Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2004-10-21
Ändring införd
SFS 2004:752
Ikraft
2004-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Skattereduktion enligt denna lag ges ägare till bostadshus och innehavare av privatbostadsrätt som haft utgifter av det slag som avses i 2 §, om inte annat framgår av 5 § andra stycket. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med ägare.

[S2]I fråga om handelsbolag tillkommer rätten till skattereduktion i stället delägarna.

[S3]Med bostadshus avses byggnad som vid fastighetstaxeringen betecknats som småhus eller hyreshus, i fråga om hyreshus dock endast till den del det utgör en värderingsenhet för bostäder.

[S4]Med privatbostadsrätt avses lägenhet eller småhus som upplåtits till medlem i förening eller delägare i aktiebolag, om föreningen eller bolaget är ett sådant privatbostadsföretag som avses i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229). Avgörande vid denna bedömning är de förhållanden som rådde vid ingången av det kalenderår då de åtgärder som avses i 2 § första stycket utfördes.

Prop. 2003/04:163: I paragrafen finns de grundläggande bestämmelserna om skattereduktionen för byggnadsarbeten. Paragrafen är utformad på samma sätt som 1 § lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus men har, liksom övriga paragrafer, anpassats till inkomstskattelagens (1999:1229) ...

Underlag för skattereduktion

2 §  Underlag för skattereduktion är utgifter för reparation och underhåll samt utgifter för om- och tillbyggnad av bostadshus (byggnadsarbete). Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer eller rengöring.

[S2]I underlaget räknas inte in utgifter för material och utrustning och inte heller värdet av byggnadsarbete som utförts av fastighetsägaren eller innehavaren av privatbostadsrätten eller, i det fall som avses i 1 § andra stycket, delägarna i handelsbolaget. Med ägare eller innehavare jämställs i detta hänseende företag som ingår i samma koncern eller annars står under i huvudsak gemensam ledning med fastighetsägaren eller innehavaren av privatbostadsrätten.

[S3]I underlaget räknas inte heller in utgifter för åtgärder för vilka försäkringsersättning lämnats, för vilka statliga bidrag eller annat statligt stöd beviljats eller för vilka annan skattereduktion givits.

3 §  Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för byggnadsarbete som har utförts under tiden den 15 april 2004 - 30 juni 2005 och som är betalda vid tidpunkten för ansökan.

[S2]Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om arbetet utförts av någon som innehar F-skattsedel vid den tidpunkt när avtalet om arbete träffades eller när ersättningen utbetalades.

[S3]En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas, om den lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Prop. 2003/04:163: I paragraferna behandlas vad som utgör underlag för skattereduktionen. Stadgandena motsvarar 2 och 3 §§ i 1996 års lag med den skillnaden att någon uppräkning av specifika bidrag inte görs i lagtexten. I stället görs bestämmelsen generell på det sättet att om ersättning, annan skattereduktion, statligt bidrag eller statligt stöd utgått för utgifter för ett visst arbete, får utgifterna för detta arbete inte till någon del läggas till grund för skattereduktion enligt denna lag. Detta gäller även ...

Skattereduktionens storlek

4 §  Skattereduktionen uppgår till 30 procent av underlaget. Skattereduktionen får dock, om inte annat framgår av 5 § andra stycket, sammanlagt inte överstiga

  1. för småhus som utgör en taxeringsenhet 10 500 kronor,
  2. för hyreshus som utgör en taxeringsenhet det högsta av beloppen 20 000 kronor eller ett belopp motsvarande tre gånger fastighetsskatten för bostadsdelen för hela kalenderåret 2004,
  3. för en privatbostadsrätt 5 000 kronor.

[S2]Om sökandens underlag inte uppgår till sammanlagt minst 2 000 kronor ges inte någon skattereduktion.

[S3]Skattereduktion medges inte med större belopp än vad som är förenligt med kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG- fördraget på stöd av mindre betydelse. Det totala stödet enligt den förordningen får inte överstiga 100 000 euro under en treårsperiod.

Prop. 2003/04:163: Bestämmelsen innehåller regler om skattereduktionens storlek och motsvarar 4 § i 1996 års lag.

5 §  I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus som till övervägande del upplåtits med hyresrätt får reglerna tillämpas som om småhusen tillsammans utgör ett hyreshus, om skattereduktionen därigenom blir högre.

[S2]I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus som upplåtits med bostadsrätt, skall varje innehavare av privatbostadsrätt ges skattereduktion som om han eller hon ägde det med bostadsrätt upplåtna småhuset. I sådant fall har fastighetsägaren inte rätt att erhålla skattereduktion.

[S3]Skattereduktion för en delägare i en fastighet eller i en privatbostadsrätt utgör högst så stor andel av den totala skattereduktionen för fastigheten eller privatbostadsrätten som svarar mot hans eller hennes andel i fastigheten eller privatbostadsrätten när arbetet utfördes.

Ansökan och beslut

6 §  Ansökan om skattereduktion görs skriftligen hos Skatteverket.

Prop. 2003/04:163: Paragraferna, som behandlar förhållandena kring ansökan om skattereduktion och dess innehåll, motsvarar bestämmelserna i 5 och 6 §§ i 1996 års lag. I 5 § anges att ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos Skatteverket. Eftersom skatteförvaltningen numera utgörs av en enda myndighet, Skatteverket, har lagtexten justerats.

I förtydligande syfte har ordalydelsen i 6 § punkterna 1 och 2 ändrats så att det framgår att om ansökan avser en privatbostadsrätt så skall uppgift ...

7 §  Ansökan skall innehålla uppgift om

  1. sökandens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer samt, om ansökan avser en privatbostadsrätt, föreningens eller bolagets organisationsnummer,
  2. fastighetens beteckning samt, om ansökan avser en privatbostadsrätt, lägenhetens eller småhusets beteckning,
  3. sökandens andel i fastigheten eller i privatbostadsrätten när arbetet utfördes,
  4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på privatbostadsrätten och när arbetet utförts,
  5. underlaget för den skattereduktion som begärs,
  6. organisationsnummer, samordningsnummer eller personnummer för den som utfört byggnadsarbetet, samt
  7. huruvida sökanden ansökt om eller beviljats sådan ersättning, bidrag eller annat stöd som avses i 2 § tredje stycket.

[S2]Om sökanden har förvärvat fastigheten eller privatbostadsrätten under något av åren 2004 eller 2005, skall ansökan också innehålla uppgift om förvärvet och om den som fastigheten eller privatbostadsrätten förvärvats från.

[S3]Till ansökan skall fogas kopia av faktura eller motsvarande handling utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och utgiften för detta arbete, uppgift om utgiften för material och utrustning samt, om sökanden är innehavare av en privatbostadsrätt, intyg från föreningen eller bolaget som visar att han eller hon är medlem i föreningen eller delägare i bolaget och är innehavare av en privatbostadsrätt. Till ansökan skall även fogas uppgift beträffande annat statligt stöd som beviljats under den närmast föregående treårsperioden för kontroll i enlighet med artikel 3.1 i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

[S4]Av ansökan skall framgå när betalningen skett.

Prop. 2003/04:163: Paragrafen motsvarar 7 § i 1996 års lag och behandlar det fallet att fastighetsägaren eller innehavaren av privatbostadsrätten är ett handelsbolag.

8 §  Ägs fastigheten eller innehas privatbostadsrätten av ett handelsbolag, skall i ansökan uppges hur skattereduktionen skall fördelas mellan delägarna.

Prop. 2003/04:163: I paragrafen, som motsvarar 8 § i 1996 års lag, föreskrivs att den som ansökt om skattereduktion i vissa fall är skyldig att anmäla om han eller hon beviljats vissa statliga stöd, statliga bidrag, andra skattereduktioner eller försäkringsersättning som utesluter skattereduktion.

9 §  Utgår sådan ersättning eller beviljas sådan skattereduktion eller sådant bidrag eller stöd som avses i 2 § tredje stycket efter det att ansökan om skattereduktion lämnats in skall sökanden, inom en månad från den dag ersättningen, skattereduktionen, bidraget eller stödet beviljades, anmäla detta till Skatteverket.

Prop. 2003/04:163: Paragrafen tar sikte på den situation då en fastighet eller en privatbostadsrätt bytt ägare eller innehavare och därför flera personer kan vara berättigade till skattereduktion. Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som 9 § i 1996 års lag.

10 §  Om en fastighet eller en privatbostadsrätt har bytt ägare eller innehavare och två eller flera ägare eller innehavare på grund av detta är berättigade till skattereduktion skall den vars ansökan först kom in till Skatteverket i första hand ges skattereduktion. Kom ansökningarna in samma dag, skall skattereduktionen fördelas mellan sökandena i förhållande till storleken av de underlag för skattereduktion, beräknade med beaktande av 4 § andra stycket, som ansökningarna avser.

Prop. 2003/04:163: I stadgandet anges när en ansökan skall ha kommit in till Skatteverket för att skattereduktion skall kunna ges vid 2005 respektive 2006 års taxering. Paragrafen motsvarar i sak 10 § i 1996 års lag. För det fall att räkenskapsåret förlängs och någon taxering därför inte sker vid 2006 års taxering, kan skattereduktion i stället tillgodoräknas vid 2007 års taxering. Sista dag för ansökan är även i detta fall den 1 mars 2006.

11 §  Ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till Skatteverket senast den 1 mars 2006.

[S2]Om en ansökan har kommit in senast den 1 mars 2005 skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 2005 eller 2006 års taxering efter vad som anges i ansökan. Har ansökan kommit in senare tillgodoräknas skattereduktionen vid debitering på grund av 2006 års taxering eller, om taxering inte sker detta år, 2007 års taxering.

Prop. 2003/04:163: Paragrafen är utformad på motsvarande sätt som 11 § i 1996 års lag. Skatteverket, som numera är enda myndighet inom skatteförvaltningen, är beslutsmyndighet. Beloppsgränsen för ny ansökan har av administrativa skäl höjts från 1 000 kronor till 2 000 kronor.

12 §  Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

[S2]Har Skatteverket avgjort ett sådant ärende får en ny ansökan inte prövas förrän efter utgången av år 2005 om inte ansökan avser utgifter på minst 2 000 kronor som ingår i sökandens underlag för skattereduktion.

Prop. 2003/04:163: Av paragrafen framgår att skattebetalningslagens (1997:483) regler om bestämmande och debitering av slutlig skatt gäller i fråga om skattereduktion. Detta innebär att skattebetalningslagens regler om omprövning (21 kap.) och överklagande (22 kap.) är tillämpliga. Bestämmelserna om skattetillägg och efterbeskattning kan bli aktuella om sökanden lämnat en oriktig uppgift ...

Skattetillägg, omprövning och överklagande

13 §  Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag.

[S2]Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap.skattebetalningslagen.

[S3]Om Skatteverkets beslut behöver ändras till följd av ett annat beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt, får sådan ändring ske genom omprövning även efter utgången av tid som föreskrivs för omprövning i skattebetalningslagen men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.

Övriga bestämmelser

14 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Skattereduktion enligt denna lag skall räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

[S3]Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen.

Prop. 2003/04:163: I paragraferna anges hur skattereduktionen skall ges. I 13 § andra stycket görs en hänvisning till 11 kap. 9 § skattebetalningslagen där det framgår i vilken ordning skattereduktionen skall räknas av i förhållande till andra skattereduktioner. Bestämmelsen har utformats på motsvarande sätt som i lagen (2003:1204) om vissa miljöförbättrande installationer i småhus. ...

15 §  Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

[S2]Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Prop. 2003/04:163: I paragrafen anges att det belopp som har givits i skattereduktion inte skall påverka ett framtida omkostnadsbelopp. Motsvarande bestämmelse finns i lagen (2003:1204) om vissa miljöförbättrande installationer i småhus.

16 §  Vid avyttring av en fastighet eller en privatbostadsrätt skall skattereduktionen inte beaktas vid beräkning av anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Skattereduktionen skall inte heller beaktas vid beräkning av anskaffningsvärdet för en byggnad enligt 19 kap.inkomstskattelagen.

Ändringar

Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2004/05:1, Prop. 2003/04:163, Bet. 2004/05:SkU3
Ikraftträder
2004-11-01