Inaktuell version

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2008:935
Upphäver
Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
Lag (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
Lag (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

[S2]Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs. Lag (2007:395).

Prop. 1999/2000:98: Av 1 § framgår att lagen innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. I denna lagens övergripande karaktär ligger att bestämmelserna är allmänt hållna och utgör nödvändigt lagstöd för närmare regler om arbetsmarknadspolitiska program i förordningar.

Programmen handhas i allmänhet av Arbetsmarknadsverket (AMV). I några fall är dock kommuner huvudmän för verksamheten. De fallen framgår av 2–4 §§.

2 § Har upphävts genom lag (2007:809).
3 § Har upphävts genom lag (2007:809).

4 §  Den som är berättigad till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i jobbgarantin för ungdomar rätt till aktivitetsstöd.

[S2]Den som fyllt 18 år men inte är berättigad till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i jobbgarantin för ungdomar rätt till utvecklingsersättning. Lag (2007:809).

5 §  Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

Prop. 1999/2000:98: Bestämmelsen motsvarar 2 § lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Den medför ingen ändring i sak.

6 §  Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras. Lag (2007:395).

Prop. 1999/2000:98: Bestämmelsen är ny i förhållande till de lagar som upphör att gälla. Den ger lagstöd för Arbetsmarknadsstyrelsens granskning av arbetsgivare eller anordnare av program som tar emot ekonomiskt stöd inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program.

7 §  Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller en anställning med anställningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar eller en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

[S2]När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

[S3]Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Lag (2008:935).

Prop. 2006/07:89: Paragrafen anger att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program inte skall anses som arbetstagare med undantag för den som har anställning med anställningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt arbete inom ramen för aktivitetsgarantin eller för anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS). Även personer med reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin skall anses vara arbetstagare enligt denna bestämmelse och ...

Prop. 2008/09:5: Till följd av ändringarna i 3 kap. arbetsmiljölagen som kommenterats ovan har nuvarande hänvisningen till 3 kap. 7–14 §§ ersatts med en hänvisning till 3 kap. 6–13 §§. Se avsnitt 11.1.

Prop. 1999/2000:98: Bestämmelsen motsvarar 3 § lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar, 5 § lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och 2 § lagen ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
 2. Genom lagen upphävs
  • lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar,
  • lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och
  • lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
 3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Ikraftträder
2000-08-01

Lag (2000:1360) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2000/01:103
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1216) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2001/02:115, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:AU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1217) om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2001/02:115, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:AU1
Omfattning
ändr. 4 § i 2001:486

Lag (2002:1133) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:78, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:AU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:1098) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2003/04:70, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:AU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1324) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2004/05:121, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:AU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-02-01

Lag (2005:1196) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:AU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1071) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.
 2. För månaderna april-juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:370
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-06-29

Lag (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008.
 2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7 §§
Ikraftträder
2007-07-02

Lag (2007:808) om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2007/08:9, Prop. 2006/07:118, Bet. 2007/08:AU2
Omfattning
utgår 2, 3 §§ i 2007:395

Lag (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.
 2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:9, Prop. 2006/07:118, Bet. 2007/08:AU2
Omfattning
upph. 2, 3 §§; ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2007-12-01

Lag (2008:935) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2012:416) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Prop. 2011/12:107, Bet. 2011/12:AU12
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2016:1272) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2016/17:129, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:AU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2017-07-01