Upphävd författning

Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1781
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Lag (1995:705) om arbetsplatsintroduktion
Lag (1997:1266) om arbetslivsutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som av länsarbetsnämnden anvisats en arbetsmarknadspolitisk aktivitet enligt förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, dock inte start av näringsverksamhet, skall inte anses som arbetstagare när han eller hon deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall deltagaren dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160).

[S2]Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare skall gälla den som har upplåtit en arbetsplats för arbetsmarknadspolitisk aktivitet.

2 §  Regeringen får föreskriva att anordnare som tillhandahåller arbetsmarknadspolitisk aktivitet i vissa fall skall betala finansieringsbidrag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999, då lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion och lagen (1997:1266) om arbetslivsutveckling skall upphöra att gälla. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats till verksamhet enligt förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion och förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2000:625

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
Omfattning
upph.