Upphävd författning

Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2004:1090
Upphäver
Förordning (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd
Förordning (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige
Förordning (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

Syfte och allmänna förutsättningar för det regionala utvecklingsbidraget

1 §  För att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet får stöd i samband med investeringar lämnas i form av regionalt utvecklingsbidrag.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas endast om det är förenligt med artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. För bidraget gäller även de särskilda föreskrifter om upphävande, ändring och återkrav av stöd som med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

2 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas i vissa kommuner eller delar av kommuner som är indelade i två stödområden, A och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

[S2]Bidrag får lämnas till bidragsmottagare enligt 10 och 11 §§. För vissa områden gäller särskilda bestämmelser enligt 22 §.

[S3]Av 20 b § framgår att bidrag i vissa fall även får lämnas i områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde A eller B. Förordning (2004:40).

3 §  För regionalt utvecklingsbidrag gäller de allmänna villkor för verksamheten som anges i 12-15 §§. Beslut om bidrag skall förenas med de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till syftet med bidraget eller av annan anledning.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

4 §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2004:1090).

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

4 a §  Med små företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 50 anställda, och
 2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro per år. Förordning (2004:1090).

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

4 b §  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

[S2]Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
 3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. Förordning (2004:1090).

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

4 c §  Med anknutna företag avses företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

[S2]Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,
 2. de investerare som avses i 4 b § andra stycket, eller
 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader. Förordning (2004:1090).

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

4 d §  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små eller medelstora företag enligt 4 eller 4 a § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 b § andra stycket. Förordning (2004:1090).

5 §  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel i vissa särskilt angivna län.

[S2]I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 45, 46, 48, 50, 53, 59, 61, 66, 70 och 72 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2002:960).

6 §  Vid prövning av ärenden om regionalt utvecklingsbidrag skall det särskilt beaktas om den investering för vilken bidrag söks kan leda till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som män.

[S2]Minst 40 procent av de arbetstillfällen som tillkommer till följd av bidraget skall förbehållas vartdera könet. Om det finns särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges från denna bestämmelse av den som beviljar bidraget. I ärenden om undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras.

7 §  Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall bestämmas med hänsyn till en investerings storlek och ändamål, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas samt med hänsyn till hur viktigt det är för samhället att investeringen genomförs. Bidraget får inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd.

8 §  Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall bestämmas med hänsyn till den totala investeringskostnaden inklusive kostnader för inkörning och liknande som är nödvändiga för igångsättningen av verksamheten. Bidragets storlek skall bestämmas med tillämpning av 7 § och de särskilda bestämmelser som gäller för bidragsändamålet.

9 §  Regionalt utvecklingsbidrag får kombineras med andra former av statligt stöd om de sammanlagda bidragen inte överstiger vad som följer av 25-27, 29, 32, 37, 39 och 44 §§.

[S2]Maximala nivåer för bidrag gäller det totala bidragsbeloppet när flera regionala stödprogram tillämpas samtidigt oavsett om bidraget betalas med lokala, regionala eller nationella medel eller med gemenskapsmedel.

[S3]När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller delvis också berättigar till bidrag för andra ändamål, skall de kostnader som är gemensamma omfattas av den fördelaktigaste maximala nivå som gäller för dessa stödprogram.

Bidragsmottagare

10 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag enligt 20 b § till privatägda företag får dock lämnas endast till små företag.

[S2]Till ideella organisationer eller intresseorganisationer får bidrag lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet från Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Förordning (2004:40).

11 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 18 §, framställning av fasta bränslen enligt 19 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 20-20 b §§.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt utvecklingsbidrag har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av bidraget. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras. Förordning (2004:40).

Verksamheter till vilka bidrag får lämnas

12 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till industriell och industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, tjänste- och servicecerksamhet, turistverksamhet, framställning av fasta bränslen, uppförande av lokaler för uthyrning samt annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

[S2]Tjänste- och servicecerksamhet skall vara inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad för att bidrag skall kunna lämnas. Förordning (2002:960).

Allmänna krav på verksamheten

13 §  Verksamheten skall bedrivas i en ort där förutsättningarna för lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda bedöms vara tillfredsställande. Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte ideella organisationer eller intresseorganisationer.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag får inte lämnas till bidragsmottagarens utgifter för verksamhetens normala drift.

14 §  Bidrag får inte lämnas till en bidragsmottagare i svårigheter. Med svårigheter avses i denna förordning att en bidragsmottagare inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från de offentliga myndigheterna leder till att en bidragsmottagare på kort eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i konkurs.

[S2]En bidragsmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor. Om bidrag lämnas till en kommun skall granskning av bidraget ske av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §  Regionalt utvecklingsbidrag får bara lämnas om verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö. De anställdas lön och andra anställningsförmåner skall vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

[S2]För att bidrag skall kunna lämnas skall verksamheten också tillförsäkra en tillfredsställande yttre miljö och vara förenlig med en ekologiskt hållbar utveckling.

Förbud mot bidrag i vissa fall

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

16 §  Regionalt utvecklingsbidrag får inte lämnas till

 1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller fiskeriverksamhet,
 2. transportverksamhet,
 3. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt,
 4. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga D till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag som uppgår till mer än 5 miljoner euro får lämnas till verksamhet inom motorfordonsindustrin som omfattas av bilaga C till de i första stycket angivna rambestämmelserna endast om bidraget inte överstiger 30 procent av de stödnivåer som anges i 25, 29 eller 32 §. Förordning (2004:1090).

Verksamhet där kommissionens godkännande krävs för bidrag

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

17 §  Regionalt utvecklingsbidrag till projekt som har en sammanlagd investeringskostnad på minst 50 miljoner euro får lämnas endast om stödet är förenligt med kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.

[S2]Kommissionen skall godkänna bidrag till verksamhet inom varvsindustrin. Förordning (2004:1090).

Bestämmelser för vissa särskilda verksamheter

18 §  Regionalt utvecklingsbidrag till turistverksamhet får lämnas även till verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

[S2]Bidrag till anläggningar för turistverksamhet får lämnas även om driften skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall bestämmelser om arrendets storlek meddelas i beslutet om bidrag, som villkor för bidraget. Arrendet skall bestämmas lägst till en sådan nivå att det inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget.

19 §  Regionalt utvecklingsbidrag till framställning av fasta bränslen bör lämnas som komplettering till stöd enligt förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik.

[S2]Bidraget skall i första hand lämnas till anläggningar där energiråvara i form av flis framställs eller förädlas eller i form av torv bryts eller förädlas. För torvproduktion får bidraget avse också beredning av täkt eller anordningar för sådan beredning eller för brytning. Bidrag får lämnas endast till verksamheter som bedrivs i större omfattning och har permanent karaktär. Bidrag får inte lämnas till förbränningsanläggningar.

[S3]Beslut om bidrag skall fattas efter samråd med Statens energimyndighet. Förordning (2004:40).

20 §  Regionalt utvecklingsbidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst 10 000 invånare om

 1. orten har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och
 2. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

[S2]I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och 13-15 §§.

[S3]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för bidrag i detta stycke.

[S4]I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen får bidrag även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler.

[S5]Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser om hyrans storlek meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget. Förordning (2004:40).

20 a §  Regionalt utvecklingsbidrag till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om

 1. orten är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
 2. orten har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och
 3. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

[S2]I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och 13-15 §§.

[S3]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för bidrag i detta stycke.

[S4]Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser om hyrans storlek meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget. Förordning (2004:40).

20 b §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 eller 20 a § får även lämnas på orter i områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde A eller B. Lokalerna får dock hyras ut endast till små företag.

[S2]Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag3 gäller i fråga om bidragsgivningen. Förordning (2004:40).

Ändamål för vilka bidrag får lämnas

21 §  Regionalt utvecklingsbidrag får, i den utsträckning det finns medel, lämnas till

 1. nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.,
 2. utbildning,
 3. konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning,
 4. forskning och utveckling.

[S2]Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag bestäms i enlighet med vad som sägs i 8 §.

22 §  Inom stödområde A i Östersunds kommun, med undantag av Näs och Häggenås församlingar, och Krokoms kommun, med undantag av Näskotts, Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar, får regionalt utvecklingsbidrag lämnas endast i samband med större investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse.

[S2]Inom stödområde B i Sundsvalls kommun, med undantag av Holms och Lidens församlingar får regionalt utvecklingsbidrag lämnas endast i samband med större investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse.

[S3]Detsamma gäller i Timrå, Umeå, Vännäs och Luleå kommuner samt i Bodens kommun, med undantag av Edefors och Gunnarsbyns församlingar.

Nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.

23 §  Med nyinvestering avses en investering i anläggningstillgångar, utökning av kapaciteten vid en befintlig anläggning eller igångsättning av en verksamhet som medför en genomgripande förändring av en befintlig verksamhets produkter eller produktionsprocesser. Bidrag får lämnas till utgifter för

 1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader, markberedning för torvproduktion eller anordnande av annan markanläggning,
 2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad avskrivningstid av mer än tre år och för flyttning av maskiner och andra inventarier under förutsättning att flyttningen är en del av investeringen,
 3. immateriella investeringar såsom förvärv av patent, tillverkningslicenser och patenterat eller icke patenterat tekniskt kunnande.

24 §  För att säkerställa att de produktiva investeringar för vilka bidrag lämnas är lönsamma måste bidragsmottagarens finansiering uppgå till minst 25 procent.

[S2]Bidrag för nyinvesteringar skall göras beroende av att den berörda investeringen upprätthålls i minst fem år genom sättet för utbetalning av bidraget eller genom de villkor som är förenade med dem.

Ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av markanläggningar

25 §  För ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av markanläggning får regionalt utvecklingsbidrag lämnas

 • i stödområde A med högst 35 procent av den totala investeringskostnaden,
 • i stödområde B med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 20 procent i övriga fall.

26 §  Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 20 § och till ombyggnad och restaurering av sådana lokaler enligt 20 a § får regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 30 procent av den totala investeringskostnaden i stödområde A och med högst 20 procent av den totala investeringskostnaden i stödområde B.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 b § får lämnas med högst 15 procent av den totala investeringskostnaden. För åtgärderna skall det stöd som möjliggörs av medel från Europeiska gemenskapen utnyttjas i största möjliga mån. Förordning (2004:40).

27 §  Till markberedning för torvproduktion får regionalt utvecklingsbidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl.

[S2]I stödområde A får bidraget lämnas med högst 30 procent av den totala investeringskostnaden och i stödområde B med högst 20 procent.

Maskiner och andra inventarier samt flyttning av maskiner och andra inventarier

28 §  Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer, som inte bedriver konkurrensutsatt verksamhet på marknadsmässiga villkor, får regionalt utvecklingsbidrag lämnas för maskiner och till utgifter för flyttning av maskiner och andra inventarier från Stockholmsregionen.

29 §  För maskiner och andra inventarier samt för flyttning av dem får regionalt utvecklingsbidrag lämnas

 • i stödområde A med högst 35 procent av den totala investeringskostnaden,
 • i stödområde B med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 20 procent i övriga fall.

Immateriella investeringar

30 §  De immateriella investeringarna skall uteslutande utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt utvecklingsbidrag och investeringarna skall betraktas som tillgångar som kan skrivas av. De skall även vara förvärvade på marknadsmässiga villkor och skall under minst fem år tas upp som tillgångar i balansräkningar och förbli i det företag som får regionalt utvecklingsbidrag.

31 §  Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag till immateriella investeringar skall grundas på den totala investeringskostnaden i samband med investeringen. För andra än små och medelstora företag får dock som stödberättigande kostnader för immateriella investeringar räknas högst 25 procent av det totala bidragsunderlaget för byggnader och maskiner.

32 §  För immateriella investeringar får regionalt utvecklingsbidrag lämnas

 • i stödområde A med högst 35 procent av den totala investeringskostnaden,
 • i stödområde B med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 20 procent i övriga fall.

Utbildning

33 §  Med utbildning avses

 1. allmän utbildning: utbildning som ger kvalifikationer eller kunskap som leder till någon form av erkännande, t.ex. intyg eller godkännande, av offentliga myndigheter eller organ eller av andra organ eller institutioner som staten eller Europeiska gemenskapernas kommission har givit befogenheter inom detta område, eller som är öppen för anställda vid olika företag eller organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera företag som är oberoende av varandra,
 2. särskild utbildning: utbildning som omfattar teoretisk och praktisk undervisning som direkt och främst är tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida anställning hos bidragsmottagaren, är kopplad till en viss verksamhet i bidragsmottagarens specifika verksamhet och endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till andra företag eller arbetsområden. Förordning (2000:1144).

34 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till kostnader för utbildning om den bedöms vara stimulerande och bidragets storlek står i proportion till de gemensamma syften som bidragsmottagaren, personalen och samhället vill uppnå med hjälp av bidraget.

35 §  Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer får regionalt utvecklingsbidrag för utbildning av personal lämnas endast i samband med en etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten där.

36 §  Bidragsberättigande kostnader för utbildning är

 1. personalkostnader för lärare,
 2. kostnader för resor för lärare och deltagare,
 3. övriga löpande kostnader, såsom för material och utrustning,
 4. avskrivningar för instrument och utrustning i förhållande till deras användning i utbildningsprojektet,
 5. rådgivningskostnader i samband med utbildningen,
 6. personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet, dock högst 50 procent av bidragsunderlaget.

37 §  I stödområde A och B får regionalt utvecklingsbidrag lämnas till

 1. allmän utbildning med högst 75 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 55 procent i övriga fall,
 2. särskild utbildning med högst 40 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 30 procent i övriga fall.

Konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning

38 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till rådgivning från utomstående konsulter, till allmänna informationskampanjer och kunskapsspridning. Bidrag får dock inte lämnas till andra än små och medelstora företag.

39 §  I stödområde A och B får regionalt utvecklingsbidrag lämnas till dessa ändamål med högst 50 procent av bidragsunderlaget.

Forskning och utvecklingsarbete

40 §  Med forskning och utvecklingsarbete avses

 1. grundforskning: forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,
 2. industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,
 3. utvecklingsarbete före det konkurrensutsatta stadiet: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda för försäljning eller användning fram till skapandet av den första prototypen, som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering,
 4. teknisk genomförbarhetsstudie: förberedande verksamhet som utförs före industriell forskning och utveckling före det konkurrensutsatta stadiet.

41 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till forskning och utvecklingsarbete om det bedöms kunna stimulera bidragsmottagaren att inleda verksamhet med forskning och utvecklingsarbete eller inleda ytterligare forskning och utvecklingsarbete utöver den som normalt bedrivs i den dagliga verksamheten. Kriterier vid bedömningen är exempelvis att bidragsmottagarens utgifter för forskning och utvecklingsarbete ökar, att det antal anställda som är verksamma i forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar eller att bidragsmottagaren får ökade utgifter i samband med internationellt samarbete. Bidrag får även lämnas om det bidrar till att forskning kan genomföras som utan bidraget skulle ha haft en lägre ambitionsnivå eller inte kunnat slutföras inom samma tid.

[S2]Bidrag till investeringar för forskning och utvecklingsarbete får lämnas endast om bidraget är en förutsättning för att den aktuella forskningen eller utvecklingsarbetet skall kunna genomföras och bidraget inte utgör driftstöd.

[S3]Bidrag till enskilda forskningsprojekt, vars kostnader överstiger 25 miljoner euro och som beviljas bidrag som överstiger motsvarande fem miljoner euro brutto i subventionsvärde, skall i förväg anmälas till och godkännas av kommissionen.

42 §  Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer får regionalt utvecklingsbidrag för forskning och utvecklingsarbete lämnas endast i samband med en etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten där.

43 §  Stödberättigande kostnader för forskning och utvecklingsarbete är

 1. personalkostnader för forskare, tekniker och annan personal som uteslutande arbetar med forskning,
 2. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som uteslutande och permanent används för forskning,
 3. kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och motsvarande,
 4. andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av forskningen,
 5. andra löpande kostnader som uppkommit direkt till följd av forskningen, såsom för material och lager.

44 §  I stödområde A och B får regionalt utvecklingsbidrag lämnas till

 1. grundforskning med högst 100 procent av bidragsunderlaget i den utsträckning som den bedrivs på ett mycket tidigt stadium, ges en bred spridning och utnyttjas icke-diskriminerande på marknadsmässiga villkor,
 2. industriell forskning med högst 65 procent av bidragsunderlaget till små och medelstora företag och med högst 55 procent i övriga fall,
 3. utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet med högst 40 procent av bidragsunderlaget till små och medelstora företag och med högst 30 procent i övriga fall,
 4. tekniska genomförbarhetsstudier innan verksamhet med industriell forskning inleds med högst 75 procent av bidragsunderlaget,
 5. tekniska genomförbarhetsstudier innan utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet inleds med högst 50 procent av bidragsunderlaget.

Förfarandet i ärenden om regionalt utvecklingbidrag

Ärenden som avgörs av länsstyrelsen

45 §  Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kronor. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella investeringar, utbildning, konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och utvecklingsarbete samt medel för omsättningstillgångar.

[S2]Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler som inte ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag.

[S3]Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag till immateriella investeringar, utbildning, informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och utvecklingsarbete om de sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst 4 miljoner kronor.

[S4]Länsstyrelsen skall dessutom avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 52 § förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas.

[S5]Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i första och tredje stycket skall ärendet prövas av Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2002:960).

Ärenden som avgörs av Verket för näringslivsutveckling

46 §  Verket för näringslivsutveckling skall avgöra ärenden som till någon del gäller

 1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
 2. bidrag till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades,
 3. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för en sådan åtgärd,
 4. bidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning som ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag,
 5. bidrag till ombyggnad och restaurering av större lokaler i ort som är utsatt för en särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
 6. bidrag i samband med större investeringar av strategisk betydelse enligt 22 §,
 7. bidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen och verksamheten inte i ett förhandsbesked enligt 52 § förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas.

[S2]Länsstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärenden enligt första stycket 1-7 till Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2002:960).

47 §  Verket för näringslivsutveckling skall med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen, om

 1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs enligt 17 §,
 2. ärendet avser bidrag till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, eller
 3. ärendet annars har principiell vikt eller är av stor betydelse. Förordning (2000:1144).

Ansökan

48 §  En ansökan skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En ansökan som inte skall avgöras av länsstyrelsen får också ges in till Verket för näringslivsutveckling.

[S2]En ansökan om regionalt utvecklingsbidrag skall ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna påbörjas. Förordning (2000:1144).

49 §  Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts. Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om bidrag eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1144).

50 §  De ärenden i vilka ansökan har getts in till länsstyrelsen skall beredas av länsstyrelsen. Förordning (2003:597).

51 §  De ärenden i vilka ansökan har getts in till Verket för näringslivsutveckling skall beredas av verket.

[S2]För det fall att en ansökan givits in direkt till verket, får verket avgöra ärendet utan yttrande av länsstyrelsen om det framstår som obehövligt. Förordning (2000:1144).

Förhandsbesked

52 §  Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att regionalt utvecklingsbidrag kan lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

[S2]Om ansökan om bidrag görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att bidrag kan lämnas till verksamheten.

[S3]Gäller ansökan om förhandsbesked bidrag till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet skall Verket för näringslivsutveckling med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om ansökan avser en fråga som har principiell betydelse eller är av stor vikt. Förordning (2000:1144).

Regeringens prövning av ansökningar om regionalt utvecklingsbidrag

53 §  Regeringen kan utan hinder av 45, 47, 48 och 51 §§ direkt ta emot och avgöra en ansökan om regionalt utvecklingsbidrag. Så får dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan besluta i ärendet.

[S2]Om det för ett bidrag krävs ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, får regeringen inte bevilja bidraget innan den har fått ett sådant godkännande.

Bidragets storlek

54 §  När ett regionalt utvecklingsbidrag beviljas, bestäms bidragets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat bidraget eller, om regeringen beviljat bidraget, Verket för näringslivsutveckling, bidragets storlek slutligt.

[S2]Endast om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades. Förordning (2000:1144).

Beslutets giltighetstid

55 §  Ett beslut om att bevilja regionalt utvecklingsbidrag upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som bidraget avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om bidrag, samt avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat bidrag medge förlängning av sådan tid. Har bidrag beviljats av regeringen beslutar dock Verket för näringslivsutveckling om förlängning. Förordning (2000:1144).

Utbetalning

56 §  Ett regionalt utvecklingsbidrag betalas ut i rater vartefter redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Bidraget får även betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för vilken bidraget beviljats har avslutats och redovisats eller ändamålet med bidraget på något annat sätt har uppfyllts.

Säkerhet för regionalt utvecklingsbidrag

57 §  Bidraget får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av bidraget. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget, av Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1144).

58 §  För eventuella återkrav enligt 63 eller 66-68 §§ skall den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till bidragets storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om bidrag enligt denna förordning, förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd samt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan borgen skall bedömas med hänsyn till hur stor ägarnas kapitalinsats är, till andra säkerheter och övriga omständigheter.

59 §  Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten för ett regionalt utvecklingsbidrag som tidigare har beviljats av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd till skall komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, skall frågan lämnas över till verkets avgörande. Förordning (2000:1144).

Tillsyn och uppföljning

60 §  Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett regionalt utvecklingsbidrag. Uppföljningsmyndigheten skall utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall också svara för uppföljningen av ärendet.

61 §  För regionalt utvecklingsbidrag som har beviljats av regeringen svarar Verket för näringslivsutveckling för tillsyn och uppföljning.

[S2]Verket kan, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

[S3]Vid beredning av uppföljningsärenden skall uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta. Förordning (2000:1144).

62 §  Uppföljningsmyndigheten får medge ändring av villkor för regionalt utvecklingsbidrag. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med bidraget eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frågan avgöras av Verket för näringslivsutveckling eller regeringen. Förordning (2000:1144).

63 §  Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken regionalt utvecklingsbidrag har beviljats inträffar, direkt eller indirekt, skall uppföljningsmyndigheten ompröva bidragsfrågan. Myndigheten kan

 1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom ändringen,
 2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 66-68 §§ till ett lån med villkor som anges i beslutet, eller
 3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan återkrävas.

64 §  Verket för näringslivsutveckling skall vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot bidragsmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse skall dock lämnas över till regeringen för avgörande.

[S2]Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2000:1144).

Återkrav

65 §  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt utvecklingsbidrag helt eller delvis inom tio år från den dag det helt utbetalats, om

 1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller
 2. bidraget utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts.

66 §  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt utvecklingsbidrag eller en del av det under en tid av fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

 1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
 3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för bidraget,
 4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
 5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Verket för näringslivsutveckling eller av verket till regeringen för avgörande. Förordning (2000:1144).

67 §  Möjligheten till återkrav enligt 66 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av ett regionalt utvecklingsbidrag som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga bidragsbeloppet.

[S2]Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1144).

68 §  Minskningen enligt 67 § av den del av bidragsbeloppet som kan krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras, kan den del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges i beslutet.

[S2]Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt 70 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall vägras.

69 §  Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i 63 och 66-68 §§.

Informationsskyldighet

70 §  Om ett bidrag helt eller delvis kan krävas åter enligt 63 och 66-68 §§ skall den som har beviljats regionalt utvecklingsbidrag göra följande.

 1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
 2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.
 3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats bidraget.
 4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

[S2]Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf. Förordning (2000:1144).

71 §  Redovisningen enligt 70 § skall innehålla uppgifter som visar hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt utvecklingsbidrag har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall det framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

72 §  Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 60 §, genast underrätta Verket för näringslivsutveckling om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 63 eller 68 §. Förordning (2000:1144).

Överklagande

73 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

74 §  Verket för näringslivsutveckling får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2000:1144).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige och förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden m.m.
 3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före den 1 januari 2000.
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2000:1144) om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Omfattning
ändr. 11, 20, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 70, 72, 74 §§, rubr. närmast före 46 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:737) om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Omfattning
ändr. 16, 17 §§
Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2002:960) om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Omfattning
ändr. 5, 12, 16, 17, 45, 46 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:597) om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Omfattning
ändr. 50 §
Ikraftträder
2003-11-15

Förordning (2004:40) om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Omfattning
ändr. 2, 10, 11, 19, 20, 26 §§; nya 4 a, 20 a, 20 b §§
CELEX-nr
32001R0070
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:1090) om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

Omfattning
ändr. 4, 4 a, 16, 17 §§; nya 4 b, 4 c, 4 d §§
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2005:527

Omfattning
upph.