Inaktuell version

Smittskyddsförordning (2004:255)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-04-29
Ändring införd
SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2006:1433
Upphäver
Smittskyddsförordning (1989:301)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-27

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Anmälningspliktiga sjukdomar

2 §  De smittsamma sjukdomar, utöver allmänfarliga sjukdomar, som skall vara anmälningspliktiga och som därmed skall anmälas enligt föreskrifterna i 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) anges i bilaga 1 till denna förordning.

Anmälan

3 §  En anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan

 • misstänkt eller konstaterat fall av smittsam sjukdom, eller
 • misstänkt eller funnit smittämne av sådan sjukdom vid analys i ett laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik.

[S2]Om den som är skyldig att göra anmälan misstänker att flera patienter har smittats av samma anmälningspliktiga sjukdom skall denne, genom telefonsamtal eller på annat liknande sätt, omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om detta.

4 §  Om en anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) gäller en sjukdom som anges i bilaga 2 till denna förordning skall sådan uppgift som avses i 2 kap. 6 § 1 och 2 smittskyddslagen inte lämnas i anmälan. Anmälan skall då i stället, utöver vad som anges i 2 kap. 6 § 3-5 smittskyddslagen, innehålla uppgifter om de två första och de fyra sista siffrorna i den smittades eller misstänkt smittades personnummer eller samordningsnummer och om hans eller hennes hemortslän. Om den smittade eller misstänkt smittade tillhör en grupp som är eller kan tänkas vara riskutsatt skall detta anges i anmälan. Några andra uppgifter om den smittades identitet får inte lämnas i anmälan.

5 §  Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

 • SOSFS 2015:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Sammanställning och redogörelse av anmälningar

6 §  Smittskyddsinstitutet skall fortlöpande sammanställa och utvärdera anmälningar till institutet enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) och på begäran från Socialstyrelsen eller andra myndigheter inom smittskyddet tillhandahålla sådan information. Institutet skall också med lämpliga mellanrum sända ut redogörelser med sådan information till berörda myndigheter, läkare och veterinärer.

Smittspårningspliktiga sjukdomar

7 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar, utöver de allmänfarliga sjukdomarna, som anges i bilaga 1 till denna förordning som skall vara smittspårningspliktiga och som därmed skall bli föremål för smittspårning enligt föreskrifterna i 3 kap. 4 § första stycket smittskyddslagen (2004:168).

 • SOSFS 2015:22: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2012:2) om smittspårningspliktiga sjukdomar

Underrättelser

8 §  Om en behandlande läkare har anledning att anta att en person har smittats av en allmänfarlig sjukdom, skall läkaren på ett lämpligt sätt underrätta personen om hans eller hennes skyldighet att söka läkare för undersökning. Om den underrättade personen låter sig undersökas av någon annan läkare än den som har underrättat honom eller henne, skall personen snarast visa för den underrättande läkaren att han eller hon har blivit undersökt och meddela denne resultatet av undersökningen.

[S2]Om den behandlande läkaren inte omgående kan nå personen med en underrättelse skall läkaren omedelbart underrätta smittskyddsläkaren enligt 3 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168).

9 §  Om en smittskyddsläkare i ett ärende har underrättat socialnämnden, polismyndigheten eller Kriminalvården enligt 6 kap. 11 § smittskyddslagen (2004:168), skall smittskyddsläkaren om han eller hon har lämnat över ärendet till en annan smittskyddsläkare meddela berörd myndighet till vilken smittskyddsläkare ärendet har lämnats. Förordning (2005:1031).

Smittskyddet inom Försvarsmakten

10 §  Generalläkaren har tillsynen över smittskyddet inom Försvarsmakten. Generalläkaren får efter samråd med Socialstyrelsen meddela föreskrifter om undantag från smittskyddslagens (2004:168) tillämpning på Försvarsmakten, i den mån föreskrifterna inte gäller tvångsåtgärd mot enskild.

Förordnande av särskilda sakkunniga

11 §  Socialstyrelsen skall i enlighet med 8 kap. 7 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § smittskyddslagen.

Ytterligare föreskrifter

12 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt till skydd för enskilda.

 • SOSFS 2015:17: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit
 • SOSFS 2004:13: Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida
 • SOSFS 2015:18: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn
 • SOSFS 2005:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet
 • SOSFS 2015:16: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning

Bilaga 1

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar
 • infektion med atypiska mykobakterier
 • botulism
 • brucellos
 • infektion med cryptosporidium
 • denguefeber
 • echinokockinfektion
 • infektion med entamöba histolytica
 • infektion med enterobacteriacae som producerar ESBL (extended spectrum betalactamase)
 • gula febern
 • invasiv infektion ß-hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)
 • invasiv infektion med haemophilus influenzae
 • harpest (tularemi)
 • kikhosta
 • legionellainfektion
 • leptospirainfektion
 • listeriainfektion
 • malaria
 • invasiv meningokockinfektion
 • mässling
 • papegojsjuka
 • invasiv pneumokockinfektion
 • påssjuka
 • röda hund
 • sorkfeber (nephropathia epidemica)
 • stelkramp
 • trikinos
 • Q-feber
 • infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
 • vibrioinfektion exkl. kolera
 • viral meningoencefalit
 • yersiniainfektion Förordning (2006:1433).

Bilaga 2

Anmälningspliktiga sjukdomar med huvudsakligen sexuell smittväg
 • gonorré - hivinfektion - klamydiainfektion - syfilis

Ändringar och övergångsbestämmelser

Smittskyddsförordning (2004:255)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004, då smittskyddsförordningen (1989:301) skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:1031) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1433) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. 5 §, bil. 1
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2010:335) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2012:622) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g §§, rubr. närmast före 7 a §, bil. 3
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:186) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:900) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. 6, 7 e, 7 f §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1295) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:159) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
upph. 7 f §; ändr. 5, 7, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 g, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:457) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2015:587) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2016:856) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2016-10-01

Förordning (2017:795) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2018:1242) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2019:156) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraftträder
2019-09-01