Inaktuell version

Utsädesförordning (2000:1330)

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1330 i lydelse enligt SFS 2016:1181
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Utsädesförordning (1993:1375)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2005:1225 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av utsädeslagen (1976:298). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i utsädeslagen.

Krav för saluföring av utsäde

2 §  Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast saluföras om certifiering har skett.

[S2]Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras, trots att certifiering inte har skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de krav på kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket föreskriver.

[S4]Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om att visst utsäde av bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras, trots att certifiering inte har skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de krav som Jordbruksverket föreskriver. Förordning (2009:920).

3 §  Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 11 § andra stycket, får utsäde som avses i 2 § första stycket inte saluföras utan att tillstånd lämnats av Jordbruksverket. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls får tillståndet återkallas. Förordning (2005:1225).

4 §  Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska unionen som tredjeland ska likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om

 1. villkoren i 8 § första stycket 1, 2 eller 5 är uppfyllda, och
 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av unionen.

[S2]Första stycket gäller också utsäde av sådana sorters lantbruksväxter som omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 juni 1999, under förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad. Förordning (2016:1181).

5 §  Bestämmelserna i 2 § gäller inte

 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen,
 2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av Schweiz,
 3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige,
 4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål,
 5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, och
 6. utsäde av släkten och arter enligt bilaga 2 som släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald. Förordning (2016:1181).

6 §  Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller inte heller utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, i fråga om fröburna växtslag som avses i 4 § andra stycket, till Schweiz och certifieras i mottagarlandet.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde. Förordning (2002:339).

7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor för saluföring av utsäde än de som avses i 2 § samt om förbud mot saluföring av utsäde.

Certifiering av utsäde

8 §  Följande utsäden får certifieras:

 1. utsäde av sådana sorters lantbruksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter, eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som avses i 4 § andra stycket,
 2. utsäde av sådana sorters köksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. handelsutsäde av foderväxter, oljeväxter och spånadsväxter,
 4. utsäde avsett endast för utförsel eller för reproduktion för utförsel, och
 5. utsäde av sådana sorters fruktplantor i bilaga 2 som är intagna i den svenska sortlistan eller i den Europeiska unionens gemensamma sortlista.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att även annat utsäde än det som avses i första stycket får certifieras, om det finns särskilda skäl. Jordbruksverket får under samma förutsättningar även i det enskilda fallet besluta om sådan certifiering.

[S3]Jordbruksverket får när det gäller handelsutsäde meddela föreskrifter om vilka arter som får certifieras. Förordning (2016:1181).

9 §  En växtsort ska godkännas och registreras som en sort med officiell beskrivning i den svenska sortlistan om sorten vid en officiell provning visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. Växtsorter av arter enligt bilaga 1 ska också ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde.

[S2]För bedömningen av om en växtsort av släkten och arter i bilaga 2 ska godkännas och registreras enligt första stycket ska Jordbruksverket låta utföra odlingsförsök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om de krav som växtsorter måste uppfylla för att godkännas och registreras i sortlistan samt om undantag från kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter. Förordning (2016:1181).

9 a §  En växtsort av släkten och arter i bilaga 2 får också registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning. Förordning (2016:1181).

10 §  Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning för införande i sortlistan.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas och om hur ett sortgodkännande kan förnyas, återkallas eller avregistreras ur sortlistan. Förordning (2016:1181).

10 a §  Jordbruksverket får offentliggöra den svenska sortlistan elektroniskt eller på något annat sätt. Förordning (2016:1181).

11 §  Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetskrav och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

[S2]Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd.

12 §  De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla

 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,
 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,
 3. utsädets sortrenhet,
 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,
 5. utsädets renhet,
 6. lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädespotatis, och
 7. krav på odling eller produktion isolerad från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat för släkten och arter i bilaga 2. Förordning (2016:1181).

13 §  Jordbruksverket ska när det gäller utsäde av släkten och arter i bilaga 2 se till att en etikett framställs och fästs på sådant utsäde som ska saluföras som förökningsmaterial.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG. Förordning (2016:1181).

13 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering i fråga om

 1. provtagning,
 2. undersökning,
 3. partistorlek,
 4. märkning, och
 5. försegling. Förordning (2016:1181).

14 §  Utsäde får certifieras av Jordbruksverket eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring.

[S2]Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225).

Fältbesiktningar

15 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om fältbesiktningar av utsädesodlingar och om godkännande av personer som skall utföra sådana besiktningar som ett led i certifieringen av utsäde. Jordbruksverket får i det enskilda fallet godkänna sådana personer. Förordning (2005:1225).

Laboratorieanalys

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om godkännande av laboratorier som skall analysera utsäde av visst slag. Förordning (2005:1225).

Annan kvalitetskontroll av utsäde än certifiering

17 §  Kvalitetskontroll av utsäde av arter i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter skall avse utsädets

 1. sortrenhet och sortäkthet,
 2. sundhet, livs- och lagringsduglighet, och
 3. renhet.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kvalitetskontrollen.

18 §  En leverantör av ett sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller kraven enligt 17 §. Förordning (2016:1181).

19 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om godkännande av leverantörer av sådant utsäde som skall kvalitetskontrolleras. Förordning (2005:1225).

19 a §  Jordbruksverket ska utföra kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 och rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014. Förordning (2016:1181). Leverantörsregister samt skyldighet att göra anmälan och föra journal

20 §  Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten för leverantörer som endast saluför utsäde av fruktplantor till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första stycket ska gå till och vad denna ska innehålla. Förordning (2016:1181).

20 a §  För de ändamål som anges i 20 b § ska Jordbruksverket med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av utsäde.

[S2]Registret får endast innehålla följande uppgifter:

 1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,
 2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten, adressen för de lokaler som berörs och de viktigaste släkten eller arter som berörs, och
 3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att denne förs in i registret.

[S3]Jordbruksverket ska informera en leverantör om dennes registrering och om alla eventuella ändringar av den. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges. Förordning (2016:1181).

20 b §  Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter, med avseende på utsäde av arter och släkten i bilaga 2:

 1. reproduktion,
 2. produktion,
 3. bevarande eller behandling,
 4. import,
 5. saluföring. Förordning (2016:1181).

20 c §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller utöver denna förordning när personuppgifter behandlas i registret.

[S2]Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för registret. Förordning (2016:1181).

21 §  Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska föra journal över vissa utsädespartier.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att föra journal för leverantörer som endast saluför utsäde av fruktplantor till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka utsädespartier som ska journalföras, om hur en sådan journal ska föras och om vad den ska innehålla. Förordning (2016:1181).

Införsel och import av utsäde

22 §  Utsäde av arterna i bilaga 1 får föras in i landet endast om utsädet enligt 4 § är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket. Förordning (2002:339).

23 §  Utsäde av prydnadsväxter får endast föras in i landet om utsädet uppfyller de krav som ställs upp enligt 17 och 18 §§ i denna förordning. Förordning (2016:1181).

23 a §  Utsäde av släkten och arter i bilaga 2 får endast importeras om utsädet uppfyller de krav som ställs upp i denna förordning och i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2016:1181).

24 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som för in utsäde i landet ska anmäla detta.

[S2]För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. Förordning (2012:292).

Undersökningar och kontroller

24 a §  Jordbruksverket ska utföra laboratorieundersökningar och andra undersökningar i växthus eller ute på fältet av utsädesvarornas kvalitet, utom för de släkten och arter i bilaga 2 där leverantören ansvarar för att sådan kontroll utförs enligt 18 §.

[S2]Jordbruksverket ska regelbundet kontrollera att utsäde av arter och sorter i bilaga 2 överensstämmer med sortbeskrivningen. Förordning (2016:1181).

24 b §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av utsäde av släkten och arter i bilaga 2 samt om att en leverantör får utföra sådana kontroller.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska dokumenteras och om hur denna dokumentation ska sparas.

[S3]Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner. Förordning (2016:1181).

Publikation och överföring av personuppgifter

24 c §  Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska sortlistan ska föras in i en publikation som ges ut av Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommissionen om att en sort förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar av denna lista. Förordning (2016:1181).

24 d §  Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses i 24 b §. Förordning (2005:1181).

Tillsyn

25 §  Jordbruksverket utövar tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll samt saluföring av utsäde meddelade med stöd av denna förordning. Jordbruksverket har också de befogenheter som följer av 4 § utsädeslagen (1976:298).

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn. Förordning (2005:1225).

Överklagande m.m.

26 §  Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2004:749).

27 §  Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning. Förordning (2005:1225).

28 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225).

Bilaga 1

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Lantbruksväxter

Stråsäd
Nakenhavre Havre och rödhavreAvena nuda L. Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)
Purrhavre Korn Ris Råg Sorghum Sorghum (hybrider mellan Sorghum bicolor och Sorghum sudanense)Avena strigosa Schreb. Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Secale cereale L. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Sudangräs Rågvete (hybrider mellan Triticum och Secale)Sorghum sudanense (Piper) Stapf x Triticosecale Wittm. ex A. Camus
Vete Durumvete Speltvete Kanariegräs Majs utom puffmajs (popcorn) och sockermajsTriticum aestivum L. Triticum durum Desf. Triticum spelta L. Phalaris canariensis L. Zea mays L. med undantag av convar microsperma Koern. och convar. sacchata Koern.
Foderväxter
1. Gräs
Brunven Rödven Storven Krypven Ängskavle KnylhavreAgrostis canina L. Agrostis capillaris L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Plattlosta Alaskagräs Bermudagräs Hundäxing Rörsvingel Finsvingel Fårsvingel Ängssvingel Rödsvingel HårdsvingelBromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Rajsvingel (hybrider mellan Festuca och Lolium) Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs) Engelskt rajgräs Hybridrajgräs Turftimotej, Vildtimotej Timotej Vitgröe Lundgröe Sengröe Ängsgröe Kärrgröe Gullhavrex Festulolium Asch. & Graebn. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum nodosum L. Phleum pratense L. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
2. Baljväxter
Fodergetruta, Getärt Tuppklöver (Sulla) Käringgigel, Käringtand Vitlupin Blålupin Gullupin Humlelusern Blålusern Lusern Esparsett Foderärt, Kokärt speciosum (Dierb) Alef. Alexandrinerklöver Alsikeklöver Blodklöver Rödklöver Vitklöver Persisk klöver Bockhornsklöver Åkerböna Ungersk vicker Fodervicker LuddvickerGalega orientalis Lam. Hedysarum coronarium L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Onobrychis viciifolia Scop. Pisum sativum L. convar. Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trigunella foenum-graecum L. Vicia faba L. Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth
3. Övriga arter
Kålrot (L.) Rchb. Fodermärgkål (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Honungsört OljerättikaBrassica napus L. var. napobrassica Brassica oleracea L. convar. acephala Phacelia tanacetifolia Benth. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Betor
FoderbetaBeta vulgaris L. var. crassa Mansf.
SockerbetaBeta vulgaris L. var. altissima Döll
Olje- och spånadsväxter
Jordnöt Sareptasenap Raps Svartsenap RybsArachis hypogaea L. Brassica juncea (L.) Czern. Brassica napus L. (partim) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Hampa Safflor Kummin Sojaböna Bomull Solros Oljelin, Spånadslin Vallmo, Opievallmo VitsenapCannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Glycine max (L.) Merr. Gossypium spp Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Papaver somniferum L. Sinapis alba L.
Potatis
PotatisSolanum tuberosum L.
Köksväxter
Allium cepa L. Lök Schalottenlök Piplök Purjolök Vitlök Gräslök Dansk körvel Blekselleri Rotselleri Sparris Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta) Mangold Grönkål Blomkål Broccoli Brysselkål Savojkål Vitkål Rödkål Kålrabbi Rova (inklusive majrova och salladskål) Chilipeppar, paprika Friséesallat Escarolesallat Endiviasallat eller witlof-cikoria Sallatscikoria Rotcikoria Vattenmelon Matsum. et Nakai Melon Slanggurka Druvgurka Jättepumpa (inklusive vinterpumpa) Pumpa, squash Kronärtskocka Kardon Morot Fodermorot Fänkål Sallat Tomat Persilja- Cepa-gruppen - Aggregatum-gruppen Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Foeniculum vulgare Mill. Lactuca sativa L. Solanum lycopersicum L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Blomsterböna Buskböna Störböna Märgärt Spritärt Sockerärt Rädisa Rättika Rabarber Svartrot Aubergin, äggplanta Spenat Vintersallat Bondböna Sockermajs Popmajs Förordning (2014:82).Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. (partim) Zea mays L. (partim)

Bilaga 2

Förteckning som avses i 2 § andra stycket

Artbenämning
Äkta kastanjCastanea sativa Mill.
CitronsläktetCitrus
HasselCorylus avellana L.
KvittenCydonia oblonga Mill.
FikonFicus carica L.
KumquatsläktetFortunella
SmultronsläktetFragaria
ValnötJuglans regia L.
ÄpplesläktetMalus
OlivOlea europaea L.
PistaschmandelPistacia vera L.
CitrontörnePoncirus
MandelPrunus amygdalus Batsch
AprikosPrunus armeniaca L.
SötkörsbärPrunus avium L.
SurkörsbärPrunus cerasus L.
PlommonPrunus domestica L.
PersikaPrunus persica (L.) Batsch
Japanskt plommonPrunus salicina Lindley
PäronsläktetPyrus
VinbärssläktetRibes
HallonsläktetRubus
BlåbärssläktetVaccinium
Förordning (2004:749).

Ändringar

Utsädesförordning (2000:1330)

CELEX-nr
31998L0096
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:339) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 8, 22 §§
Ikraftträder
2002-06-15

Förordning (2003:72) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-03-15

Förordning (2004:749) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 26 §, bil. 1, 2
CELEX-nr
32004L0055
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2005:1225) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28 §§; nya 19 a, 24 a, 24 b, 24 c §§, rubr. närmast före 24 a, 24 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:315) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32006L0124
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:809) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32007L0072
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:920) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008L0062
Ikraftträder
2009-09-15

Förordning (2010:189) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 18 §
CELEX-nr
32008L0090
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:476) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009L0074
Ikraftträder
2010-06-30

Förordning (2010:1488) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32009L0145
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:292) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:82) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32013L0045
Ikraftträder
2014-03-31

Förordning (2016:1181) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
nuvarande 13, 24 b, 24 c §§ betecknas 13 a, 24 c, 24 d §§; ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19 a, 20, 21, 23, 24 a, den nya 24 c §, rubr. närmast före 20, 22, 24 a §§, rubr. närmast före nuvarande 24 b § sätts närmast före den nya 24 c §; nya 9 a, 10 a, 13, 20 a, 20 b, 20 c, 23 a, 24 b §§
Ikraftträder
2016-12-31

Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 2, 8, 24 d §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:383) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 20 c §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:992) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2018-07-01