Upphävd författning

Förordning (1995:945) med instruktion för Högskoleverket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:945 i lydelse enligt SFS 2001:262
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1992:817) med instruktion för Rådet för grundläggande högskoleutbildning
Förordning (1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Högskoleverket är central myndighet för frågor som rör

 1. universitet och högskolor med offentlig huvudman samt
 2. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå vilka får statsbidrag eller har tillstånd att utfärda examina.

[S2]Verket har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå.

2 §  Högskoleverket skall verka för att de mål och riktlinjer förverkligas som riksdagen och regeringen har fastställt för verkets ansvarsområde.

3 §  Högskoleverket skall därvid

 • följa upp och utvärdera utbildningen, forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet inom högskolan med beaktande av verksamhetens roll och sätt att fungera i förhållande till samhällets och arbetslivets utveckling och kompetensbehov,
 • ha tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde,
 • inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
 • sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning, utvärdering och tillsyn,
 • bevaka förhållanden och tendenser, nationellt och internationellt, som är av betydelse för högskolans verksamhet,
 • lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av de resultat och den bevakning som avses ovan,
 • svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data om högskolan samt ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 • stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor med att förbättra verksamhetens kvalitet,
 • föreskriva om rätt för universitet och högskolor med offentlig huvudman att utfärda examina,
 • föreskriva om vilka utländska utbildningar på eftergymnasial nivå som kan ge rätt till studiemedel enligt 3 kap. 23 § första stycket 3 studiestödsförordningen (2000:655),
 • svara för bedömningar av utländska utbildningar på eftergymnasial nivå, dels enligt vad som är särskilt föreskrivet, dels för tillämpningen i Sverige av direktiv och konventioner om erkännanden av utländska utbildningar,
 • vara informationscentrum för vissa EG-direktiv om ömsesidiga erkännanden av examina,
 • svara för information om verksamheten och det samlade utbudet av utbildning vid universitet och högskolor,
 • svara för information om utländska eftergymnasiala utbildningar i samverkan med Centrala studiestödsnämnden,
 • svara för information till utlandet om utbildningen inom högskolan i Sverige i samverkan med Svenska institutet,
 • stimulera intresset för högskoleutbildning och forskning,
 • främja chefsutvecklingen inom högskolan,
 • stimulera och följa upp högskolans internationalisering av utbildning och forskning mot länder utanför Europa och Nordamerika,
 • fullgöra förmedlande och koordinerande uppgifter för internationellt utbildningssamarbete enligt regeringens bestämmande,
 • på uppdrag av regeringen färdigställa underlag för regeringsbeslut, och
 • med stöd av riksdagens och regeringens bemyndiganden meddela föreskrifter. Förordning (2001:262).

4 §  Högskoleverket skall sörja för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande sysslor utförs åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Förordning (1996:558).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Högskoleverket med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 21 och 32 §§. Förordning (1998:1637).

Myndighetens ledning

6 §  Universitetskanslern är chef för myndigheten.

[S2]Högskoleverkets överdirektör är universitetskanslerns ställföreträdare.

[S3]Vid verket finns också en styrelse som består av en ordförande, universitetskanslern och högst nio andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordning (1998:1637).

Rådet för högskoleutbildning

7 §  Hos Högskoleverket skall det finnas ett råd för högskoleutbildning. Rådet skall bestå av en ordförande och högst åtta andra ledamöter. Förordning (1999:750).

8 §  Rådet skall särskilt medverka i ärenden som avser att

 • fördela medel till utvecklingsinsatser som rör den grundläggande högskoleutbildningens eller forskarutbildningens kvalitet och pedagogiska förnyelse,
 • skaffa och sprida kunskaper om planerade, pågående och avslutade utvecklingsinsatser av principiell och nydanande karaktär i Sverige och i utlandet, samt
 • utvärdera de utvecklingsinsatser som verket har fördelat medel till. Förordning (1999:750).

9 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1999:750).

10 §  /Ny beteckning 9 § genom förordning (1999:750).

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Högskoleverket.

12 § har upphävts genom förordning (1996:558).
13 § har upphävts genom förordning (1996:558).

Styrelsens ansvar och uppgifter

14 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta

 1. i principiella frågor som aktualiseras i verksamheten,
 2. om viktigare föreskrifter,
 3. om inriktningen av verksamheten inom ramen för de mål och riktlinjer som angivits av riksdagen och regeringen, samt
 4. om vilka fasta rådgivande organ som skall finnas inom verket utöver Rådet för högskoleutbildning. Förordning (1999:750).

15 § har upphävts genom förordning (1998:1637).

Ärendenas handläggning

16 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, Rådet för högskoleutbildning eller personalansvarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1999:750).

17 §  Universitetskanslern skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av universitetskanslern, får de avgöras av Rådet för högskoleutbildning eller, om det inte är fråga om att meddela föreskrifter, av en annan tjänsteman än universitetskanslern. Hur detta skall gå till skall anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1999:750).

Anställningar m.m.

18 §  Universitetskanslern och överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Anställningarna får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

[S2]Andra anställningar beslutas av myndigheten.

[S3]Frågor om anställningens upphörande och besked om bisyssla prövas av regeringen även när det gäller överdirektören. Förordning (1998:1637).

19 § har upphävts genom förordning (1996:558).
20 § har upphävts genom förordning (1996:558).

21 §  Ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för högskoleutbildning skall utses av styrelsen. Förordning (1999:750).

22 §  Utöver vad som följer av 5 och 6 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd får tidsbegränsad anställning meddelas vid anställning av personal för visst utvärderings- och utredningsarbete. Sådana anställningar får meddelas tills vidare för högst ett år.

23 § har upphävts genom förordning (1998:1637).

Överklagande

24 §  Ett beslut av verket om tilldelning av medel får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1995:945) med instruktion för Högskoleverket

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:558) om ändring i förordningen (1995:945) med instruktion för Högskoleverket

  Omfattning
  upph. 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 4, 5, 14, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1637) om ändring i förordningen (1995:945) med instruktion för Högskoleverket

Omfattning
upph. 15, 23 §§, rubr. närmast före 23 §; ändr. 5, 6, 17 §§; ny 18 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:750) om ändring i förordningen (1995:945) med instruktion för Högskoleverket

Omfattning
nuvarande 9, 10 §§ betecknas 8, 9 §§; ändr. 3, 7, nya 8, 14, 16, 17, 21 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
1999-10-15

Förordning (2001:111) om ändring i förordningen (1995:945) med instruktion för Högskoleverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:262) om ändring i förordningen (1995:945) med instruktion för Högskoleverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2003:7

Omfattning
upph.