Upphävd författning

Förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
SFS 2000:415 i lydelse enligt SFS 2001:949
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader som anges i 2-4 §§ som kommunerna och landstingen haft för medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529). Ersättning får inte ges för en utlänning när han eller hon omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

2 §  Ersättning får ges för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) av motsvarande karaktär som anges i 13-19 §§ lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., för sådant stöd och hjälp i boendet som avses i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingsmottagande m.m., för sådan vård i annat hem än barnets eget som avses i 29 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. samt för tolkersättning. Ersättning för bostad lämnas högst enligt de grunder som anges i 16 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl., om det inte finns särskilda skäl att bestämma högre ersättning. Förordning (2001:949).

3 §  Ersättning får ges för sådan undervisning som avses i 28 a § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. med motsvarande belopp som där sägs, samt för undervisning som ges med stöd av 11 kap. 7 § gymnasieförordningen (1992:394).

4 §  Ersättning får ges för sådan hälso- och sjukvård som avses i 2, 3 och 9 §§ förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande.

5 §  Landsting och kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

6 §  Ersättning betalas av Migrationsverket efter ansökan i efterskott för varje kalenderår. En ansökan om ersättning skall lämnas in till Migrationsverket senast den 30 juni 2001.

7 §  Migrationsverkets beslut om ersättning för kostnader får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas även när det gäller ersättning för kostnader som uppkommit dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:100, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:SfU2
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:949) om ändring i förordningen (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2006:97

Omfattning
upph.