Upphävd författning

Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001:640 i lydelse enligt SFS 2013:401
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Förordning (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i förvaltningsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

[S2]En förvaltningsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förvaltningsrätten utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

[S3]En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning. Förordning (2009:887).

Verksamhetsregister

2 §  En förvaltningsrätt får föra automatiserade register över mål som handläggs vid förvaltningsrätten. Ett register får användas för

 1. handläggning av mål,
 2. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och
 3. framställning av statistik. Förordning (2009:887).

3 §  Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

[S2]Vid angivande av saken i ett mål (ärendemening) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

4 §  Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet eller utfärdandeland för körkort.

[S2]Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål. Förordning (2003:600).

5 §  Uppgifter ska gallras ur ett register

 • i mål enligt skatte-, skatteförfarande-, fastighetstaxerings-, folkbokförings- och bilregisterförfattningarna senast nio år efter avgörandeåret, och
 • i övriga mål senast fem år efter avgörandeåret.

[S2]Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver. Förordning (2013:401).

 • DVFS 2014:27: Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningsrätt innan gallring i Vera

Rättsfallsregister

6 §  En förvaltningsrätt får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2009:887).

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 §  En förvaltningsrätt får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.

[S2]Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet. Förordning (2009:887).

 • RH 2008:87:Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet enligt samma lag för staten på grund av att domstol enligt käranden åsidosatt lagens krav på personuppgifter vid utformningen av domskäl. Tillika fråga om skadeståndsskyldighet enligt nämnda lag för staten med anledning av underlåtenhet att rätta uppgift i domskäl.

8 §  För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:775).

Rättelse och skadestånd

9 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

10 §  Beslut av en förvaltningsrätt om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om överklagande.

[S2]Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2009:887).

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister
 1. målnummer, målkategori och målprefix
 2. avdelning, rotel, rotelchef och process
 3. inkomstdatum
 4. saken (ärendemening)
 5. sakkod, typkod, målgrupp och måltyp
 6. om offentlig part: - partställning - namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - diarienummer och diariebeteckning
 7. om enskild part: - partställning - namn/firma och yrke/titel - personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer - nationalitet - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - rättshjälp - förenklad delgivning
 8. om ställföreträdare: - egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e. d.) - namn/firma och yrke/titel - personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d.
 9. om biträde/ombud: - egenskap (ombud, biträde e.d.) - fullmakt - namn/firma och yrke/titel - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d.
 10. om vittne/sakkunnig samt andra som målet rör: - egenskap - namn och yrke/titel - personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/ organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d.
 11. om tolk: – språk och arvodesnivå – namn – personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/ organisationsnummer – besöksadress och postadress – telefonnummer, e-postadress e.d.
 12. om expedition: – dag för expedition – mottagarens namn och adress – handling – yttrandefrist
 13. om inkommande handlingar samt hos domstolen upprättade handlingar: - datum då handlingen kom in eller upprättades - aktbilagenummer - i förekommande fall från vem handlingen har kommit - i korthet vad handlingen rör
 14. om delgivning: - adressat - handling - delgivningssätt - delgivningsnummer - delgivningsdag - övriga åtgärder
 15. om dom/beslut/föreläggande: - domstolen samt ställe för meddelandet - art och typ - nummer - datum - innebörd och utgång om denna har betydelse för handläggningen - fullföljd - laga kraft - rättens sammansättning - ordförande (tjänsteställning)
 16. titel och namn på domare och andra befattningshavare vid domstolen
 17. jäv
 18. om förhandling/sammanträde/handläggning e.d.: - tidpunkt och plats - typ av förhandling/sammanträde - antal förhandlingar/sammanträden - beräknad och verklig förhandlingstid/sammanträdestid - inställt
 19. rättshjälpskostnader
 20. om avgörande som överklagats till domstolen: - avgörandetyp - datum - nummer - myndighet
 21. författning
 22. målets art (ensamdomare e.d.)
 23. uppgift om målsamband
 24. beskattningsår
 25. typ av beskattningsbeslut
 26. taxeringsår
 27. typ av taxering
 28. fastighetsbeteckning
 29. kommun
 30. om körkort:
  • körkortsklass
  • körkortstillstånd
  • utfärdandeland
 31. förtur
 32. handläggningsåtgärd/handläggningsstatus
 33. om tillsynsmyndighet eller någon annan som ska höras:
  • egenskap
  • namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer
  • postadress
  • telefonnummer, e-postadress e.d.
  • diarienummer och diariebeteckning
 34. bevakning
 35. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret Förordning (2013:401).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister
1.beteckning på handling
2.målnummer
3.avgörandedatum
4.avgörandenummer
5.sökord
6.författningshänvisning
7.problembeskrivning (sammanfattning)
8.hänvisning till rättsutredning
9.fullföljd
10.sökkod
11.RÅ-nummer

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling skall upphöra att gälla.
 2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:600) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 4 §, bil. 1
Ikraftträder
2003-11-01

Förordning (2005:775) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2007:775) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2009:887) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6, 7, 10 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:1459) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt de författningar som avses i 5 § första stycket första strecksatsen i dess äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5 §, bil. 1
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:401) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 5 §, bil. 1
Ikraftträder
2013-07-01

Ändring, SFS 2015:729

Omfattning
upph.