Inaktuell version

Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2005:535
Upphäver
Socialförsäkringsregisterförordning (1998:1576)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning ges föreskrifter i fråga om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

Personuppgifter som får behandlas i socialförsäkringsdatabasen

2 §  Utöver de fall som anges i 14 § första stycket lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får för de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av de begränsningar som anges i samma stycke samt i 10 och 11 §§ samma lag, i socialförsäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kommit in i ett ärende och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett ärende, som är nödvändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

 1. kön,
 2. civilstånd,
 3. medborgarskap,
 4. födelseort,
 5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,
 6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och arbetsuppgifter,
 7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken bransch den registrerade är verksam i,
 8. preliminärskatt, inkomsttaxering och fastighetstaxering,
 9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
 10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
 11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa samt koder för de behandlingsförslag som begäran avser,
 12. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 9, 13 eller 14 § förordningen om tandvårdstaxa,
 13. koder för behandling som avses i förordningen om tandvårdstaxa,
 14. förhållanden som anges i 15 § andra stycket förordningen om tandvårdstaxa,
 15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,
 16. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för ersättningsgrundande förhållanden, i ärenden,
 17. nedsatt arbetsförmåga,
 18. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg och utlåtanden av läkare eller annan intygsgivare,
 19. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i rehabiliteringsutredningar eller andra utredningar i rehabiliteringsärenden samt rehabiliteringsplaner,
 20. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna, planerade och vidtagna rehabiliteringsåtgärder,
 21. leverantörer av produkter och tjänster inom

[S2]rehabiliteringsområdet,

 1. vårdgivare,
 2. remisser,
 3. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger till grund för beslutet om ersättning,
 4. diagnoser,
 5. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostadskostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
 6. bevakningsanledningar,
 7. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
 8. anledningen till att ett ärende har avslutats,
 9. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller Premiepensionsmyndigheten som är av betydelse för enskilda ärenden i fråga om uppgifter om utgången, de bestämmelser som har tillämpats och om avgörandet har överklagats,
 10. beslut i ärenden,
 11. att den registrerade får aktivitetsstöd enligt 5 § tredje stycket förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
 12. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 16-22 §§ förordningen om aktivitetsstöd,
 13. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis på det allmännas bekostnad,
 14. den registrerade från utsöknings- och indrivningsdatabasen,
 15. att den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i övrigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,
 16. att den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,
 17. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
 18. vilken personkrets enligt 5 § förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade som den registrerade hör till,
 19. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmåga att vårda barn, och
 20. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EG-rättsliga regler. Förordning (2004:914).

Direktåtkomst

3 §  Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som dels gäller den registrerades namn, personnummer och, i förekommande fall, samordningsnummer, dels avses i 2 § 10, 16 och 33.

3 a §  Länsarbetsnämnder, kommuner och landsting som deltar i samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet får ha direktåtkomst till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning den registrerade samtycker till det. Endast de personer vid nämnda myndigheter som ansvarar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den registrerade deltar får ges behörighet för direktåtkomst till sådana personuppgifter. Förordning (2005:535).

4 §  Den registrerade får ha direktåtkomst till sådana personuppgifter om sig själv i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut till denne. Vid sådan direktåtkomst skall den registrerades identitet kontrolleras genom en säker metod för identifiering.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

5 §  För tillhandahållande av information om fastställd dagpenning och för redovisning av utbetalade aktivitetsstöd får personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsmarknadsstyrelsen.

Sammanställningar

6 §  Sammanställningar som avses i 25 § lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får göras avseende urval för tillsyn samt sjukpenning, sjuk-, aktivitets-, rehabiliterings- och arbetsskadeersättning i fråga om

 1. stöd för prioritering och planering av handläggningen,
 2. urval av ärenden för en tidig bedömning av den försäkrades möjligheter att återfå arbetsförmågan,
 3. underlag för diskussioner med arbetsgivare, vårdgivare eller leverantörer,
 4. urval av ärenden för särskilda rehabiliteringsinsatser, och
 5. uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder

[S2]Behörighet att göra sådana sammanställningar får ges endast till ett begränsat antal personer vid Försäkringskassan. Förordning (2004:914).

Undantag från gallring

7 §  Riksarkivet får, efter samråd med Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt 28 § lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Förordning (2004:914).

Bemyndiganden

8 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om

 1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäkringsdatabasen genom en särskild handling,
 2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna för direktåtkomsten,
 3. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens pensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpensioner får ha direktåtkomst till,
 4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling för sammanställning av gemensam pensionsinformation,
 5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till organ som driver försäkringsrörelse,
 6. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning i socialförsäkringsdatabasen,
 7. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från sociaförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av att det sker till en annan myndighet på grund av att det föreligger en sådan skyldighet i lag eller förordning, och
 8. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten skall vidta för att kontrollera efterlevnaden av lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

[S2]Om föreskrifterna enligt första stycket avser uppgifter som faller under Premiepensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 6 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration skall föreskrifterna beslutas i samråd med Premiepensionsmyndigheten. Förordning (2004:914).

Ändringar

Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2004:914) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:535) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2007:818) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:928) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 3 a, 5 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:199) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:981) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §; ny 3 b §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:556) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §; ny 3 c §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:604) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1196) om ändring i förordningen (2003:766 ) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2, 3 b, 3 c, 5 a, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:560) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1723) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 b, 3 c, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:480) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
nya 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1465) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1522) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 4 c §
Ikraftträder
2012-01-15

Förordning (2013:305) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 4 d §
Ikraftträder
2013-07-15

Förordning (2015:641) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 4 a §; ny 4 e §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:32) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-02-12

Förordning (2017:826) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2, 4 a, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:461) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
upph. 3 c §; ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1618) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2019-01-01