Förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
SFS 2003:832
Ikraft
2004-01-01
Upphäver
Kungörelse (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor
Kungörelse (1973:220) om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning tillämpas på skadeståndslivräntor som fastställs enligt

  1. kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.,
  2. lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor och
  3. lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

2 §  Finansinspektionen skall fastställa de procenttal som indextillägg skall utgå med enligt 5 § kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m., 5 och 6 §§ lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor samt de procenttal med vilka ändring skall ske enligt 2 och 3 §§ lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

[S2]Finansinspektionen skall också fastställa procenttalen för indextillägg enligt 5 och 6 §§ lagen om tillägg till vissa ansvarslivräntor samt för ändring enligt 2 och 3 §§ lagen om ändring av skadeståndslivräntor för livräntor där dessa lagar gäller i deras lydelse före den 1 januari 2004.

3 §  Finansinspektionen skall så snart som möjligt underrätta dem som skall utge skadeståndslivränta och som är kända av inspektionen om procenttalen enligt 2 § samt offentliggöra talen på lämpligt sätt.

4 §  Tillägg till skadeståndslivränta enligt lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor utges utan föregående ansökan och om möjligt i samma ordning som livräntan.

5 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor får beslutas av Finansinspektionen.

Ändringar

Förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor

Ikraftträder
2004-01-01