Inaktuell version

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Version: 2006:1466

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-09-25
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2006:1466
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2003:596 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

1 §  Regeringen, Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelser och i förekommande fall samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan, beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

[S2]I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den centrala projektverksamhet som bedrivs av Verket för näringslivsutveckling och den regionala projektverksamhet som bedrivs av länsstyrelser, samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan.

[S3]Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken.

[S4]Med projekt avses i denna förordning insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Förordning (2006:1466).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

2 §  Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken om projekten är förenliga med bestämmelserna i 4-6 §§.

[S2]Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen bör inte lämnas. Den som trots det avser att lämna ett sådant bidrag skall underrätta regeringen innan beslut fattas. Förordning (2006:1466).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

3 §  Den centrala projektverksamheten skall vara förenlig med regionala tillväxtprogram och med regionala strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning. Beslutet om bidrag skall överlämnas till berörd länsstyrelse, samverkansorgan eller regionalt självstyrelseorgan.

[S2]Den regionala projektverksamheten skall bedrivas i enlighet med de regionala utvecklingsprogrammen och i så stor utsträckning som möjligt inom de regionala tillväxtprogrammen och de regionala strukturfondsprogrammen för konkurrenskraft och sysselsättning. Projektverksamheten får även innefatta insatser inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service. Förordning (2006:1466).

Projekt som kan ges bidrag

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

4 §  Ett projekt får innebära samarbete mellan län. Förordning (2006:1466).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

5 §  Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd.

[S2]Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av utgifterna för projektet. Förordning (2006:1466).

6 §  Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller förordningen (2005:527) om regionalt investeringsstöd, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2005:532).

Bidragsberättigade utgifter

7 §  Bidrag får lämnas för utgifter för tidsbegränsad anställning av personal och övriga utgifter för att sätta igång och genomföra projektet.

Ansökan

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

8 §  Ansökan om bidrag för ett projekt skall ske skriftligen. En ansökan som avser bidrag för central projektverksamhet skall ges in till Verket för näringslivsutveckling. En ansökan som avser bidrag för regional projektverksamhet skall ges in till länsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet.

[S2]En ansökan skall innehålla uppgifter om

  1. bidragsmottagare, och
  2. projektet, där projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan skall anges.

[S3]Sökanden skall i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som verket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet bestämmer. Förordning (2006:1466).

Beslut

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

9 §  Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt skall innehålla

  1. de villkor som beslutsfattaren beslutar,
  2. uppgifter om hur projektet skall följas upp och utvärderas,
  3. total finansieringsplan för projektet,
  4. beslutsmotivering, inklusive en beskrivning av projektets koppling till relevant regionalt utvecklingsprogram, regionalt tillväxtprogram samt regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Förordning (2006:1466).

10 §  Om någon annan än bidragsmottagaren skall förfoga över projektmedel, skall beslutsfattaren lämna riktlinjer för medlens användning som överensstämmer med denna förordning.

Utbetalning

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

11 §  Bidraget skall betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder skall anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

[S2]Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, betala ut en del av beloppet i förskott. Förskott får lämnas endast om bidragsmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av bidragsmottagaren.

[S3]Förskott enligt andra stycket får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock sammanlagt högst 250 000 kronor. Förordning (2006:1466).

Tillsyn, uppföljning och återkrav

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

12 §  Beslutsfattaren skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Beslutsfattaren skall också svara för en årlig uppföljning av ärendet. Förordning (2006:1466).

13 §  Den som har fattat ett beslut om bidrag för ett projekt får upphäva beslutet helt eller delvis, om

  1. bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden,
  2. bidragsmottagaren har brutit mot de villkor som gäller för beslutet, eller
  3. bidragsmedel har använts i strid mot bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut till följd av beslutet får beslutsfattaren kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S3]På bidrag som återkrävs skall ränta betalas enligt räntelagen (1975:635). Beslutsfattaren får besluta om lägre ränta om det finns särskilda skäl.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003. Bestämmelserna i 16-23 §§ förordningen (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete, som upphävts genom förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete, gäller dock fortfarande för beslut om regional projektverksamhet som har fattats före ikraftträdandet av denna förordning.
Ikraftträder
2003-11-15

Förordning (2003:1145) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:532) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:1466) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:714) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:158) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:674) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1756) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:435) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2012-07-15

Förordning (2015:858) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 6, 11 §§
Ikraftträder
2016-01-12

Förordning (2018:1984) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01