jordbruksverket. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sådan anmälan.

[S2]För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m. Förordning (2005:1225).

Undersökningar

24 a §  Jordbruksverket skall utföra laboratorieundersökning och annan undersökning i växthus eller på fält av utsädesvarors kvalitet. Förordning (2005:1225).

Publikation och överföring av personuppgifter

24 b §  Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska sortlistan skall införas i en av Jordbruksverket utgiven publikation. Förordning (2005:1225).

24 c §  Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses i 24 b §. Förordning (2005:1225).

Tillsyn

25 §  Jordbruksverket utövar tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll samt saluföring av utsäde meddelade med stöd av denna förordning. Jordbruksverket har också de befogenheter som följer av 4 § utsädeslagen (1976:298).

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn. Förordning (2005:1225).

Överklagande m.m.

26 §  Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2004:749).

27 §  Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning. Förordning (2005:1225).

28 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225).

Bilaga 1

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Lantbruksväxter

Stråsäd
Havre Korn Ris Råg Sorghum Sorghum (hybrider mellan sorghum och sudangräs) bicolor X Sorghum sudanense Sudangräs Rågvete Vete Durumvete Speltvete Kanariegräs Majs utom puffmajs (popcorn) och sockermajs undantag av convar sacchata Koern.Avena sativa L. Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Secale cereale L. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum Sorghum sudanese (Piper) Stapf. x Triticosecale Wittmack Triticum aestivum L. emend. Fioriet Paol. Triticum durum Desf. Triticum spelta L. Phalaris canariensis L. Zea mays L. med microsperma Koern. och convar.
Foderväxter
1. Gräs
Brunven Rödven Storven Krypven Ängskavle Knylhavre Beauv. ex. J.S. et K.B. Presl. Plattlosta Alaskagräs Bermudagräs Hundäxing Rörsvingel Fårsvingel Hårdsvingel Ängssvingel Rödsvingel Rajsvingel Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs) Engelskt rajgräs Hybridrajgräs Turftimotej Timotej Vitgröe Lundgröe Sengröe Ängsgröe Kärrgröe GullhavreAgrostis canina L. Agrostis capillaris L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca ovina L. Festuca ovina L. var. duriuscula Koch Festuca pratensis Hudson Festuca rubra L. Festuca spp x Lolium spp Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum bertolonii DC. Phleum pratense L. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
2. Baljväxter
Fodergetruta, Getärt Tuppklöver (Sulla) Käringgigel, Käringtand Vitlupin Blålupin Gullupin Humlelusern Blålusern Lusern Esparsett Foderärt, Kokärt speciosum (Dierb) Alef. Alexandrinerklöver Alsikeklöver Blodklöver Rödklöver Vitklöver Persisk klöver Bockhornsklöver Åkerböna Ungersk vicker Fodervicker LuddvickerGalega orientalis Lam. Hedysarum coronarium L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Onobrychis viciifolia Scop. Pisum sativum L. convar. Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trigunella foenum-graecum L. Vicia faba L. Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth
3. Övriga arter
Kålrot (L.) Rchb. Fodermärgkål (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Honungsört OljerättikaBrassica napus L. var. napobrassica Brassica oleracea L. convar. acephala Phacelia tanacetifolia Benth. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Betor
FoderbetaBeta vulgaris L. var. crassa Mansf.
SockerbetaBeta vulgaris L. var. altissima Döll
Olje- och spånadsväxter
Jordnöt Sareptasenap Raps Svartsenap Rybs (Lam.) Briggs Hampa Safflor Kummin Sojaböna Bomull Solros Oljelin, Spånadslin Vallmo VitsenapArachis hypogaea L. Brassica juncea (L.) Czernj. Cosson Brassica napus L. (partim) Brassica nigra (L.) Koch Brassica rapa L. var. silvestris Cannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Glycine max (L.) Merr. Gossypium spp Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Papaver somniferum L. Sinapis alba L.
Potatis
PotatisSolanum tuberosum L.
Köksväxter
Allium cepa L. Lök Schalottenlök Piplök Purjolök Vitlök Gräslök Dansk körvel Blekselleri Rotselleri Sparris Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta) Mangold Grönkål Blomkål Broccoli Brysselkål Savojkål Vitkål Rödkål Kålrabbi Rova (inklusive majrova och salladskål) Chilipeppar, paprika Friséesallat Escarolesallat Endiviasallat eller witlof-cikoria Sallatscikoria Rotcikoria Vattenmelon Matsum. et Nakai Melon Slanggurka Druvgurka Jättepumpa (inklusive vinterpumpa) Pumpa, squash Kronärtskocka Kardon Morot Fodermorot Fänkål Sallat Tomat Persilja Nyman ex A. W. Hill Blomsterböna Buskböna Störböna Märgärt Spritärt Sockerärt Rädisa Rättika Rabarber Svartrot Aubergin, äggplanta Spenat Vintersallat Bondböna Sockermajs Popmajs Förordning (2008:809).- Cepa-gruppen - Aggregatum-gruppen Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Foeniculum vulgare Mill. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill. Petroselinum crispum (Mill.) Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. (partim) Zea mays L. (partim)

Bilaga 2

Förteckning som avses i 2 § andra stycket

Artbenämning
Äkta kastanjCastanea sativa Mill.
CitronsläktetCitrus
HasselCorylus avellana L.
KvittenCydonia oblonga Mill.
FikonFicus carica L.
KumquatsläktetFortunella
SmultronsläktetFragaria
ValnötJuglans regia L.
ÄpplesläktetMalus
OlivOlea europaea L.
PistaschmandelPistacia vera L.
CitrontörnePoncirus
MandelPrunus amygdalus Batsch
AprikosPrunus armeniaca L.
SötkörsbärPrunus avium L.
SurkörsbärPrunus cerasus L.
PlommonPrunus domestica L.
PersikaPrunus persica (L.) Batsch
Japanskt plommonPrunus salicina Lindley
PäronsläktetPyrus
VinbärssläktetRibes
HallonsläktetRubus
BlåbärssläktetVaccinium
Förordning (2004:749).

Ändringar

Utsädesförordning (2000:1330)

CELEX-nr
31998L0096
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:339) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 8, 22 §§
Ikraftträder
2002-06-15

Förordning (2003:72) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-03-15

Förordning (2004:749) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 26 §, bil. 1, 2
CELEX-nr
32004L0055
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2005:1225) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28 §§; nya 19 a, 24 a, 24 b, 24 c §§, rubr. närmast före 24 a, 24 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:315) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32006L0124
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:809) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32007L0072
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:920) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008L0062
Ikraftträder
2009-09-15

Förordning (2010:189) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 18 §
CELEX-nr
32008L0090
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:476) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009L0074
Ikraftträder
2010-06-30

Förordning (2010:1488) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32009L0145
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:292) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:82) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32013L0045
Ikraftträder
2014-03-31

Förordning (2016:1181) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
nuvarande 13, 24 b, 24 c §§ betecknas 13 a, 24 c, 24 d §§; ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19 a, 20, 21, 23, 24 a, den nya 24 c §, rubr. närmast före 20, 22, 24 a §§, rubr. närmast före nuvarande 24 b § sätts närmast före den nya 24 c §; nya 9 a, 10 a, 13, 20 a, 20 b, 20 c, 23 a, 24 b §§
Ikraftträder
2016-12-31

Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 2, 8, 24 d §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:383) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 20 c §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:992) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2018-07-01