Upphävd författning

Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-12-19
Ändring införd
SFS 2003:7 i lydelse enligt SFS 2007:431
Ikraft
2003-02-15
Upphäver
Förordning (1995:945) med instruktion för Högskoleverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansvarsområde

1 §  Högskoleverket är central myndighet för frågor som rör

 1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434),
 2. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå vilka får statsbidrag, och
 3. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

[S2]Verket har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

2 §  Högskoleverket skall verka för att de mål och riktlinjer förverkligas som riksdagen och regeringen har fastställt för verkets ansvarsområde.

Uppgifter

Utvärdering

3 §  Högskoleverket skall

 1. granska kvaliteten i högskoleutbildning,
 2. utvärdera universitetens och högskolornas kvalitetsarbete, och
 3. följa upp resultaten av den utvärdering som avses i 1 och 2. Förordning (2007:431).

Tillsyn

4 §  Högskoleverket skall ha tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Uppföljning

5 §  Högskoleverket skall

 1. följa upp utbildningen, forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet inom högskolan med beaktande av verksamhetens roll och sätt att fungera i förhållande till samhällets och arbetslivets utveckling och kompetensbehov,
 2. bevaka förhållanden och tendenser, nationellt och internationellt, som är av betydelse för högskolans verksamhet,
 3. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av de resultat och den bevakning som avses i 2,
 4. stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor med att förbättra verksamhetens kvalitet,
 5. svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data om högskolan, och
 6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Publicering av resultat

6 §  Högskoleverket skall sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med utvärdering, tillsyn och uppföljning.

Information m.m.

7 §  Högskoleverket skall

 1. stimulera intresset för högskoleutbildning,
 2. svara för information om verksamheten och det samlade utbudet av utbildning vid universitet och högskolor samt ge information i syfte att främja en korrekt värdering av svensk högskoleutbildning och svenska högskoleexamina,
 3. vara behörig myndighet för läraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad regeringen särskilt beslutar,
 4. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EG-direktiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser, allt enligt vad regeringen särskilt beslutar,
 5. svara för information om utländska eftergymnasiala utbildningar i samverkan med Centrala studiestödsnämnden, och
 6. främja chefsutvecklingen inom högskolan. Förordning (2007:431).

Bedömning av utländska utbildningar

8 §  Högskoleverket skall svara för bedömningar av utländska utbildningar på eftergymnasial nivå, dels enligt vad som är särskilt föreskrivet, dels för tillämpningen i Sverige av direktiv och konventioner om erkännanden av utländska utbildningar.

Beslut enligt andra författningar

9 §  I enlighet med vad som följer av andra författningar skall Högskoleverket besluta om

 1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman examina inom högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå får avläggas enligt 1 kap. 11 § första stycket högskolelagen (1992:1434),
 2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtagbar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen (2000:655), och
 3. behörighetsbevis enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 skollagen (1985:1100). Förordning (2007:431).

Främjande av likabehandling

10 §  Högskoleverket skall inom sitt verksamhetsområde främja likabehandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.

[S2]Verket skall också bistå Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen med uppgifter om förhållandena i högskolans verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmännens tillsyn enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

Internationellt arbete

11 §  Högskoleverket skall medverka i internationellt arbete inom verksamhetsområdet.

Underlag för regeringsbeslut

12 §  Högskoleverket skall på uppdrag av regeringen utarbeta underlag för regeringsbeslut.

Administrativa uppgifter

13 §  Högskoleverket skall se till att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande sysslor utförs åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Förordning (2005:1254).

Meddelande av föreskrifter

14 §  Högskoleverket skall med stöd av riksdagens och regeringens bemyndiganden meddela föreskrifter.

Verksförordningens tillämpning

15 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Högskoleverket med undantag av 2 §, 4 § andra stycket och 21§.

Myndighetens ledning

16 §  Universitetskanslern är chef för myndigheten.

[S2]Vid verket finns också en styrelse som består av en ordförande, universitetskanslern och högst nio andra ledamöter. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter i styrelsen.

[S3]Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande.

17 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).
18 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).
19 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).
20 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).

Personalföreträdare

21 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Högskoleverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

22 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta

 1. i principiella frågor som aktualiseras i verksamheten,
 2. om viktigare föreskrifter, och
 3. om den övergripande inriktningen av verksamheten inom ramen för de mål och riktlinjer som angivits av riksdagen och regeringen.

Ärendenas handläggning

23 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller personalansvarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2005:1254).

24 §  Universitetskanslern skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Universitetskanslern får delegera sina uppgifter, om det inte är fråga om att meddela föreskrifter och om inte annat är föreskrivet.

[S3]Hur detta skall gå till skall anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (2005:1254).

25 § Har upphävts genom förordning (2005:1254).

Överklagande

26 §  Ett beslut av verket om tilldelning av medel får inte överklagas.

[S2]Om överklagande i övrigt gäller 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket

Ikraftträder
2003-02-15

Förordning (2005:1254) om ändring i förordningen (2003:7) med instruktion för Högskoleverket

Omfattning
upph. 17, 18, 19, 20, 25 §§; rubr. närmast före 17 §; ändr. 13, 23, 24 §§
Ikraftträder
2006-01-15

Förordning (2007:431) om ändring i förordningen (2003:7) med instruktion för Högskoleverket

Omfattning
ändr. 3, 7, 9 §§
CELEX-nr
32005L0036
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1293

Omfattning
upph.