Upphävd författning

Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
SFS 2000:466 i lydelse enligt SFS 2017:401
Ikraft
2000-07-01
Upphäver
Lag (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt skall betalas till staten enligt denna lag på den termiska effekten i en kärnkraftsreaktor. Med termisk effekt avses i denna lag kärnkraftsreaktorns värmeproduktionsförmåga.

Prop. 1999/2000:105: I paragrafen anges vad skatten skall grunda sig på, nämligen den termiska effekten i varje kärnkraftsreaktor. Jämfört med promemorians lagförslag har grunden inte angetts vara den högsta tillåtna termiska effekten. Skälet är att det i denna paragraf lämpligen endast bör anges att det är den termiska effekten som är grunden för skatten. Att sedan skatteberäkningen bör utgå från varje reaktors högsta tillåtna termiska effekt framgår av 2 §.

2 §  Skatt ska betalas för varje kalendermånad som tillstånd finns att inneha och driva en kärnkraftsreaktor. Om driftstillståndet har löpt ut eller återkallats före slutet på en kalendermånad, upphör skattskyldigheten vid denna tidpunkt.

[S2]Skatten utgör för varje kalendermånad 1 500 kronor per megawatt av den högsta tillåtna termiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Om den högsta tillåtna termiska effekten inte har fastställts, får beskattningsmyndigheten beräkna effekten efter jämförelse med reaktorer för vilka sådan effekt har fastställts. Lag (2017:401).

Prop. 2007/08:11: Ändringen i andra stycket, som behandlas i avsnitt 4.9, innebär att skattesatsen höjs.

Prop. 1999/2000:105: Av första stycket framgår att skatt skall betalas per kalendermånad så länge som tillstånd att bedriva verksamheten finns. Om skattskyldigheten har upphört före slutet på en kalendermånad bör skatten för månaden beräknas genom en proportionering mellan antalet kalenderdygn under vilket tillstånd har funnits och antalet kalenderdygn den aktuella månaden.

I ...

3 §  Skattskyldig är den som har tillstånd att inneha och driva en kärnkraftsreaktor. Lag (2002:430).

Prop. 1999/2000:105: I likhet med vad som i dag gäller för produktionsskatten är det den som har tillstånd att inneha och driva en kärnkraftsreaktor som skall vara skyldig att betala skatten och som även skall anmäla sig för registrering hos beskattningsmyndigheten.

5 §  Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift under en sammanhängande period av mer än 90 kalenderdygn, får avdrag med 49 kronor per megawatt av den termiska effekten göras för det antal kalenderdygn som överstiger 90. Lag (2017:401).

Prop. 1999/2000:105: Av paragrafen framgår att en möjlighet skall finnas att vid längre, sammanhängande driftsstopp få avdrag från skatten när stoppet har varat mer än 90 kalenderdygn och att avdraget då endast får göras för de överskjutande dygnen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Genom lagen upphävs lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk.
  2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:430) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:963) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2004/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:1389) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2011:1403) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2015:471) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
2017:401´
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2017:401) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:402) om upphävande av lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
  2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2018-01-01