Upphävd författning

Förordning (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:309 i lydelse enligt SFS 2006:155
Ikraft
2001-07-01
Upphäver
Förordning (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt skall fästas vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten skall stå på vetenskaplig grund.

[S2]Statens folkhälsoinstitut skall ansvara för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet, vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier på området och ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

2 §  Statens folkhälsoinstitut skall särskilt

  1. analysera utvecklingen av folkhälsan med utgångspunkt i de faktorer som påverkar denna,
  2. förse regeringen med information och med underlag för beslut,
  3. ställa samman och till kommuner och landsting sprida forskningsresultat om metoder och strategier inom folkhälsoområdet,
  4. samarbeta med myndigheter som har uppgifter inom institutets ansvarsområden,
  5. svara för tillståndsgivning, tillsyn och föreskrifter i enlighet med vad som anges i alkohollagen (1994:1738) och lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
  6. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
  7. svara för tillsyn och föreskrifter i enlighet med vad som anges i tobakslagen (1993:581),
  8. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena,
  9. följa och aktivt medverka i det internationella folkhälsoarbetet.

[S2]Statens folkhälsoinstitut skall ha ansvar för kontrollen av dokument m.m. och meddela föreskrifter, som har anknytning till kontrollen, för vintransporter i enlighet med vad som anges i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

[S3]Statens folkhälsoinstitut skall vara nationell enhet för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). Förordning (2006:155).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens folkhälsoinstitut med undantag av 4, 11-14, 22, 33 och 35 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens folkhälsoinstitut.

Överklagande

6 §  Statens folkhälsoinstituts beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2006:155) om ändring i förordningen (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Ändring, SFS 2007:1214

Omfattning
upph.