Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
SFS 2005:1137 i lydelse enligt SFS 2005:1140
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Den som äger en lantbruksenhet med stormskog tillgodoräknas under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag skattereduktion för stormvirke vid 2006-2008 års taxeringar. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med ägare.

[S2]Om ett svenskt handelsbolag äger en lantbruksenhet med stormskog, skall skattereduktionen tillgodoräknas delägarna.

[S3]Om ett aktiebolag eller ett handelsbolag utan att vara ägare till lantbruksenheten har rätten att utnyttja skogen på lantbruksenheten och rätten att tillgodogöra sig inkomsterna från skogen samt bolaget och lantbruksenheten, direkt eller indirekt, har samma ägare, skall bolaget vid tillämpningen av denna lag anses vara lantbruksenhetens ägare.

[S4]Denna lag tillämpas inte på staten, landsting, kommuner och kommunalförbund.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen finns den grundläggande bestämmelsen om att ägare till en lantbruksenhet med stormskog kan tillgodoräknas skattereduktion vid 2006–2008 års taxeringar. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med ägare. Vad som avses med stormskog och stormvirke definieras i 3 och 4 §§. Med lantbruksenhet avses (se 2 §) detsamma som i <a href="https://lagen.nu/1999:1229" ...

Definitioner, m.m.

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat framgår av denna lag.

[S2]Med skogsmark avses detsamma som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte annat framgår av lagen, och att med skogsmark avses detsamma som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Skogsmark definieras i 2 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen. ...

3 §  Med stormskog avses i denna lag skogsmark om

 1. den är belägen på en lantbruksenhet i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Hallands län, Västra Götalands län eller Östergötlands län, och
 2. stamvolymen hos de träd på lantbruksenhetens skogsmark som har skadats av stormen den 8-9 januari 2005 uppgår till mer än ett års tillväxt.

[S2]Villkoret i första stycket 2 anses alltid uppfyllt om lantbruksenheten är belägen inom någon av de kommuner som räknas upp i bilaga 1 till denna lag.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen definieras stormskog. Med detta begrepp avses enligt första stycket skogsmark som är belägen på en lantbruksenhet i de uppräknade länen (punkt 1), om stamvolymen hos de träd på lantbruksenhetens skogsmark som har skadats av stormen den 8–9 januari 2005 motsvarar mer än ett års tillväxt (punkt 2). Hur ett års tillväxt beräknas anges i 6 §. Med skadade träd i punkten 2 avses detsamma som i de skadeinventeringar som Skogsstyrelsen har utfört. Ett träd är således skadat om det är omkullblåst, ...

4 §  Med stormvirke avses i denna lag sågtimmer av barrträd från stormskog samt massaved eller bränsleved från sådan skog, om virket har avverkats på grund av stormen den 8-9 januari 2005.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen definieras stormvirke som sågtimmer av barrträd från stormskog samt massaved eller bränsleved från sådan skog, om virket har avverkats på grund av stormen den 8–9 januari 2005. De två förstnämnda sortimenten är de som omfattas av och skall mätas enligt virkesmätningslagen (1966:209). Beträffande dessa sortiment kan allmänt sägas att sågtimmer är timmer som, med hänsyn till sin högre kvalitet, är lämpligt att såga och ...

5 §  Med bränsleved avses i denna lag stamved av barrträd om veden

 1. stockmäts eller travmäts,
 2. är ägnad för energiproduktion,
 3. har en längd som inte understiger 240 centimeter, och
 4. har en största toppdiameter som inte understiger 3 centimeter.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen definieras bränsleved som stamved av barrträd om veden stock- eller travmäts, är ägnad för energiproduktion, har en längd som inte understiger 240 centimeter och har en största toppdiameter som inte understiger tre centimeter. Eftersom definitionen endast omfattar stamved omfattas inte grenar eller andra avverkningsrester. Att virket har varit av den beskaffenhet som förutsätts skall framgå av mätbeskedet. Mätbeskedets uppgift om virkets beskaffenhet bör som regel alltid godtas om ...

6 §  Med ett års tillväxt avses i denna lag produkten av lantbruksenhetens skogsmarksareal den 1 januari 2005 enligt den beskattningsdatabas som Skatteverket för enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och det tillväxttal som enligt bilaga 2 till denna lag gäller för det län där lantbruksenheten är belägen.

[S2]Om lantbruksenheten har bildats efter den 1 januari 2005, beräknas tillväxten på enhetens skogsmarksareal vid tidpunkten för enhetens bildande.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafens första stycke framgår att med ett års tillväxt avses i denna lag produkten av lantbruksenhetens skogsmarksareal den 1 januari 2005 enligt den beskattningsdatabas som Skatteverket för enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och det tillväxttal som enligt bilaga 2 till lagen gäller för det län där lantbruksenheten är belägen. Den sålunda beräknade tillväxten uttrycks i ...

7 §  Med virkesmätning avses i denna lag att virkets volym och beskaffenhet bestäms.

[S2]Virkesmätningen skall utföras på sådant sätt som anges i de allmänna bestämmelserna i de föreskrifter som Skogsstyrelsen har beslutat med stöd av virkesmätningslagen (1966:209) och dokumenteras i ett sådant mätbesked som avses i dessa föreskrifter.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen definieras vad som vid tillämpningen av lagen avses med virkesmätning. Med detta avses enligt första stycket att virkets volym och beskaffenhet bestäms. Som en del i bedömningen av virkets beskaffenhet ingår att virket indelas i sortiment, baserat på användningsområde. De sortiment som är reduktionsgrundande är de som anges i 4 §.

Enligt andra stycket skall virkesmätningen utföras på sådant sätt som anges i de allmänna bestämmelserna i de föreskrifter som Skogsstyrelsen ...

8 §  Vid tillämpningen av denna lag skall

 • vid omräkning från skogskubikmeter till kubikmeter fast mått under bark omräkningstalet 0,84 användas, och
 • vid omräkning från kubikmeter toppmätt under bark till kubikmeter fast mått under bark omräkningstalet 1,20 användas.

Prop. 2005/06:44: Paragrafen anger hur omräkning mellan olika volymmått skall göras vid tillämpningen av lagen. Detta är nödvändigt eftersom den årliga tillväxten anges i skogskubikmeter och eftersom virke ibland mäts i kubikmeter toppmätt under bark samtidigt som reduktionen baseras på måttet kubikmeter fast mått under bark.

Enligt första strecksatsen skall vid omräkning från skogskubikmeter till kubikmeter fast mått under bark omräkningstalet 0,84 användas och enligt andra strecksatsen skall ...

Villkor för skattereduktion

9 §  Skattereduktion tillgodoräknas den som

 1. ägt lantbruksenheten vid tidpunkten för avyttring, utforsling och mätning enligt 10 §, och
 2. därefter varit ägare till enheten under tiden fram till ansökningstillfället.

[S2]Den som har avyttrat lantbruksenheten efter den 7 januari 2005 men före den 1 januari 2006 tillgodoräknas skattereduktion om han eller hon ägt lantbruksenheten vid tidpunkten för avyttring enligt 10 § och ansöker om reduktion senast den 2 maj 2006.

[S3]Om lantbruksenheten övergår till en ny ägare skall de villkor i första stycket som har uppfyllts av den tidigare ägaren anses ha uppfyllts av den nya ägaren om denne är den tidigare ägarens dödsbo eller någon som har övertagit lantbruksenheten genom arv eller testamente efter sin make, sambo eller förälder eller genom bodelning med anledning av makens eller sambons död. Den nya ägaren får i stället för den tidigare ägaren tillgodoräknas skattereduktion om villkoren i första stycket uppfylls av den nya ägaren.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen anges villkor för skattereduktionen. Av första stycket framgår att reduktion tillgodoräknas den som ägt lantbruksenheten vid tidpunkten för avyttring, utforsling och mätning enligt 10 § (punkt 1) och som därefter varit ägare till enheten under tiden fram till ansökningstillfället (punkt 2). I detta sammanhang kan noteras att driftsbolag skall behandlas som lantbruksenhetens ägare om förutsättningarna i 1 § tredje stycket är uppfyllda. För att kravet på ägande i första stycket skall ...

Underlag för skattereduktion

10 §  Underlaget för skattereduktionen är den mängd stormvirke som efter den 7 januari 2005 men före den 1 januari 2007

 1. avyttras,
 2. forslas ut ur stormskog på lantbruksenheten, och
 3. mäts vid virkesmätning.

[S2]Under den tidsperiod lagen tillämpas ges reduktion bara för den del av lantbruksenhetens sammanlagda underlag som överstiger ett års tillväxt, dock minst 200 kubikmeter fast mått under bark.

[S3]Vid tillämpningen av andra stycket skall den del av underlaget som inte berättigar till reduktion anses hänförlig till de äldsta mätbeskeden. Om lantbruksenheten har bytt ägare skall tidigare ägares mätbesked alltid anses vara äldre än senare ägares mätbesked.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen anges vad som utgör underlag för reduktionen. Det skall enligt första stycket vara fråga om stormvirke som efter den 7 januari 2005 men före den 1 januari 2007 uppfyller villkoren i första – tredje punkterna.

Enligt första punkten skall virket avyttras. Enligt andra punkten skall virket forslas ut ur stormskog belägen på lantbruksenheten. Kravet på utforsling av virket från skogen motsvarar det krav som finns i 29 ...

11 §  Sökandens underlag utgörs av den del av det underlag som enligt 10 § kan berättiga till reduktion och som avyttrats, utforslats och mätts in enligt 10 § under den tid sökanden ägt lantbruksenheten.

[S2]I fall som avses i 9 § andra stycket utgörs sökandens underlag av den del av det underlag som enligt 10 § kan berättiga till reduktion och som avyttrats under den tid sökanden ägt lantbruksenheten samt utforslats och mätts in enligt 10 § senast när ansökan om reduktion görs.

[S3]I fall som avses i 9 § tredje stycket utgörs sökandens underlag av den del av det underlag som enligt 10 § kan berättiga till reduktion och som avyttrats, utforslats och mätts in enligt 10 § under den tid sökanden och en tidigare ägare ägt lantbruksenheten.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen anges vilket sökandens underlag är. Det utgörs enligt huvudregeln i första stycket av den del av det underlag som kan berättiga till reduktion enligt 10 § och som avyttrats, utforslats och mätts in under den tid sökanden har ägt lantbruksenheten. Innebörden av bestämmelsen kan illustreras med följande exempel. Den tidigare ägaren A till lantbruksenheten har ansökt om reduktion för en mängd stormvirke som uppgår till 250 kubikmeter fast mått under bark och som avyttrats, forslats ut ...

Skattereduktionens storlek

12 §  Skattereduktionen uppgår till 50 kronor per kubikmeter fast mått under bark av underlaget enligt 11 §.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen anges hur skattereduktionen beräknas. Den uppgår till 50 kronor per kubikmeter fast mått under bark av det som enligt 11 § utgör sökandens underlag.

13 §  Sökanden tillgodoräknas så stor andel av skattereduktionen som svarar mot sökandens andel i lantbruksenheten vid tidpunkten för ansökan eller, i fall som avses i 9 § andra stycket, vid tidpunkten för avyttringen av lantbruksenheten.

[S2]I fråga om handelsbolagsdelägare skall skattereduktionen fördelas mellan dem på det sätt som angetts i ansökan.

Prop. 2005/06:44: I första stycket anges att sökanden tillgodoräknas så stor andel av skattereduktionen som svarar mot sökandens andel i lantbruksenheten vid tidpunkten för ansökan eller, i fall som avses i 9 § andra stycket, vid tidpunkten för avyttringen av lantbruksenheten. Av bestämmelsen följer att om en lantbruksenhet endast har en ägare så tillgodoräknas denne hela reduktionsbeloppet. I annat fall sker en proportionering på angivet sätt. I andra stycket anges att i fråga om handelsbolagsdelägare skall skattereduktionen ...

Ansökan och beslut

14 §  En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos Skatteverket.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att en ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos Skatteverket.

15 §  Om flera äger del i en lantbruksenhet, skall de lämna en gemensam ansökan. Detsamma gäller handelsbolagsdelägare. Delägare är sökande i fråga om sin rätt till skattereduktion.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att om flera äger del i en lantbruksenhet skall de lämna en gemensam ansökan och att detsamma gäller handelsbolagsdelägare. Varje delägare är emellertid att betrakta som sökande i fråga om sin rätt till skattereduktion, dvs. även om ansökan görs gemensamt så för var och en talan i fråga om sin del av skattereduktionen. Av bestämmelsen följer att tidigare ägare som kan erhålla reduktion med stöd av 9 § andra stycket inte behöver ansöka gemensamt.

16 §  Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. sökandens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
 2. lantbruksenhetens beteckning, taxeringsenhetsnummer, kommun och län där lantbruksenheten är belägen,
 3. sökandens andel i lantbruksenheten vid den tidpunkt som anges i 13 §,
 4. mängden utforslat stormvirke i kubikmeter fast mått under bark, och
 5. datum för avyttring enligt 10 § första stycket 1 avseende det stormvirke som ansökan avser.

[S2]I fråga om handelsbolagsdelägare skall det i ansökan anges hur skattereduktionen skall fördelas mellan dem.

17 §  Till ansökan skall det fogas

 1. kopia av avtal om avyttring av stormvirke enligt 10 § första stycket 1, och
 2. kopia av mätbesked från virkesmätning enligt 10 § första stycket 3.

[S2]Om lantbruksenheten inte ligger i någon av de kommuner som anges i bilaga 1 till denna lag skall till ansökan även fogas ett intyg som visar att villkoret i 3 § första stycket 2 är uppfyllt.

Prop. 2005/06:44: Paragraferna anger vad en ansökan om skattereduktion skall innehålla och vilket underlag som skall fogas till ansökan.

Av 17 § första stycket 1 framgår att det till ansökan skall fogas en kopia av avtal om avyttring av stormvirke. Med detta avses kopia av avtalshandling, kontrakt eller liknande handling som visar att avyttring av stormvirke har skett efter stormen.

Av 17 § andra stycket framgår att om skogsmarken inte utgör stormskog genom att befinna sig ...

18 §  Om lantbruksenheten har bytt ägare efter den 7 januari 2005 men före den 1 januari 2007, skall ansökan innehålla uppgift om ägarbytet.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att om lantbruksenheten har bytt ägare efter den 7 januari 2005 men före den 1 januari 2007 skall ansökan innehålla uppgift om ägarbytet. Bestämmelsen syftar till att underlätta Skatteverkets prövning av om rätt till reduktion föreligger.

19 §  En ansökan skall, om inte annat följer av 9 § andra stycket, ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj 2007.

[S2]Om en ansökan har kommit in senast den 2 maj 2006, skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av 2006 års taxering eller, om taxering inte sker detta år, vid 2007 års taxering. Kommer en ansökan in senare än den 2 maj 2006, tillgodoräknas skattereduktionen vid debitering av slutlig skatt på grund av 2007 års taxering eller, om taxering inte sker detta år, vid 2008 års taxering.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen anges när en ansökan skall ha kommit in till Skatteverket för att skattereduktion skall kunna ges vid 2006 eller 2007 års taxering. Om

en ansökan har kommit in senast den 2 maj 2006 skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av 2006 års taxering, eller om taxering inte sker detta år, vid 2007 års taxering. ...

20 §  Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att Skatteverket beslutar i ärenden enligt denna lag.

Skattetillägg, omprövning och överklagande

21 §  Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag.

[S2]Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap.skattebetalningslagen.

[S3]Om Skatteverkets beslut behöver ändras till följd av ett annat beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt, får sådan ändring ske genom omprövning även efter utgången av den tid som föreskrivs för omprövning i skattebetalningslagen men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.

Prop. 2005/06:44: Av första stycket framgår att bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap. skattebetalningslagen (1997:483, SBL) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag. Skattetillägg kan bli aktuellt om sökanden i en ansökan om skattereduktion eller i en bifogad handling har lämnat en oriktig uppgift till ledning för bestämmande av skattereduktionen.

Av andra stycket framgår att Skatteverkets beslut enligt denna ...

Övriga bestämmelser

22 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Skattereduktionen skall räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

[S3]Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen.

Prop. 2005/06:44: Av första stycket framgår att skattebetalningslagens (1997:483) regler om bestämmande och debitering av slutlig skatt gäller i fråga om skattereduktion.

Andra stycket anger mot vilka skatter skattereduktionen skall räknas av.

Tredje stycket innehåller en hänvisning till 11 kap. 9 § skattebetalningslagen, där det framgår i ...

23 §  Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att skattereduktionen inte skall beaktas vid beräkning av skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

24 §  Den som inte alls eller endast till viss del kan räkna av skattereduktionen mot de skatter som anges i 22 § andra stycket skall vid debitering av slutlig skatt tillgodoföras ett belopp som motsvarar den del av reduktionen som inte kan räknas av.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att den som inte alls eller endast till viss del kan räkna av skattereduktionen mot kommunal eller statlig inkomstskatt eller statlig fastighetsskatt vid debiteringen av slutlig skatt skall tillgodoföras ett belopp som motsvarar den del av reduktionen som inte kan räknas av. I förhållande till lagrådsremissens förslag har den inskjutna satsen ”genom en kreditering på skattekontot” slopats. Därigenom ges Skatteverket möjlighet att vid ändrad beräkning av preliminär skatt ta ...

25 §  Belopp som tillgodoförts enligt 24 § skall anges på sådant besked som avses i 11 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483).

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att belopp som tillgodoförts enligt 24 § skall anges på sådant besked som avses i 11 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483), dvs. på det besked om den slutliga skatten som skickas till den skattskyldige senast den 15 december taxeringsåret.

26 §  Bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas inte på belopp som tillgodoförts enligt 24 §.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen ges en uttrycklig regel om att bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) inte tillämpas för belopp som tillgodoförs enligt 24 §. Tillgodofört belopp kommer således inte att beskattas hos mottagaren.

27 §  Bestämmelsen om företrädaransvar i 12 kap. 6 a § skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas på motsvarande sätt i fråga om belopp som tillgodoförts enligt 24 §.

Prop. 2005/06:44: Av paragrafen framgår att bestämmelsen om företrädaransvar i 12 kap. 6 a § skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas på motsvarande sätt i fråga om belopp som tillgodoförs enligt 24 §. Den angivna bestämmelsen i skattebetalningslagen reglerar i vilka fall en företrädare för en juridisk person tillsammans med den juridiska personen kan bli återbetalningsskyldig ...

28 §  Det belopp som tillgodoräknas sökanden enligt 13 § skall anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Prop. 2005/06:44: I paragrafen, som är ny i förhållande till lagrådsremissen, anges att det belopp som tillgodoräknas sökanden enligt 13 § skall anges i hela krontal så att öretal faller bort. Ett exempel på hur denna avrundning fungerar finns i kommentaren till 10 §.

Bilaga 1

Kommuner som avses i 3 § andra stycket:
AleMark
AlingsåsMarkaryd
AlvestaMotala
AnebyMullsjö
BollebygdMölndal
BoråsNybro
BromöllaNässjö
BåstadOlofström
EksjöOsby
EmmabodaPartille
EssungaPerstorp
FalkenbergRonneby
FinspångSjöbo
GislavedSvalöv
GnosjöSvenljunga
GöteborgSävsjö
HaboSölvesborg
HalmstadTingsryd
HerrljungaTranemo
HultsfredTranås
HylteUlricehamn
HärrydaUppvidinge
HässleholmVaggeryd
HögsbyVarberg
HörbyVetlanda
HöörVimmerby
JönköpingVårgårda
KarlshamnVärnamo
KarlskronaVästervik
KindaVäxjö
KlippanYdre
KristianstadÅstorp
KungsbackaÅtvidaberg
LaholmÄlmhult
LerumÄngelholm
LesseboÖrkelljunga
LinköpingÖstra Göinge
Ljungby

Bilaga 2

Tillväxttal som avses i 6 § första stycket:
LänTillväxttal (skogskubikmeter per hektar)
Skåne län7,4
Blekinge län7,1
Kronobergs län5,7
Kalmar län5,1
Jönköpings län5,3
Hallands län6,8
Västra Götalands län5,8
Östergötlands län5,4

Ändringar

Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:118, Prop. 2005/06:44, Bet. 2005/06:SkU14
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:1140) om ikraftträdande av lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar och viss följdlagstiftning

Omfattning
ikrafttr.